COLOURBOX4189526.jpg

Den seneste tids fokus på PFAS pga. forurening fra brandslukningsarealer har givet ny viden der viser, at stofferne også transporteres med spildevand til renseanlæg og kan måles i både spildevandsudledninger fra renseanlæg og i spildevandsslam.

DANVA er i dialog med Miljøstyrelsen i forhold til at få kortlagt spredningsveje for stofferne, men på nuværende tidspunkt har vi ikke noget overblik over omfanget af PFAS i spildevand og spildevandsslam og viden om hvorvidt der er grund til generel bekymring når det handler om spildevand og slam.

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for spildevandsslam til jordbrugsformål, og DANVA er i dialog med styrelsen omkring konsekvenserne af dette tiltag. Samtidig med fastsættelse af de vejledende grænseværdier vil Miljøstyrelsen også igangsætte et analyseprojekt, der skal give viden om forekomsten af PFAS i spildevandsslam på danske renseanlæg og indsamle internationale resultater.

Vi ved, at spildevandsslam kan være en spredningsvej for PFAS stofferne, men vi kender ikke problemets omfang, og derfor indføres de vejledende grænseværdier, indtil vi har mere viden.

DANVA hører meget gerne fra spildevandsforsyninger der evt. har foretaget analyser af PFAS i spildevand og spildevandsslam. Vi vil også tage initiativ til nedsættelse af en task force, der skal drøfte konsekvenser og løsninger ift. spildevand og spildevandsslam med PFAS koncentrationer over den vejledende grænseværdi.

Som det er medlemmerne bekendt, taler DANVA for forsigtigheds-princippet i forhold til ikke at udbringe spildevandsslam i områder med særlige drikkevandsinteresser. Vi arbejder i tæt samarbejde med vores Europæiske brancheforening EurEau om miljøfarlige stoffer i spildevand og slam, hvor PFAS gennem længere tid har været i fokus.

Yderligere information

Kontakt gerne Helle Katrine Andersen, hka@danva.dk eller 30275042, hvis du resultater og viden om PFAS i spildevand og spildevandsslam.