VUDP billede.jpg

På grund af lovændringer, der trådte i kraft den 1. januar 2021, er det ikke muligt at opretholde DANVAs VUDP-ordning. DANVA har taget initiativ til at etablere en ny uafhængig forening og opfordrer vandselskaberne til at melde sig ind i foreningen.

For fortsat at kunne bidrage til udvikling af vandsektoren til gavn for miljø, sundhed, selskabernes kunder og samfundets økonomier der taget initiativ til at etablere en ny uafhængig forening. DANVAs bestyrelse bakker op herom og har besluttet, at DANVA er behjælpelig med at initiere etableringen.  

Vi opfordrer alle vandselskaber til at tilmelde sig foreningen 

Det er vigtigt, at eksisterende deltagere under VUDP-ordningen aktivt melder sig ind i den nye forening, da medlemskab ikke automatisk overføres til den nye forening.  

Selskaber, der i dag ikke deltager i VUDP-ordningen, er naturligvis mere end velkomne, og kan også tilmelde sig den nye forening, så der skabes økonomi til at støtte så mange projekter som muligt i fremtiden. Tilmelding til foreningen før generalforsamlingen sker ved at sende en mail til ec@danva.dk med angivelse af selskabets navn, CVR-nummer, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer samt eventuelt EAN-nummer.

Ønsker I tilmed indflydelse på valg af formand og sammensætning af bestyrelse og vurderingspanel forudsætter det, at I tilmelder jer som stiftende medlem inden generalforsamlingen.  Tilmelding sker ved hjælp af dette dokument, som sendes til ec@danva.dk. Se frister herfor i nedenstående. 

Stiftende generalforsamling 

Der afholdes stiftende generalforsamling i denne nye forening torsdag den 20. maj 2021 kl. 10.00. Generalforsamlingen holdes virtuelt via Teams. 

Der er to frister som er særligt vigtige for selskaber, der ønsker at være med til at stifte den nye forening: 

  • 11. maj - frist for anmeldelse af kandidater til valg af formand, bestyrelse og medlemmer af vurderingspanel 
  • 17. maj – frist for indmeldelse og stemmeafgivning 

Indbydelse til stiftende generalforsamling kan læses på DANVAs hjemmeside. Her findes også dagsorden inklusiv bilag. 

Hvorfor en ny forening?  

Der er stadig et politisk ønske om, at vandsektoren arbejder med teknologiudvikling. Derfor er der i lovgivningen lavet en hjemmel til, at vandselskaber kan oprette uafhængige foreninger, som kan yde støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, og at vandselskaberne kan opkræves takstmidler til disse foreninger. 

Når danske vandselskaber deltager i forsknings- og innovationsaktiviteter, er de med til at skabe grundlaget for nye løsninger, der giver bedre miljø og mere effektive løsninger. De er samtidig med til at skabe arbejdspladser og sikre beskæftigelse og vækst i hele den danske vandsektor.  

Vandselskaber deltager bl.a. i projekter ved at stille deres infrastruktur til rådighed for universiteter og virksomheder. Projekterne gennemføres typisk i partnerskaber på tværs af brancher og bidrager herigennem til, at de mest innovative løsninger finder vej til vandsektoren og finder vej fra vandsektoren og til eksport på globale markeder. 

På den måde bidrager forsknings- og udviklingsaktiviteter i den danske vandsektor også til, at resultaterne fra den danske vandvision nås. Her er ambitionen, at den danske vandsektor skal være verdensførende i 2025 samt fordoble eksporten og skabe 4.000 nye arbejdspladser. Det kan kun nås gennem et samarbejde i hele sektoren om at udvikle, teste og demonstrere nye løsninger.