Kulfiltre VCS
De to kulfilterbeholdere i containeren skal rense vandet for desphenyl-chloridazon.

I denne uge starter VandCenter Syd et forsøg med kulfiltrering af grundvand direkte ved boringen – en metode, der ikke tidligere er blevet afprøvet.

Den kan vise sig langt mere effektiv end kulfiltrering på vandværker.

I denne uge er to kulfiltre ankommet til boring ”V7”, der henter vand op fra grundvandsmagasinet ved Lindved kildeplads syd for Odense. Filtrene placeres i en nyinstalleret container og skal rense vandet fra boringen for pesticidresten desphenyl-chloridazon. Det nye anlæg er led i et pilot-projekt, hvor VandCenter Syd sammen med TREFOR og DIN Forsyning undersøger muligheden for decentral rensning.

Boringen er den af VandCenter Syds boringer, der er værst ramt af forurening med pesticidresten desphenyl-chloridazon. De seneste prøver fra boringen viser et indhold af stoffet på 2,9 mikrogram/liter, hvor grænseværdien i drikkevand er 0,1 mikrogram/liter.

"Vi har ikke brugt boringen det seneste år pga. forurening, og det er ærgerligt, for det giver et stort pres på de andre boringer i området, der så skal levere mere," siger driftschef i VandCenter Syd Andreas Bassett.

Spare materialer og energi

VandCenter Syd har fem vandværker, der hver henter grundvand fra et antal boringer. På vandværket iltes og filtreres grundvandet, inden det sendes ud som drikkevand til forbrugerne. Problemet med desphenyl-chloridazon kan løses ved at sende vandet igennem et kulfilter, som binder og dermed fjerner forureningen. Løsningen vil normalt bestå i, at kulfilteret sættes på som sidste led i processen på vandværket.

I det nye projekt renses i stedet ved boringen, hvor det ubehandlede grundvand bl.a. kan indeholde jern. Det betyder, at der ikke må være ilt til stede i renseprocessen, for så bliver filtrene for hurtigt sat til. Projektet tester, om det virker. Ideen med projektet er at målrette rensningen til det mest forurenede grundvand – og spare både materialer og energi-forbrug.

"Vi vil gerne nøjes med at løse problemet, hvor det er. En løsning, der renser al vandet, er ikke nødvendigt," siger driftschef Andreas Bassett.

VandCenter Syd er det første vandværk, der prøver metoden af på en produktionsboring. Projektet skal køre i tre måneder, og i den tid hældes vandet fra boringen i den nærliggende bæk. Hvis rensningen er effektiv, er det planen at ansøge Odense Kommune om lov til at rense grund-vandet ved de værst forurenede boringer – og så vil boring V7 igen kunne levere til vandværket.

Flere muligheder - mere pres

Desphenyl-chloridazon er et stort problem for VandCenter Syd, hvor grundvandet fra 14 ud af 44 boringer har indhold af stoffet, der ligger over grænseværdien for drikkevand. Alligevel bliver kulfilteret det første, der installeres.

"Vi har flere boringer at trække på, og det har givet os en fleksibilitet i forhold til at levere vand til forbrugerne, der overholder alle kvalitetskrav. Men det betyder også, at vi risikerer at overudnytte nogle af vores boringer, og det holder ikke på sigt," siger Andreas Bassett.

Når man indvinder vand, skal man tage flere ting i betragtning. Jordlagene ved den enkelte boring kan være forskellige. Vandkvalitet og mængde kan være forskellige. Henter man for meget vand op, kan det desuden påvirke den våde natur i området. Der er derfor mange hensyn at tage, når man beslutter sin indvindingsstrategi – hvor meget vand, der pumpes op fra hver enkelt boring, der hører til et vandværk.

Overudnyttelse af en boring kan bl.a. betyde, at forureningen i jorden flytter sig, eller at andre uønskede stoffer trækkes ind i magasinet. Derfor håber Andreas Bassett, at projektet bliver en succes.

"Vi vil rigtig gerne have vores boringer tilbage i normal produktion, af hensyn til både naturen og vores fremtidige forsyningssikkerhed. Med vores grundvandsbeskyttelse kan vi beskytte ressourcen for fremtiden, men vi er også nødt til at forholde os til den nuværende forurening," siger Andreas Bassett.

Læs mere

Læs mere om projektet her.

I VandCenter Syd får hvert vandværk vand fra flere boringer. Bliver en boring taget ud af drift, skal vandet derfor hentes fra andre boringer – eller andre vandværk. Det kan påvirke naturen og grundvandsressourcen uhensigtsmæssigt.