Hans Engell Og Panelet Til Årsmødet
Øverst fra venstre ses i øverste række Hans Engell, Jens Brandt Bering og Marie Stærke. I midterste række ses Lasse Frimand Jensen og Carsten Kissmeyer. I nederste række ses Thor Gunnar Koefoed, Jesper Daugaard og Sørren Egge Rasmussen. (Foto: Mads Volquartz).

På DANVAs årsmøde var der debat om revision af vandsektorloven, hvor især måden at stille effektiviseringskrav på blev italesat som et alvorligt problem. Både politikere, organisationer og medlemmer deltog.

Alle paneldeltagere på DANVAs virtuelle årsmøde 2021, der løb af stabelen 27. maj, var enige om, at det er vigtigt fortsat at kunne levere rent drikkevand og rense spildevandet forsvarligt samt reducere overløb. Desuden har vandselskaberne en vigtig rolle ift. klimatilpasning.

”Vi har en klar forventning til, at vandsektorloven laves om herunder de rigide effektiviseringskrav,” sagde Marie Stærke og fortalte om den kommunale virkelighed, hvor forsyningsselskabet KLAR med åbne øjne har været nødt til at lånefinanisere og lave investeringer, selvom det forringer vandselskabets økonomi.

”Det er ikke muligt at lave effektiviseringer på nye anlæg, der har været i udbud,” sagde Marie Stærke, der blev bakket op af Ole Adeler fra HOFOR i den sag.

Søren Egge Rasmussen var fortaler for, at den nye økonomiske regulering skal sikre finansieringen af vandselskabernes investeringer.

Både Carsten Kissmeyer og Thor Gunnar Kofoed lagde vægt på, at vandet skal være billigt af hensyn til virksomheder, landbrug og fødevareindustri. Marie Stærke mente, at forbrugerne gerne vil betale mere for vandet for at sikre de nødvendige investeringer i bl.a. klimatilpasning.

Søren Egge Rasmussen lagde vægt på, at drikkevandet skal beskyttes bedre fx gennem skovrejsning og mere økologisk landbrug. Han mener, regionerne skal have en større rolle ift. klimasikring i samarbejde med vandselskaberne, og at spildevandet også bør renses for miljøfremmede stoffer og plast.

Jens Brandt Bering efterlyste en mere holistisk tilgang i lovgivningen, som er meget kompleks og fordelt på flere ministerier. Han opfordrede til at få lavet en agil økonomisk regulering med klar ansvars- og rollefordeling.

Eksport af vandteknologi

Jesper Daugaard står i spidsen for at realisere visionen om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi frem mod 2030. Det foregår bl.a. gennem DI-Vand og vandklyngen.

”Politikerne skal ikke kun fokusere på effektivitetskrav, for hvis eksporten af vandteknologi øges med 20 mia. kr. vil samfundet få en indtægt på 4 mia. kr. ved, at der skabes flere jobs inden for vandbranchen,” sagde Jesper Daugaard, der påpegede vigtigheden af at stille miljøkrav, der kan sætte gang i innovationen. Digitalisering spiller også en stor rolle for udviklingen i vandbranchen.

Bag kulissen: Ordstyrer Hans Engell stillede spørgsmål til panelet, mens Carl-Emil Larsen og Lars Fischer holdt styr på detaljerne og tjekkede medlemmernes spørgsmål i chatten. (Foto: Karsten Bjørno).

Forbrugervalg

Per Jacobsen, der er forbrugerrepræsentant i Tårnby Forsyning, gjorde opmærksom på, at forbrugerne har forskellige ønsker rundt om i landet, og det kan være svært med en fælles måling af forbrugertilfredsheden.

Flemming Rømer, formand for Fredensborg Forsyning gjorde opmærksom på, at en af deres forbrugerrepræsentanter er byrådsmedlem. Det har ikke været intentionen med loven, og Søren Egge lovede at være med til at få stoppet det hul.

Lasse Frimand Jensen kunne godt tænke sig en større interesse for forbrugervalget, der skal foregå i tilknytning til kommunalvalget i år. Men når der kun er cirka 2 % deltagelse i valget kan det også være udtryk for, at forbrugerne er tilfredse. Hvis de var utilfredse, skulle man nok høre fra dem.

Ole Adeler opfordrede landspolitikerne til at lytte til lokalpolitikerne, når den nye lov skal formes.

”Vi kan ikke efterleve de nuværende effektiviseringskrav på nye anlæg, og vandselskaberne kan blive tvunget til at vælge mellem sundhed og klima, hvis økonomien skal hænge sammen,” sagde han.

Under debatten blev det fra et medlem foreslået, at vi får et vandministerium i Danmark, så vandet ikke reguleres både i Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Det ville måske gøre alting lidt lettere.

DANVAs ønsker

Lasse Frimand Jensen, der er formand for bestyrelsens strategiudvalg, præsenterede DANVAs ønsker til principper for en fremsynet regulering af vandsektoren:

1. Politikerne skal fastlægge rammer for, at vandsektoren kan leve op til samfundets forventninger.

2. Vandselskaberne skal være underlagt demokratisk ejerskab, drives efter hvile-i-sig-selv princippet og have en solid økonomi.

3. Vandselskaberne skal drives effektivt, og investeringer skal være samfundsøkonomisk hensigtsmæssige.

4. Vandtaksterne skal være så stabile og lave som muligt henset til samfundets forventninger og ønsker samt behovet for at sikre fuld omkostningsdækning.

5. Generelle effektiviseringskrav skal alene stilles til de af selskabernes aktiviteter, der ikke er konkurrenceudsat ved udbud.

6. Reguleringen skal forenkles, ensrettes og afbureaukratiseres.

Carl-Emil Larsen sluttede årsmødet af med at opfordre til at deltage i DANVAs konference 9. september om revision af vandsektorloven. Læs mere og tilmeld dig her.