LF Og CEL Og KBJ
Informationschef Lars Fischer, direktør Carl-Emil Larsen og kommunikationschef Karsten Bjørno styrede slagets gang.

DANVAs nytårstaffel blev i år holdt digitalt med 130 deltagere, hvilket er rekord.

Mødet startede med en fællessang, og DANVAs direktør Carl-Emil Larsen slog i sin velkomst fast, at DANVA også i år vil kæmpe for at få bedre rammer og vilkår for vandselskaberne. I år starter de politiske forhandlinger om en ny vandsektorlov, der skal træde i kraft 1. januar 2022.

”Der er behov for at få ændret nogle regler og rammer, så vandsektoren kan leve op til både politikernes og befolkningens ønsker,” understregede Carl-Emil Larsen.

Object reference not set to an instance of an object.

Både direktør og formand Lars Therkildsen håber, det bliver muligt at holde et fysisk årsmøde i Aalborg i den 27.-28. maj. Men et stykke tid endnu er vi nødt til at blive hjemme og sidde hver for sig ved skærmene.

”Det bliver dejligt, når vi igen må give håndtryk og krammere og kan se hinanden i øjnene,” sagde Lars Therkildsen.

Covid-19 har præget os

DANVA har et corona-beredskab, og medlemmerne har klaret udfordringerne. Carl-Emil Larsen oplyste, at DANVA vil arbejde for, at medarbejdere hos vandselskaberne kommer frem i køen til vaccination, fordi vandsektoren varetager kritiske funktioner.

Formand Lars Therkildsen så tilbage på årets aktiviteter, hvor general-forsamlingen foregik virtuelt.

Object reference not set to an instance of an object.

”Klima er igen på dagsordenen, og vandsektoren har en vigtig rolle at spille – både når det gælder reduktion af udledninger af drivhusgasser og håndtering af de stigende vandmængder,” sagde formanden og under-stregede, at DANVA kæmper for at få ændret effektiviseringskrav for klimaprojekter.

”Vandselskaberne skal have dækket deres omkostninger til klima-tilpasning, og det vil vi tage op i forbindelse med de politiske drøftelser af en ny vandsektorlov,” lovede han.

Øvrige vigtige emner er en ny økonomisk regulering med fleksible indtægtsrammer, BNBO og øget grundvandsbeskyttelse, opfølgning på skattesagen og inddrivelse af gæld. Han gjorde også opmærksom på, at IWA kongressen om ”Water for Smart Liveable Cities” er udsat til den 11.-15. september 2022, hvor der forhåbentlig kommer deltagere fra hele verden til København. Formanden omtalte også DANVAs nye strategi 2020-2024, der sætter fokus på sundhed, klima og natur og vandselskabernes vigtige rolle.

10 år med egen økonomi

Professor Kurt Klaudi Klausen fra Institut for Statskundskab, SDU, understregede, at det med de nuværende regler er svært for vand-selskaberne at finde finansiering til nye projekter. Det er vigtigt, at VSL 2022 giver bedre muligheder for investeringer.

”Har vandsektorloven været en drøm eller et mareridt? Jeg synes, udskillelsen af vandselskaberne fra kommunerne har været en stor succes. I leverer varen både indenfor miljø, bæredygtighed og folkesundhed, men I har brug for at få løsnet på de stramme lænker og effektiviseringskrav,” understregede han.

”I er underlagt en stram bureaukratisk styring og regulering, og det er umuligt at blive ved med at effektivisere 2 % om året. Omvendt er det rimeligt, at I som monopoler er underlagt central styring, men der bør også være mere decentral autonomi,” sagde professoren. Han var fortaler for benspænd og krav, for det øger nytænkning og innovation.

”Vandselskaberne har et godt samarbejde med kommunerne, men det er i forhold til staten og lovgivningen, at I oplever problemerne. Det vil være en god ide at foreslå konkrete løsninger på de problemer, I oplever, og alliere jer med politikerne,” sagde professoren.

Han foreslog at bruge 3F-modellen i fremtiden: Fremskrive, forudse og forestille.

”Visioner former fremtiden, og I skal bygge en mental bro til det sted, I gerne vil hen – ikke mindst når det gælder bedre lovgivning,” sluttede Klaus Klaudi Klausen.

Politisk debat – spørgsmål og svar

Anne Paulin (S) var eneste medvirkende politiker, fordi Carsten Kissmeyer (V) måtte melde afbud i sidste øjeblik pga trafikuheld.

”Vi vil gerne lytte til jer, når vi skal i gang med drøftelser om en ny vandsektorlov. Det er vigtigt, at vandselskaberne har økonomiske muligheder for at lave de nødvendige investeringer, men samtidig skal vi også passe på omkostningsniveauet,” sagde Anne Paulin, der oplyste, at et lovforslag om VSL2022 fremsættes til efteråret.

Ole Fritz Adeler fra HOFOR problematiserede effektiviseringskrav på klimaprojekter, der både har været i udbud og er samfundsøkonomisk fornuftige.

”Det er totalt umuligt at effektivisere på nye grønne overfladeprojekter eller skybrudstunneller,” understregede han.

Anne Paulin svarede, at politikerne er åbne for at se på kravene i den nye klimalov.
”Vi lytter til kritikken fra branchen,” sagde hun.

Søren Erikstrup fra Mariagerfjord Vand mente, der skal indføres et regnvandsbidrag, for det dur ikke med den nuværende model, hvor salget af drikkevand er afgørende for, hvor meget klimatilpasning selskaberne kan lave.

Niels Møller Jensen foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der laver forslag til, hvordan en ny vandsektorlov skal se ud for at skabe de bedste rammer for vandselskaberne.

Anne Paulin opfordrede DANVAs medlemmer til at indsende konkrete forslag og cases, som politikerne kan bruge i dialogen med embeds-værket.

Søren Heegaard fra BIOFOS understregede, at den økonomiske regulering spænder ben for nyttige investeringer. BIOFOS har en ramme på 100 mio. kr. men ville gerne lave en investering på 110 mio. kr. som ville blive til stor fordel for kunderne, men lovgivningen spænder ben for, at vand-selskaberne kan blive endnu mere energieffektive og udnytte ressourcerne i spildevandet bedre.

”Den fremtidige økonomiske regulering skal give mulighed for, at vand-selskaberne kan lave investeringer til gavn for klima og miljø. Vi skal have metode-frihed,” understregede Søren Hee.

Per Jacobsen, der er forbrugerrepræsentant i Tårnby Forsyning, spurgte til forbrugerindflydelse i den nye vandsektorlov. Anne Paulin svarede, at der stadig vil være borgerinddragelse.

Effektivitet i en corona-tid

I en tid med hjemmearbejde og distance-ledelse kan der opstå problemer med motivation, engagement og trivsel blandt medarbejderne.

Gunnar Ørskov opfordrede i sit oplæg til, at ledelsen skal være meget synlig og jævnligt skal træde frem på skærmen og være i dialog med medarbejderne derhjemme.

”Det er vigtigt at pleje relationerne, og ledelsen skal huske at anerkende medarbejderne og sørge for, at de har gode arbejdsvilkår derhjemme,” sagde han.

Gunnar Ørskov understregede, at kriser også giver nye muligheder fx mulighed for mere fleksible arbejdstider. Og krisen også kan give anledning til at spørge sig selv, om man er der i sit liv, hvor man gerne vil være, eller om man skal skifte kurs. Han talte også om overskuds- og underskudsmennesker og gav et tip til, hvad der skaber trivsel:

”Vi mennesker vil elskes, som dem vi er – ikke for det vi gør.”

Uddeling af DANVAs initiativpris

Lars Therkildsen oplyste, at der var 5 kandidater til prisen, og han motiverede bestyrelsens beslutning om at vælge Freya Mosbæk fra Aalborg Forsyning som årets prismodtager.

”Freya Mosbæk er kendt i branchen for sit engagement, sin faglige tyngde og evne til at gøre en positiv forskel. Hun er meget aktiv med indspil til VUDP-projekter hvert år og indgår i flere forskningssamarbejder. Formidling af faget står højt blandt Freya Mosbæks favoritdiscipliner. Hvad enten det er ved karrieredage, hvor hun begejstret taler om de spændende karrieremuligheder i vandbranchen eller i borgerdialoger. Hun behersker den svære kunst at kommunikere høj faglighed på en ikke-faglig måde. Hun er aktiv i Young Water Professionals og generelt optaget af at udvikle faget sammen med andre til gavn for alle.
Læs pressemeddelelse om prisuddelingen her.

Lars Fischer spillede guitar til fællessangen og sang for sammen med Karsten Bjørno.

Læs mere

Læs formand Lars Therkildsens tale her.

Download professor Kurt Klaudi Klausens præsentation her.

Carl-Emil Larsen sluttede mødet af med at tænde bordbomber.
......og venter spændt på, at de skal eksplodere.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på mobil 2014 3542 eller kbj@danva.dk

Object reference not set to an instance of an object.