MG 2817

En ny rapport rapport viser, at der over en 20 årig periode er målt et faldende niveau af tungmetaller i såvel indløbs- og udløbskoncentrationerne fra renseanlæg.

I en opdatering af "Nøgletal for miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand fra renseanlæg" vises det, at reguleringen af tungmetaller giver resultater. 

Som noget nyt sammenstiller den seneste opdatering af rapporten data fra perioden 1998 til 2019, og set over den 20-årige periode, viser den, at der for nogle tungmetaller ses et fald i såvel indløbskoncentrationerne til renseanlæg og i udløb fra renseanlæg.

Nøgletal på stoffer i indløb og udløb

Nøgletallene i rapporten er defineret som det bedste bud på et gennemsnit for et stof i spildevand, målt enten i indløb eller udløb fra renseanlæg, baseret på en vægtet middelværdi af måledata i punktkildeprogrammet under NOVANA. 

Med valg af en ny metode opstiller man i seneste rapport nøgletal for i alt 197 stoffer, der fordeler sig med 125 nøgletal for MBNDK-anlæg og 72 nøgletal for mekaniske renseanlæg.

Endvidere er der nu beregnet 45 nøgletal for metaller specifikt for perioden 2011-2019.

Der er dermed opstillet nøgletal for mere end dobbelt så mange stoffer som i 2014, primært på grund af den nye beregningsmetode og et større datagrundlag, men også på grund af opdelingen af renseanlæggene i to hovedtyper, hhv. anlæg med MBNDK-rensning og anlæg med mekanisk rensning.

Rapporten blev først gang udsendt i 2011 med en revideret version i 2014.