Vandløb gennem marker COLOURBOX3137823 (1).jpg (1)
"Vi skal sikre vores drikkevand og skærme vandmiljøet mod miljøfarlige stoffer. Målinger viser, at grundvandet er under stadig større pres, og et studie, som DANVA har fået udarbejdet, dokumenterer, at miljøfarlige stoffer, som udledes til vandmiljøet via renseanlæg, skader dyr og planter. Renseanlæg er ikke kilde til forurening, men miljøfarlige stoffer fra husholdninger, industri, landbrug og afstrømning fra veje spredes til vandmiljøet via renseanlæg, og vi skal kende kilderne til forureningen, så vi bedre kan sætte ind med produktkontrol og et udvidet producentansvar. Det er derfor vigtigt, at vi med ministerens initiativ får samlet den viden, som gør det muligt at få bedre kontrol over spredningen af de skadelige stoffer,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Miljøminister Lea Wermelin har i relation til lanceringen af sin nationale strategi for arbejdet med at reducere miljøfarlige stoffer i omgivelserne stiftet et partnerskab, der inviterer aktører i vandbranchen til at bidrage med viden og løsninger.

"Vi er glade for at være inviteret med i partnerskabet, da vandselskabernes formål jo både er at understøtte befolkningens sundhed og et rent vandmiljø. Vi oplever stadig flere fund af stoffer som for eksempel PFAS, der også er blevet spredt til miljøet via det spildevand, der ledes til renseanlæg. Miljøfarlige stoffer skal begrænses ved kilden, så de ikke skader mennesker og miljø,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA håber, at partnerskabet kan være med til at belyse hvilke nye krav, der skal fastsættes til udledningen af miljøfarlige stoffer.

”Desuden ønsker vi at finde ud af hvilke teknologier, der skal til på fremtidens renseanlæg, så vi sikrer, at vi ikke udleder spildevand til skade for vandmiljø og menneskers sundhed. De renseanlæg, der er fremherskende i dag, er alle bygget som svar på vandmiljøplanernes krav tilbage i 80’erne. Nu står vi et nyt sted med ny viden, og det kræver handling,” siger Carl-Emil Larsen.

”Men miljøkvalitetskrav og udlederkrav kan ikke stå alene, der skal også ske en indsats i forhold til produktkontrol og det udvidede producentansvar, så vi reducerer de miljøfarlige stoffer, vi tilfører vores vandkredsløb,” siger Carl-Emil Larsen.