Vandproeve 1

Myndighedernes fund af et flourstof i overvågningsboringer viser effektiviteten ved massescreening af grundvandet for pesticider og miljøfremmede stoffer. Men det nye fund er samtidig med til at understrege nødvendigheden af at få udvidet beskyttelsen af grundvandet.

Stoffet TFA, trifloureddikesyre, er netop fundet i et stort antal boringer fra grundvandsovervågningen (GRUMO). Det er sket i forbindelse med de igangværende massescreeninger for miljøfremmede stoffer i grundvandet.

”Det nye fund viser, at undersøgelsesstrategien virker. Man screener for stoffer som potentielt kan true grundvandet, og resultaterne viser, hvad vandselskaberne skal forholde sig til. Det overblik er vigtigt for vandselskaberne. Jo mere vi ved om grundvandets tilstand, jo bedre kan vi sikre drikkevandet til kunderne. Fundet understreger også, at det er vigtigt, at Folketinget beslutter sig for at sikre indvindingsområderne og de grundvandsdannende arealer af strategisk betydning, så der ikke i fremtiden kan nedsive nye stoffer,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen og fortsætter:

”Samtidig understreger udbredelsen af TFA, at det er nødvendigt for forsyningssikkerheden at have mere viden om tilgængelige rensemetoder. Vi har også brug for at få fakta om, hvordan stofferne opfører sig på vejen fra overfladen og ned til grundvandet.”

DANVA samarbejder med myndighederne om at få overblik over situationen med det nye stof i overvågningsboringerne.

TFA er ved massescreeningen fundet i 219 ud af 246 undersøgte GRUMO-boringer. Der er endnu ikke fastsat en specifik sundhedsmæssig grænseværdi for TFA i drikkevand.

Der er over tusinde stoffer, som er omfattet af massescreenings-programmet. Indtil videre har man nået at analysere for godt 600 af dem. Når man finder et nyt stof, bliver det vurderet, om det skal føjes til listen over stoffer, der skal indgå i det lovpligtige analyseprogram, som alle vandselskaber skal følge. Derfor afventer DANVA nu myndighedernes anbefalinger, selvom flere medlemmer allerede har bestilt prøver.

Det er første gang, der er lavet omfattende målinger af TFA i grundvandet.

Miljøstyrelsen oplyser, at stoffet også er fundet i andre EU-lande i både grundvand, regnvand og havvand. I Tyskland er der f.eks. målt høje koncentrationer af stoffet i regnvand.

Udenlandske erfaringer peger på, at stoffet kan stamme fra en lang række forskellige kilder som industrielle anvendelser, fra kølemidler anvendt i klimaanlæg, køleanlæg, varmepumper og til medicinsk affald, sprøjtemidler, spildevand og spraydåser. Nogle fluorerede kemikalier nedbrydes i atmosfæren til TFA, der efterfølgende spredes på landjorden via regn.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af vurderinger fra de tyske myndigheder vurderet, at de aktuelt fire konkrete fund i drikkevandet ikke udgør en sundhedsrisiko. Tyskland har desuden fastsat en grænseværdi, der ligger langt højere end de danske fund. Styrelsen for Patientsikkerhed vil foretage en ny vurdering, når den danske toksikologiske vurdering er lavet af DTU Fødevareinstituttet, der er blevet bedt om at se på alle undersøgelser af stoffet og på den baggrund fastsætte et dansk drikkevandskvalitetskriterie for TFA.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542  eller kbj@danva.dk