Lars T. Oplæg I Aalborg

Der var stor deltagelse til DANVAs regionalmøder, der efter en coronapause løb fysisk af stablen 21.-23. september. De velbesøgte møder var både præget af dialog og stor spørgelyst.

Knap 100 medlemmer fra et stort antal forskellige vandselskaber deltog i DANVAs regionalmøder, der er målrettet bestyrelser og direktioner. Møderne foregik i henholdsvis Aalborg, Viborg, Ringsted, København og Kolding og havde fokus på revision af vandsektorloven og effekterne af vandsektorens udfordringer med at opfylde stigende forventninger fra samfundet i et økonomisk reguleringsregime, hvor vandselskaberne får dækket en stadig mindre del af deres omkostninger.

Effektiviseringskrav balancerer ikke mellem mål og midler

​Et af de emner, der havde stor opmærksomhed på møderne, var vandselskabernes nye indtægtsrammer, som Forsyningssekretariatet netop har sendt ud. Forsyningssekretariatet har udarbejdet en ny benchmarkingmodel, som i gennemsnit resulterer i markant højere effektiviseringskrav. Det giver betydelig større nedskæringer end forventet og stiller vandselskaberne ringere i forhold til at leve op til de ønsker, som samfundet har til drikkevand, spildevand og klima.

Bestyrelsesmedlem Morten Slotved var ordstyrer på mødet i København.

Direktør for DANVA, Carl-Emil Larsen, opfordrede på regionalmøderne vandselskaberne til at indsende deres sager til foreningen:

”Der er simpelthen ikke er sammenhæng mellem de mål, der stilles og de midler, der gives. Der er vandselskaber, som siden de foregående indtægtsrammer ikke har ændret på noget i virksomheden, og alligevel er de gået fra at være blandt de mest effektive til at stå meget dårligt og får pludselig meget høje og uigennemskuelige effektiviseringskrav. Rammerne bliver generelt stadig mere snævre samtidig med, at kommunerne kommer med ønsker om endnu flere investeringsopgaver til gavn for sundhed, klima og miljø. Det hænger ikke sammen, så det er naturligvis en sag, DANVA går ind i,” siger Carl-Emil Larsen.

Udbudte opgaver skal ikke underkastes generelle effektiviseringskrav

DANVA kæmper i de kommende politiske forhandlinger om den økonomiske regulering for, at der ikke stilles generelle effektiviseringskrav til aktiviteter, som har været i udbud. 88 procent af alle anlægs-investeringer på spildevandsområdet er udliciteret, mens det for driften er 63 procent. For drikkevand er tallene henholdsvis 83 og 47 %.

Bestyrelsesmedlem Charles Nielsen var ordstyrer på mødet i Kolding.

Fleksible indtægtsrammer skal kunne gå op og ned

Netop den økonomiske regulering var et af de vigtigste punkter på regionalmødernes dagsorden. For det store spørgsmål for vandselskaberne er, hvordan de fremover kan få dækket omkostningerne til investeringer i drikkevand, spildevand og klima. For at imødegå likviditetsproblemer og give en længere investeringshorisont, indføres der såkaldte fleksible indtægtsrammer med fireårige perioder.

”Men de får kun den ønskede effekt, hvis effektiviseringskrav nulstilles inden den næste fireårige periode, ellers vil indtægtsrammerne kun gå en vej, og det er ned. Og det er jo ikke meningen, når der er tale om fleksible indtægtsrammer. De skal kunne være stigende og faldende alt efter investeringsbehovet i vandselskaberne,” siger Carl-Emil Larsen.

Formand Lars Therkildsen og direktør Carl-Emil Larsen er et fast makkerpar.

DANVA udfærdiger kravspecifikationer for materialer i kontakt med drikkevand

Et andet vigtigt emne på regionalmøderne var sikring af drikkevandets kvalitet. Med-lemmerne skulle blandt andet tage stilling til, om der er behov for, at foreningen påtager sig opgaven med at udfærdige kravspecifikationer for materialer i kontakt med drikkevand, der udbydes. På møderne var der opbakning til at gøre opgaven til et fælles anliggende.

Informationer om BNBO og spildevandsovervågning

Medlemmerne fik også indblik i fremdriften for udmøntning af loven om de sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder, ligesom de gav input til, hvordan ordningen forløber i praksis. Desuden var der en orientering om måling af covid-smitte i spildevand, en ny DANVA-rapport om miljøfarlige stoffer i spildevand, økonomiske rammer for klimatilpasningsprojekter samt aktuelle emner fra hver region og meget mere.

Støt op om DANVAs arbejde med kommunalvalget

DANVA præsenterede samtidig sit seneste tiltag, en hjemmeside, der er målrettet kommunalvalgets kandidater. Så hvis man som lokalpolitiker og borger i Danmark endnu ikke ved, hvad der er den vigtigste dagsorden i valgkampen, inden krydset sættes 16. november, så er svaret, at kandidaterne skal kunne fortælle, hvad de vil gøre for klima, drikkevand, spildevand og vandmiljø. Og det kan alle så heldigvis nu læse om på DANVAs nye hjemmeside, voresvand.nu.

DANVA takker for den store tilslutning til regionalmøderne og de mange konstruktive debatter.

Carl-Emil Larsen præsenterede DANVAs ønsker til den fremtidige økonomiske regulering.
I midten ses direktør Thorkil B. Neergaard fra Brønderslev Forsyning.
Bestyrelsesmedlem Ango Winther (tv) på mødet i Viborg.