Fyrtårn Ved Havet
Ambitionen med projektet er at nedbringe overløbene, hvor de gør størst skade, og hvor man kan opnå størst effekt i recipienten.

Et MUDP-Fyrtårnsprojekt skal udvikle datadrevne løsninger til at nedbringe overløbsmængderne og forbedre vandmiljøet.

Et nyt partnerskab har fået 12 millioner til et MUDP-Fyrtårnsprojekt: OVERLØB – Datadrevne løsninger til reduktion af miljøeffekter fra overløb.

Partnerne er VandCenter Syd, Novafos, Aarhus Vand, COWI A/S, Krüger A/S, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Dryp ApS, BSS ApS og InforMetics ApS. De er gået sammen om at udvikle datadrevne løsninger, der kan nedbringe overløbsmængderne og dermed også den miljømæssige påvirkning af vandmiljøet, både hvad angår åer, søer og havmiljø.

”Ambitionen med projektet er, at vi skal kunne nedbringe overløbene, hvor de gør størst skade, og hvor vi kan opnå størst effekt i recipienten. Vi kan ikke vente med at reducere udledningen af spildevand, til afløbs-systemerne er fuldt udbyggede. Det vil være samfundsmæssigt uacceptabelt,” siger Carsten Nystrup, administrerende direktør i Novafos, som varetager projektledelsen.

Separatkloakering kan ikke stå alene

I efteråret 2020 var vandsektoren præget af mange diskussioner om overløb og metoder til at nedbringe overløb. Overløb med opblandet spildevand er en belastning for det hydrauliske system og for vandmiljøet. Det kan også få konsekvenser for badevandskvalitet i de berørte områder.

Forsyningerne har allerede i en årrække arbejdet med at separatkloakere for at skille spildevand og regnvand, men som det også kom frem på DANVAs konference om overløb den 30. november 2020 (https://www.danva.dk/nyheder/2020/samarbejde-om-et-renere-vandmiljoe/) kan separatkloakering ikke stå alene. Det er både for omkostningskrævende, vil tage for lang tid, og vil belaste borgerne meget, da store dele af de gamle bykvarterer vil skulle graves op, hvis man kun skal løse problemerne med separatkloakering.

Samtidig er det en udfordring, der skal håndteres, hvis vi skal kunne leve op til kravene til god badevandskvalitet og opfylde EU’s vandramme-direktivs krav om at opnå god økologisk kvalitet i vandområderne inden 2027.

Et fyrtårnsprojekt med eksportpotentiale

Projektets formål er at udvikle nye måleteknikker, nye software-sensorer til vand og stof, nye datadrevne modeller til forecast af vand og stof, nye styrealgoritmer baseret på stof og effekt i recipient samt en ny model til estimering af samfundsøkonomiske effekter. Teknologierne bliver demonstreret i alle tre forsyningers områder (Fyn, Sjælland og Østjylland. Derudover vil vi ombytte op til tre bygværker, som skal fungere som demonstrationsanlæg for de nye løsninger.

Problemet med overløb er ikke unikt for Danmark. De fleste byer verden over døjer med generne fra overløb, og derfor vil projektets resultater være relevant globalt og kan medvirke til øget eksport af vandteknologi og dermed til at nå den danske Vandvisions målsætning om at fordoble eksporten frem mod 2025.

Projektet ’OVERLØB – Datadrevne løsninger til reduktion af miljøeffekter fra overløb’ er et såkaldt fyrtårnsprojekt støttet af MUDP med 12 millioner kr. Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala, ofte i en kombination af flere løsninger og teknologier.

Se mere her: