COLOURBOX4189526.jpg

En ny rapport fra DANVA giver overblik over situationen, som kalder på, at vi som samfund forholder os til nationale krav til en række miljøfremmede stoffer herunder medicinrester.

Et litteraturstudie udarbejdet af COWI for DANVA samler op på den seneste viden omkring udledninger og effekter af miljøfremmede stoffer fra medicin i vandmiljøet. Konklusionen er, at der udledes medicinrester og andre miljøfremmede stoffer til vandmiljøet fra renset spildevand i koncentrationer, som overskrider de såkaldte PNEC værdier (Predicted No Effect Concentration), hvor stofferne har negative effekter i vandmiljøet.

”Det er nødvendigt, vi som sektor forholder os realistisk til behovet for krav til miljøfremmede stoffer herunder medicinrester. I flere kommuner i dag træffes allerede afgørelse om central rensning for miljøfremmede stoffer på de kommunale renseanlæg, men skal vi undgå at fejlinvestere i teknologi, som om få år viser sig utilstrækkelig, er det nødvendigt, at vi som samfund forholder os til, hvilke krav der skal gælde for udledninger af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet,” siger sekretariatschef Helle Katrine Andersen.

De seneste år er der lavet en række forsøg med rensning for medicin-rester og andre miljøfremmede stoffer. Langt den største del af lægemiddelrester udledes til de kommunale renseanlæg, og det er ikke alle stoffer, der nedbrydes i renseprocessen. Hvis vandmiljøet og dyre- og plantelivet i det marine miljø skal skånes, er det nødvendigt med en indsats.

I DANVAs rapport er der forslag til en national liste over lægemidler, der kan anvendes som fokusstoffer til kortlægning og evaluering af overholdelse af udlederkrav samt forventet miljøpåvirkning.

Listen er lavet med udgangspunkt i analyser af renset spildevand kombineret med stoffernes PNEC-værdi.
For nogle lægemidler er PNEC lavere end detektionsgrænsen, og det er derfor vigtigt, at der findes eller udvikles akkrediterede analysemetoder med lav usikkerhed.

Fokusstoffer

Rapportens liste med forslag til fokusstoffer er både stoffer, der findes i renset spildevand og potentielt overskrider PNEC, og stoffer der kan måles i vandmiljøet (vandfase, sediment og dyreliv) samt stoffer, hvor effekten på plante- og dyreliv er undersøgt, og stoffer, der er fokus på i andre europæiske lande.

De 13 stoffer fordeler sig på lægemidler i disse kategorier:

  • Antibiotika
  • Antidepressive midler
  • Hormonstoffer
  • Antiinflammatoriske midler
  • Medicin mod hjerte-kar sygdomme

Aarhus Vand har lavet analyser ved Egå renseanlæg, hvor 20 stoffer overskrider PNEC i indløb og 13 stoffer overskrider PNEC i udløb.

Læs mere

Læs DANVAs rapport: ”Medicinrester i spildevand og vandmiljø”. 
Læs DANVAs pressemeddelelse fra 2018 om medicinrester her. 
Læs redegørelse, der er lavet på basis af analyseprogram på AUH og Egå renseanlæg og udgivet af Aarhus Vand, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune: ”Kortlægning af lægemiddelstoffer i spildevand samt fjernelse af disse”.   
Læs pressemeddelelse fra Aarhus Kommune her.

Yderligere information

Kontakt Helle Katrine Andersen på 8793 3514 eller hka@danva.dk