IMG 0079

Vandselskaberne kan have en vigtig rolle i løsningen af problemerne med højtstående grundvand, konkluderes det i ny rapport fra Miljøministerieret, som DANVA har været involveret i udarbejdelsen af. Rapporten indgår nu i det videre arbejde frem mod den nationale klimatilpasningsplan.

DANVA har deltaget i en såkaldt fast-track-arbejdsgruppe, nedsat af Miljøministeriet. Gruppens opgave var at komme med mulige modeller for en kollektiv ordning for sænkning af højtstående grundvand i byområder.

Rapporten præsenterer udfordringsbilledet, interessenternes ønsker til ny regulering på området, overvejelser om mulige modeller for samfundsøkonomiske beregninger, status for data i forhold til kortlægning af problemstillingen og endelig arbejdsgruppens analyse af de foreslåede landingsbaner for ny regulering af højtstående grundvand.

Nuværende regler i forbindelse med højtstående grundvand tager ikke højde for vandselskaberne

Konklusionen i rapporten peger på, at de nuværende regler ikke tager højde for, at mange vandselskaber har store udgifter til at håndtere uvedkommende vand fra højtstående grundvand, som blandt andet fylder i kloaksystemet og dermed ender på rensningsanlægget. Reglerne tager heller ikke højde for, at vandselskabernes aktiviteter har stor indvirkning på niveauet af det højtstående grundvand, eksempelvis ved tætning af rør eller neddrosling eller sløjfning af vandindvinding.

Kommunens planlægning er vigtig

Ifølge rapporten skal udfordringerne med højtstående grundvand i nye byer forebygges allerede i planlægningsfasen, mens udfordringsbilledet I den eksisterende by er mere komplekst, da årsagerne til højtstående grundvand er mange. Her spiller vandselskaber en større rolle i løsningen, da selskabernes egne systemer og aktiviteter påvirker vandkredsløbet og ofte er eneste mulighed for at komme af med vandet for grundejerne. Løsninger kræver oftest detaljerede analyser af effekt og konsekvenser på omgivelserne, og de involverer lang række aktører.

Finansieringsregler skal understøtte et akut behov for klimatilpasning

Rapporten konkluderer blandt andet, at det er svært at afgrænse indsatsområder, og det er således svært at vurdere, hvem der præcis har nytten af en given løsning. Det giver nogle finansieringsudfordringer i den eksisterende by. Dog tyder det på, at kollektive løsninger er mest håndterbare, hvilket også dokumenteres i KL og DANVAs samfundsøkonomiske analyser og interview med kommuner og forsyninger, som er gået forud for den foreliggende rapport. De selskabsøkonomiske besparelser opnås primært ved, at vandselskaberne skal rense mindre vandmængder på rensningsanlæg.

Selvom KL og DANVA i et afsnit i rapporten foreslår en fleksibel finansieringsmodel, hvor graden af finansiering kan varieres i et spænd fra fuld kollektiv finansiering over taksten til fuld finansiering af brugere inden for et udpeget område, fastlægger Miljøministeriets rapport ikke et endeligt forslag til finansieringsmodeller. Dette vil skulle afklares i et eventuelt videre arbejde, og konsulent i DANVA Niels Bjerregaard mener, at dette bør ske snarest.

”Hvis vi hurtigt skal i gang med klimatilpasningen, er det vigtigt, at de nye finansieringsregler bliver lette at administrere”.

Behov for tidligere involvering af selskaberne i planlægningen og endnu længere planlægningshorisonter

DANVA har været glad for processen og glad for ministeriets tidlige involvering af brancheorganisationen, fremhæver Niels Bjerregaard.

”Der har været mange gode dialoger vedr. det store behov for bedre og mere langsigtet planlægning hos både selskaber og kommuner under udarbejdelsen af rapporten. DANVA så dog gerne, at rapporten havde været mere præcis på netop den langsigtede planlægning”, siger Niels Bjerregaard og fortsætter:

”Hvis det i praksis skal lykkes at undgå oversvømmelser fra højtstående grundvand i byerne på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde, er der behov for, at selskaberne arbejder med strategiske planlægningshorisonter for vandhåndtering på måske 50-100 år. Herudover kræver det, at kommunes planlægning medtænker selskabernes planer for dette, når der skal byudvikles eller byomdannes. Dette gælder jo ikke kun for den planlægning, der skal forhindre oversvømmelser fra højtstående grundvand men også for planlægningen, der imødegår oversvømmelser fra skybrud, vandløb og hav”.

Håndtering af højtstående grundvand er et udfordrende og voksende problem

Baggrunden for at igangsætte arbejdet med fast-track-projektet er, at ministerierne gennem de seneste år har modtaget en række henvendelser fra bl.a. kommuner om, at håndtering af højtstående grundvand er udfordrende og et større og større problem. Parallelt hermed har DANVA sammen med KL påpeget problemet og henvendt sig til ministerierne med forslag om i fællesskab at se på reguleringen for håndtering af højtstående grundvand.

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KL og DANVA. Desuden har otte kommuner sammen med forsyningsselskaberne deltaget i interviews og en workshop, ligesom syv andre interessenter har deltaget i både skriftlige og mundtlige interviews.