Water 3628680 825X510
1. juli 2021 træder en paragraf i Epidemiloven i kraft, der giver kommunerne og spildevandsselskaberne hjemmel til at kunne overvåge COVID-19 i spildevand.

Nu kan spildevandsselskaberne blive en vigtig brik i bekæmpelsen af COVID-19. 1. juli 2021 træder en ny paragraf i Epidemiloven i kraft, der skal give kommunerne og spildevandsselskaberne en klar hjemmel til at kunne overvåge COVID-19 i spildevand.

Med den nye hjemmel kan kommuner og Statens Seruminstitut lave aftaler med spildevandselskaber, der betyder, at disse kan bistå med alle de aktiviteter, der er nødvendige for at opspore COVID-19 forekomster: planlægning, udvælgelse af prøvesteder, opsætning af måleudstyr, prøvetagning, transport til laboratorie og analyse af prøver på stedet, hvis dette er muligt. Spildevandsselskaberne må dog ikke indgå aftaler med laboratorier.

Overvågningen af spildevandet kan ske på anlæg indenfor kommunen samt for anlæg, der behandler spildevand fra kommunen, og den må ikke gøre det muligt at identificere fysiske personer og information til offentligheden, ligesom principper om nødvendighed, egnethed, proportionalitet og mindste middel skal være opfyldte.

Omkostninger skal betales af myndighederne

Omkostninger, forbundet med overvågningen inkl. medgået tid, skal betales af den myndighed, der har indgået aftalen eller udstedt påbud til spildevandselskabet.

Spildevandselskabet skal lave et selvstændigt regnskab over omkostningerne og den modtagne godtgørelse. Hverken godtgørelsen eller omkostningerne, forbundet med vandselskabernes deltagelse i overvågningen, vil indgå i selskabets økonomiske ramme, og det er ligeledes specifikt fastslået, at omkostninger heller ikke indgår i benchmarkingen af selskabet.

Overvågningen af spildevandet er en hovedaktivitet

Overvågningen af spildevandet er en hovedaktivitet, og vandselskabernes mulighed for at samarbejde med private aktører omkring teknologiudvikling og eksport efter reglerne om tilknyttet aktivitet begrænses ikke. Tværtimod vil udvidelsen af hovedaktiviteten kunne have en udvidende effekt viser et høringsnotat af Energistyrelsens af 17. maj 2021.

Mere end COVID-19

Selv om bestemmelsen er lavet på baggrund af COVID-19, vil den også omfatte andre smitsomme sygdomme som fx hepatitis og polio. Ligesom bestemmelsen også kan finde anvendelse overfor andre sygdomsfremkaldende organismer, der efter Statens Serum Instituts opfattelse også inkluderer bakterier og gener for specifikke, resistensfremkaldende egenskaber hos bakterier jf. føromtalte høringsnotat.