Regnvandssøer Ved Tommerup
I maj fremstod de nyanlagte regnvandssøer i Tommerup Stationsby som én stor og samlet sø. Anlægget demonstrerede dermed sit værd og lokalområdet undgik oversvømmelser. Foto: Assens Forsyning A/S.

Assens Forsyning A/S har udført det hidtil største klima-tilpasningsprojekt på Vestfyn. Anlægget har allerede vist sit værd ved at håndtere store mængder nedbør og dermed modvirket mulige oversvømmelser.

Klimaprojekt demonstrerer sit værd

Entreprenøren har endnu ikke forladt det syv hektar store område nær Odensebanen øst for Tommerup Station, før vandet løber i Regnvands-søerne ved Tallerup. Assens Forsyning A/S har her etableret et teknisk anlæg med tre sammenhængende regnvandssøer, som ved kraftigt regnvejr, fremstår som én stor og samlet sø.

Projektet, der er det hidtil største af sin slags på Vestfyn, har til formål at gøre byen mere modstandsdygtig over for de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning. At anlægget har sin berettigelse og store værdi, kunne ved flere lejligheder ses i maj, hvor vandet stod højt, og hvor de tre søer løb sammen.

”Vi var knap færdige med at grave, flytte jord og lægge kloakrør, før de store mængder nedbør fik søerne til at løbe sammen og fremstå som én stor og samlet sø med høj vandstand. Med langt over 100 millimeter nedbør og den vådeste maj måned i 38 år, fik vi ret effektivt trykprøvet ledningsnettet og kontrolleret, om alt virkede efter hensigten, hvilket det gjorde,” fortæller projektchef Michael Dissing Nielsen.

Lokalområdet undgår oversvømmelser

Ud over at opsamle, rense og tilbageholde regn- og overfladevand fra store dele af Tommerup Stationsby, har Regnvandssøerne ved Tallerup til formål at undgå oversvømmelser i lokalområdet.

”Med de store mængder nedbør, der kom i maj, havde vi i lignende situationer tidligere oplevet massive udfordringer med oversvømmede haver, veje og kældre i de nærmeste kvarterer. De udfordringer har vi med de nye regnvandssøer, sammen med en omfattende renovering af ledningsnettet, kraftigt reduceret,” tilføjer Michael Dissing Nielsen.

Spændende sø- og naturlandskab på vej

Assens Forsyning A/S har med det udførte arbejde løst den tekniske del af Regnvandssøerne ved Tallerup. Tilbage står opgaven med at etablere et spændende sø- og naturlandskab. Til formålet har Tommeruppernes Lokalråd søgt og modtaget fondsmidler til at etablere stier og rekreative muligheder, hvilket er et arbejde, som forventes igangsat til efteråret. Samtidig skal der plantes træer og buske, som fremmer biodiversitet mellem vand, planter og dyreliv. På sigt er det også planen, at området skal indhegnes, sådan at det kan afgræsses af dyr.

FAKTA

  • Regnvandssøerne ved Tallerup er et teknisk anlæg, som er etableret af Assens Forsyning A/S i perioden juni 2020 til juni 2021.
  • Projektets formål er at gøre byen mere robust i forhold til at håndtere fremtidige regnhændelser og oversvømmelser.
  • Anlægget blev med succes ”trykprøvet og kontrolleret”, da der efter ibrugtagningen faldt omkring 110 millimeter regn i maj 2021, som dermed blev den vådeste maj måned siden 1983.
  • For at etablere de tre regnvandssøer, der ved kraftigt regnvejr fremstår som én stor og samlet sø, er der udgravet 54.000 kubikmeter jord svarende til 4.500 lastbillæs. Jorden er anvendt til at forme et varieret sø- og naturlandskab rundt om regnvandssøerne.
  • Anlægsarbejdet er udført af entreprenørfirmaet Henning Have A/S for Assens Forsyning A/S, der har anvendt Rambøll som rådgiver.
  • Tommeruppernes Lokalråd har søgt og modtaget fondsmidler til at etablere stier og rekreative arealer omkring regnvandssøerne. Assens Kommune har i den forbindelse bidraget med en landskabsarkitekt og forslag til indretning af arealerne.
  • Området omkring søerne skal plantes til med træer og buske, som fremmer biodiversitet mellem vand, planter og dyreliv.
  • Der planlægges skiltning og opsætning af plancher, som skal formidle områdets tekniske og naturmæssige formål.

Bonus-info

Assens Forsyning A/S ejer og driver omkring 125 regnvandssøer og -bassiner rundt om i kommunen. Vi anlægger dem typisk i bynære områder som kunstige lavvandede søer, der renser, opmagasinerer og forsinker regnvandet, indtil det kan løbe videre til vandmiljøet.

Vandet, der passerer en regnvandssø eller -bassin, er overfladevand fra kloakseparerede områder, hvor regnvand og spildevand er skilt ad. Spildevandet bliver transporteret til et renseanlæg, mens overfladevandet bliver ledt til en regnvandssø eller -bassin, hvor urenheder bundfælder sig, inden det bliver ledt videre.

Ved at anlægge og anvende regnvandssøer og -bassiner, reducerer vi omkostningerne og skåner miljøet, da vi ikke bruger unødig energi og ressourcer på at pumpe regn- og overfladevand til et renseanlæg. Det er samtidig muligt at undgå overbelastninger af kloakker og begrænse oversvømmelser ved kraftigt regnvejr. Herudover beskyttes naturen og især vandløbene, som er følsomme over for variationer i de vand-mængder, der løber i dem. Miljømyndighederne har af den grund bestemt, at vandløbene ikke må tilføres regnvand med for høj hastighed og i for store mængder. Det medvirker regnvandssøerne og -bassinerne til at undgå, ved at opmagasinere regnvandet, indtil der igen er plads i vandløbene.