Nina Bendixen Og Panelet
Fra venstre ses ordstyrer Nina Bendixen, Nina Nagskov Jørgensen fra organisationen Naboskab, bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen, Assens Forsyning, byrådsmedlem Allan Buch, formand for Middelfart Spildevand og bestyrelsesmedlem i TREFOR Vand samt DANVAs direktør Carl-Emil Larsen.

Rent vand til bæredygtige byer og samfund, dækning af omkostninger og samarbejde med dialog mellem forsyningsgrene. DANVA havde budskaber med på Klimafolkemødet under debatter med politikere, forsyninger, brancheorganisationer og engagerede borgere.

Vi presses af vand fra alle sider – fra oven af regn og skybrud, fra siden af vandløb og hav og fra neden i form af stigende grundvand. Vi er nødt til at gøre en ekstra indsats for at håndtere de stigende vandmængder, der er affødt af klimaændringerne. Imidlertid er der en række barrierer for en tilstrækkelig indsats.

”Når et vandselskab investerer 100 mio. kr. i et klimaprojekt, kan de kun opkræve 80 mio. kr. hos kunderne,” understregede DANVAs direktør Carl-Emil Larsen fra scenen på Klimafolkemødet i Middelfart i begyndelsen af september.

Carl-Emil Larsen er blandt andet utilfreds med, at der stilles effektivise-ringskrav til nye anlægsprojekter, som har været konkurrenceudsat i udbud.

”DANVA og vandsektoren håber, der kan blive rettet op på disse problemer i forbindelse med forhandlingerne om en ny vandsektorlov, der fastsætter krav til den økonomiske regulering af vandsektoren,” sagde Carl-Emil Larsen.

Deltagerne i debatten om det rene vand, den tørre kælder og det gode badevand.

Inden indførelse af de nuværende stramme krav og regler til klima-tilpasningsningsløsninger er der udført projekter, og et af dem er etablering af nye regnvandssøer ved Tommerup. Poul Erik Kristiansen fra Assens Forsyning fortalte fra Ressourcescenen på havnen i Middelfart, at der i samarbejde med borgerne er etableret rekreative områder – også andre steder i kommunen.

”Det, som vi kalder spildevandstekniske anlæg, er nu blevet til gode rekreative områder med stor biodiversitet, og frivillig arbejdskraft har ligefrem fået etableret en bypark med bålplads og legeplads i tilknytning til regnvandssøen,” fortalte han.

Oversvømmelser

Danmark er meget udsat for vand, og DMI har opgjort, at Danmark i juli måned blev ramt af 60 skybrud.

”Det er et problem, hvis 100 års regn kommer hvert femte år. Det kan slet ikke håndteres gennem rør. Det er nødvendigt at lave løsninger på overfladen i samarbejde med borgerne,” sagde Carl-Emil Larsen. Men som nævnt kan det være et problem med finansieringen.

KlimaByen Middelfart blev realiseret i et samarbejde mellem kommunen, spildevandsselskabet og Realdania.

”Kloakrørene kunne ikke klare presset, og folk fik vand i kældrene. Men nu har vi konstateret, at klimaløsningerne virker. Dog kan det være et problem med vedligeholdelse af regnvandsbassinerne, som over tid kan udvikle sig til § 3 beskyttede områder,” sagde Allan Buch, der er formand for Middelfart Spildevand og medlem af byrådet.

Pesticider

Allan Buch er samtidig bestyrelsesmedlem i TREFOR Vand, der leverer vand til Middelfart.

”Vi er i gang med at lave en ny kildeplads og et nyt vandværk i Middelfart. Generelt er der problemer med miljøfremmede stoffer bl.a. DMS, der er blevet brugt i frugtplantager. Vi frygter for fund af flere stoffer og opfordrer også til at undlade at bruge sprøjtegift i haven,” sagde han.

I forhold til de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, er der afsat 3 mio. kr. til kompensation til lodsejerne i Middelfart Kommune.

Assens Forsyning har også problemer med miljøfremmede stoffer i grundvandet.

”Vi lavede tre nye boringer i 40 meters dybde, men de var alle forurenet, og problemet var der stadig i 80 meters dybde,” sagde Poul Erik Kristiansen, og tilføjede: ”Det er sværere og sværere at finde kilde-pladser.”

Carl-Emil Larsen gjorde opmærksom på, at samfundet sparer milliarder af kroner, fordi COVID-19 nu bliver sporet i spildevand i stedet for at blive påvist i humane test, som nu kun er et supplement til overvågningen.

DANVAs direktør mener, det bliver nødvendigt i en periode at rense vandet flere steder end nu. Men samtidig er det vigtigt at beskytte grundvandet mod yderligere forurening.

Forsyning på tværs

Fra venstre ses borgmester i Nyborg Kenneth Muhs (V), som også sidder i bestyrelsen for Dansk Fjernvarme og er næstformand i KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen (S) i Aalborg Kommune samt formand for Aalborg Forsynings Vanddivision, direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme, direktør Jens Bomann Christensen, Dansk Affaldsforening og DANVAs direktør Carl-Emil Larsen.


Et redskab til at håndtere klimakrisen er ved at udnytte synergier mellem de forskellige forsyninger. Sektorkobling kan give store gevinster.

Regeringen har med Klimaloven fremsat en ambition om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030 ift. 1990, og direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, mente, at 10 mio. tons CO2 reduktion kan hentes ved sektorkobling.

”Hvis, der kom varmepumper på alle udløb fra renseanlæg, ville vandsektoren kunne forsyne 400.000 huse med varme,” sagde Carl-Emil Larsen, som opfordrede til at udnytte potentialerne i det lunke vand, der nu blot udledes til vandmiljøet. Desuden kan der også hentes varme ved nedkøling af drikkevand.

”Embedsmændene i København forlanger, at vandet bare skal være billigt, men flere undersøgelser viser, at forbrugerne er villige til at betale mere for at få en god kvalitet og løst nogle klimaproblemer herunder udledning af lattergas fra renseanlæg,” sagde Carl-Emil Larsen.

Valgkamp

Lasse Frimand Jensen, der både er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Aalborg Kommune, bestyrelsesformand for Aalborg Forsynings vanddivision og medlem af DANVAs bestyrelse, skulle som afslutning på debatten sige, hvad han vil kæmpe for til kommunalvalget. Han svarede: demokratisk ejerskab, forbrugerindflydelse og grøn omstilling. Han oplyste også, at Aalborg Kommune har udfaset forbruget af plasticflasker. Det er godt både for miljøet og klimaet.

Der var mange deltagere til Klimafolkemødet. Her lyttes til oplæg på den udendørs Fællesscene.
Langs havnen var en række boder, som blev flittigt besøgt af deltagerne.