Tånum Vandværk bliver overdraget til Verdo ved årsskiftet.jpg
Foto: Verdo. "Øget dokumentationskrav fra myndigheder og specielt udgifter til måling af nye sporstoffer i drikkevandet er kraftigt forøget over de seneste år. For små vandværker bliver denne omkostning en stor byrde, når man er få til at dele. Naturligvis stiger risikoen for overskridelse af grænseværdierne, når der skal måles for flere sporstoffer,” siger formand for Tånum Vandværk, Karsten Bech Pedersen.

Forbrugerne i Tånum Vandværk ved Randers har efter en ekstraordinær generalforsamling stemt for at overdrage vandværket til Verdo. Overdragelsen træder i kraft 1. januar 2021.

Tånum Vandværk har i længere tid søgt en langtidsholdbar løsning for områdets vandforsyning, da betingelserne for at drive et mindre vandværk har ændret sig markant i de seneste år, hvilket har givet øgede omkostninger på driften.

”Øget dokumentationskrav fra myndigheder og specielt udgifter til måling af nye sporstoffer i drikkevandet er kraftigt forøget over de seneste år. For små vandværker bliver denne omkostning en stor byrde, når man er få til at dele. Naturligvis stiger risikoen for overskridelse af grænseværdierne, når der skal måles for flere sporstoffer,” siger formand for Tånum Vandværk, Karsten Bech Pedersen.

Konstruktiv dialog

Tånum Vandværk grænser op til Verdos forsyningsområde, og der var i forvejen etableret en nødforsyning til ledningsnettet. Efter en dialog med Verdo besluttede bestyrelsen at indstille til at overdrage vandværket.

”Med antagelsen om endnu flere omkostninger til målinger og en mere bureaukratisk fremtid indledte vi en dialog med potentielle samarbejdspartnere. Selve dialogen om en overdragelses-aftale med Verdo og andre potentielle aktører har stået på i ca. halvandet år.”

”Med Verdo havde vi generelt en god konstruktiv dialog med respekt for hinandens ønsker. For os var det vigtigt, at mange års opsparede værdier blev tilgodeset Tånums Vandværks kunder. Som den eneste aktør kunne Verdo opfylde det,” siger Karsten Bech Pedersen.

Professionelt setup

Verdo driver i dag den største vandforsyning i Randers Kommune og har gennem de seneste år integreret flere vandværker, som har stået over for lignende udfordringer.

”Vi er glade for, at forbrugerne af Tånum Vandværk valgte os som den fremtidige forsyning. Vi har stor forståelse for de udfordringer, som mindre vandværker står over for i arbejdet med at kvalitetssikre både drikkevandet og forsyningssikkerheden. Derfor tilbyder vi et professionelt setup med digital døgnovervågning, som er medvirkende til at sikre rent drikkevand i Tånum i mange år frem,” siger Peter Nordahn, vandforsyningschef i Verdo.

Frem mod overdragelsen den 1. januar 2021 vil Verdo udskifte målere til fjernaflæste målere, etablere ny styring og overvågning af anlægget samt foretage mindre ombygninger i vand-værksbygningen.
Fakta
Tånum Vandværk forsyner ca. 130 husstande vest for Randers.
Verdo forsyner ca. 49.000 forbrugere med drikkevand fra fire vandværker i og omkring Ran-ders.