2023 05 24 HCR Syd

Hillerød Forsyning har indgået en totalrådgiveraftale med Nordens førende vand- og spildevandsspecialist, Envidan. Aftalen er en såkaldt partnering-aftale, og det betyder, at de to parter i løbet af de kommende fire år sammen skal udvikle og udbygge Hillerød Forsynings renseanlæg, HCR Syd.

Hillerød, 23. maj 2023 – Hillerød Forsynings topmoderne renseanlæg, HCR Syd, står foran tre store udbygninger. For det første skal anlægget i fremtiden kunne rense spildevandet for medicinrester og miljøfremmede stoffer. For det andet skal anlægget også kunne slutbehandle det slam, som er tilbage efter endt rensning af spildevandet.

Og endelig – for det tredje – har to af Hillerøds største virksomheder bebudet markante udvidelser af deres produktion i de kommende år, og det betyder, at HCR Syd inden 2030 kan få tilført op imod 25 procent mere industrispildevand om året. Hertil kommer den almindelige byudvikling, som ifølge Hillerød Kommunes klimaplan vil betyde ca. 6.000 flere borgere i kommunen inden 2030. Det kræver, at renseanlæggets kapacitet udvides.

”En af vores hovedopgaver er at sikre, at vi som forsyning er opmærksom på udviklingen i kommunen, så HCR Syd skal have øget kapaciteten. Kun på den måde kan vi sikre, at anlægget kan håndtere de stærkt øgede mængder spildevand, som byudviklingen og ikke mindst de kommende, store industriudvidelser medfører. Samtidig er rensning for medicinrester et stort fremskridt for miljøet,” siger Tue Tortzen, bestyrelsesformand, Hillerød Forsyning.

HCR Syd har siden endt indkøring i 2020 renset spildevandet betydelig bedre end de krav, myndighederne har stillet. De kommende udbygninger giver endnu bedre rensning og dermed endnu bedre vandmiljø.

Fireårig aftale

Kontrakten løber fire år – med mulighed for forlængelse, for at sikre, at alle anlæg er helt færdige eller hvis nye projekter opstår undervejs, enten som følge af den teknologiske udvikling, eller hvis miljøkravene skulle blive hævet.

Aftalen mellem Envidan og Hillerød Forsyning er indgået efter principperne om partnering, hvilket betyder, at de to parter kommer til at arbejde tæt sammen om at færdigudvikle projekterne. Aftalen siger, at det skal ske i en ånd af åbenhed, tillid, professionalisme og gensidig forståelse som en forudsætning for at kunne gennemføre HCR Syd optimalt.

”Vi har siden 2013 arbejdet tæt sammen med Hillerød Forsyning om opførelsen af Danmarks første overdækkede renseanlæg og om valg af teknologier til vidtgående rensning af spildevandet. Vi ser meget frem til det fortsat gode samarbejde for den kommende udvidelse,” siger Mikkel Hansen, afdelingschef i Envidan.

Udover kapacitetsudvidelsen skal anlægget, som nævnt, også være i stand til at rense spildevandet for medicinrester, når Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) står færdigt. Da der er tale om en central rensning for medicinrester, vil det ikke kun være medicinrester fra NHN men fra hele Hillerød, som anlægget efter endt udvidelse vil være i stand til at fjerne.

I øjeblikket er det et eksternt firma, der varetager slutbehandlingen af det slam, der er tilbage efter endt rensning af spildevandet, men den mulighed ophører inden længe. Hillerød Forsyning har valgt fremover selv at slutbehandle slammet, hvilket også er en del af projektet.

Slutbehandlingen af slammet kommer til at foregå bæredygtigt med pyrolyse, da energien herfra kan udnyttes i fjernvarmen, og restproduktet kan til sidst anvendes i rensningen af spildevandet.

FAKTA om HCR Syd

HCR Syd er Danmarks eneste fuldt overdækkede renseanlæg. Overdækningen reducerer lugtgener for naboerne og forbedrer samtidig arbejdsmiljøet på anlægget. Det betyder, at HCR Syd i dag flittigt bliver besøgt af fagfolk fra både ind- og udland, og anlægget er dermed i gang med at danne skole for, hvordan moderne, avancerede renseanlæg konstrueres.

Hillerød Forsyning har bl.a. gennemført et pilotprojekt, hvor man rensede spildevandet for medicinrester ved hjælp af ozonering og aktivt kul. Forsøget resulterede i, at langt hovedparten af de 57 forskellige typer medicin, man målte på, blev reduceret til under detektionsniveauet.