VANDHUSET 2016 ny facade.jpg

7 projekter har fået tilsagn om støtte fra VUDP.

DANVA modtog i 2020 18 ansøgninger til VUDP (Vandsektorens udviklings- og demonstrationsprogram) fra vandselskaber om støtte til drikkevands-, spildevands- og klimaprojekter.

Som så meget andet i 2020 blev VUDP ansøgningsprocessen også påvirket af corona og endte med at strække sig over det meste af året. De udvalgte projekter fik først besked om tildelingen ved årets udgang.

Vurderingspanelet har bedømt projekterne over flere omgange, og bestyrelsen har godkendt støtte til syv projekter på i alt 7,6 mio. kr.
De udvalgte projekter adresserer forskellige aktuelle udfordringer og skal bidrage med løsninger inden for vandbranchen. Via medfinansiering af projekterne forener og forstærker VUDP vandselskaber for at fremme udvikling og demonstrere vandteknologi til gavn for en effektiv vandsektor.

VUDP har i alt uddelt 40,1 mio. kr. til 39 projekter siden 2016.

Syv nye projekter

Nedenfor finder du en kort beskrivelse af de syv nye VUDP projekter. Inden længe følger der en officiel folder med mere information om projekterne.

Slambehandlingsteknologier og gødningsværdi af restprodukter belyst gennem en livscyklusvurdering og dyrkningsforsøg

Ved BIOFOS A/S - i samarbejde med VandCenter Syd A/S, FORS A/S, Københavns Universitet (KU-PLEN) og Danmarks Tekniske Universitet.
Projektet belyser bæredygtighed og cirkulær økonomi ved tre slambehandlingsteknologier: forbrænding, pyrolyse og mineralisering samt anvendelse af deres restprodukt (slamaske, biochar og mineraliseret slam) som gødning i jordbrug. Det sker ved udarbejdelse af en livscyklusvurdering (LCA) og gennemførelse af dyrkningsforsøg.
Tildelt beløb: 1.125.000 kr.

Kemisk kortlægning af fosforressourcerne på renseanlæg med henblik på effektiv genindvinding

Ved VandCenter Syd A/S – i samarbejde med Syddansk Universitet, Billund Vand & Energi og DIN Forsyning Spildevand A/S.
Projektet har til formål at få detaljeret indsigt i fosforressourcerne (sammensætning og koncentrationer af de forskellige fosfortyper) på udvalgte, repræsentative danske renseanlæg ved en eksperimentel undersøgelse med Syddansk Universitets nyudviklede analyseprotokol. Projektet vil sætte den tilvejebragte viden i relation til kendte fosforgenvindingsteknologier på alle teknologistadier ud fra et litteraturstudie. Projektets resultater vil give branchen ny viden til strategiske investeringer i de mest lovende udvindingsteknologier.
Tildelt beløb: 1.099.620 kr.

Identifikation af robust filtermateriale til effektiv reduktion af problematiske pesticidrester i drikkevand

Ved Frederiksberg Vand A/S – i samarbejde med Teknologisk Institut, Hjørring Vandselskab A/S og Kemic Vandrens A/S.
Hovedformålet med projektet er at identificere de bedst egnede filtermaterialer til adsorption af DMS- og DPC-pesticidrester fra drikkevand. Det aktive kul, som vandværker p.t. har til rådighed, har desværre vist sig ineffektivt overfor DMS og delvist overfor DPC. Identifikation af nye, naturlige og bæredygtige filtermaterialer er nødvendigt for at øge drikkevandskvaliteten, reducere antallet af lukningstruede boringer og sikre en fortsat drift af især forsyninger uden alternative indvindingsområder.
Tildelt beløb: 1.062.000 kr.

RADIATE – Radarprognoser til vandsektoren

Ved Aarhus Vand – i samarbejde med foreningen VeVa – Vejrradar i Vandsektoren, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, HOFOR A/S, BIOFOS A/S, VandCenter Syd A/S, EnviDan A/S, VandCenter Syd A/S og Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø.
Projektet har til formål at udvikle og tilbyde nedbørsprognoser til gavn for vandbranchen. Vandsektoren mangler nedbørsprognoser i høj kvalitet til at varsle om ekstremregn og til styring af afløbssystemer og renseanlæg. Den globale opvarmning og deraf forventede ændrede nedbørsklima gør, at regn- og spildevandstekniske anlæg skal udnyttes bedre i fremtiden. Dette opnås kun ved at udjævne belastningen i kritiske situationer, hvortil præcise nedbørsprognoser er et uundværligt værktøj.
Tildelt beløb: 1.500.000 kr.

Demonstration af metoder til reduktion af bromat produceret ved ozonering af spildevand med henblik på reduktion af miljøfremmede stoffer

Ved Kalundborg Forsyning – i samarbejde med Hillerød Forsyning, Aarhus Vand, DHI, EnviDan, NanoNord og Jes la Cour Jansen.
Projektets formål er at udvikle og teste biologiske metoder til reduktion af bromat, som dannes under ozonering af spildevand, i tilfælde hvor spildevandet indeholder bromid. Bromid stammer fra indtrængende havvand i kloaknettet, underjordiske salthorste, fra vintersaltning af veje og fra industrielle anvendelser. Bromid i tilløbet til renseanlæg i Danmark er for mange anlægs vedkommende ukendt.
Tildelt beløb: 935.800 kr.

Plastrør til fremtidens forsyningsledninger - Fastlæggelse af krav og dokumentation som sikrer funktion og grønne værdier

Ved Lemvig Vand A/S – i samarbejde med Teknologisk Institut, Skanderborg Forsyning A/S, Kerteminde Forsyning, Svendborg Vand A/S, KLAR Forsyning A/S, NPG Danmark, Plastix og Klimatorium.
Projektet skal både på kort og lang sigt initiere, at fremtidens forsyningsrørsystemer af plast opfylder og dokumenterer danske forsyningers krav til funktion og levetid i sammenhæng med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Kortsigtet er fokus på afløbsrør, hvor mulighederne for hurtig effekt mht. plastgenanvendelse vurderes størst. Det lange sigte handler om plastrør til forsyningsledninger i almindelighed inkl. drikkevandsrør.
Tildelt beløb: 585.125 kr.

Renseteknologier for nye pesticidrester (DMS og metabolitter fra alachlor og dimethachlor) på vandværker

Ved Novafos A/S – i samarbejde med HOFOR, DTU Miljø, Krüger A/S, Insatech A/S og DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S.
Projektet skaber et beredskab med overblik over og evaluering af relevante renseteknologier med systematisk dokumentation og erfaring. Dette omfatter anvendelighed, fordele og ulemper, økonomi, miljømæssig bæredygtighed (kemikalie- og energiforbrug) samt vurdering af eventuelle risici for forbrugerne. Resultaterne præsenteres dels i en rapport, i tabeller med overblik over teknologierne, og dels forberedt til web-baseret distribuering, der kan benyttes som beslutningsstøtte.
Tildelt beløb: 1.250.000 kr.

Læs mere om projekterne

Læs mere i denne folder.

Om VUDP

Vandselskabernes eget støtteprogram, VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram), er oprettet i henhold til Vandsektorloven. VUDP er etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne projekter og står for offentliggørelse af resultater, erfaringsudveksling mv. Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandselskaberne, forskningsverdenen, industrien og rådgivende virksomheder med særligt henblik på at understøtte innovation i vandsektoren og eksport af vandteknologi. Der skal være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.
Der er ca. 7-8 mio. kr. årligt til uddeling i programmet. Næste ansøgningsrunde foregår fra februar 2021.

VUDP vurderingspanel

Vurderingspanelet vurderer ansøgningerne og indstiller udvalgte ansøgninger til tilsagn fra DANVAs bestyrelse. Panelet er sammensat af en række udvalgte fagfolk og repræsentanter fra forsyninger, forskningsverdenen og Dansk Miljøteknologi:

 • Formand Per Holm, administrerende direktør, BlueKolding
 • Henrik Birch, administrerende direktør, SK Forsyning
 • John Buur Christiansen, administrerende direktør, BIOFOS
 • Helle Strandbæk, produktionschef, Aalborg Forsyning
 • Marianne Thomsen, professor, Aarhus Universitet
 • Hans Jørgen Henriksen, seniorrådgiver GEUS
 • Jørgen Magner, konsulent Dansk Miljøteknologi

Vurderingskriterier

Udvælgelse af projektideer sker på baggrund af en vurdering af, hvorledes projektet opfylder følgende kriterier:

 • Relevans for vandbranchen
  - Grad af tilførsel af kvalitetsforbedringer, effektivitetsforbedringer, miljøforbedringer, bæredygtighed og bedre forsyningssikkerhed til vandbranchen
  - Grad af anvendelse i vandbranchen
 • Grad af nyhedsværdi for vandbranchen
 • Grad af samarbejde mellem forskellige parter

Yderligere information

Kontakt Niels V. Bjerregaard på 8793 3504 eller nvb@danva.dk