Hans-Martin Friis Møller Kalundborg.jpg
Direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning.

Kalundborg Forsyning har fået udviklet en samfundsøkonomisk model, der viser, at forsyningers investeringer bidrager til attraktive lokalsamfund.

Når der i dag træffes beslutning om investeringer i forsyningsselskaberne, sker det som hovedregel ud fra en business case baseret udelukkende på selskabets omkostninger og indtægter. Men en række af de investeringer, der foretages af forsyningsselskaberne, har et bredere samfunds-økonomisk perspektiv og bidrager dermed til lokalsamfundets attraktivitet.

Når spildevand renses og badevandet får en bedre kvalitet, er det forbundet med målbare positive samfundsøkonomiske effekter i form af stigning i ejendomspriser samt stigning i antallet af turister på stranden. Dette er resultatet af en ny undersøgelse, som Kalundborg Forsyning har fået gennemført i samarbejde med rådgivningsvirksomhederne Realise og Kouno.

Kalundborg Forsyning har fået udviklet en samfundsøkonomisk model, hvis formål det er at synliggøre, hvordan Kalundborg Forsynings investeringer samfundsøkonomisk bidrager til Kalundborg Kommunes visioner om, at kommunen skal være et attraktivt sted at 1) bo og leve, 2) etablere og drive virksomhed og 3) arbejde.

Direktør for Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller siger:
”En række af de investeringer vi foretager i Kalundborg Forsyning, er forbundet med en række samfundsøkonomiske gevinster for lokal-samfundet som i dagens situation ikke synliggøres. Gevinsterne lever så at sige et liv i ”skyggen”. Formålet med at få opstillet en samfunds-økonomisk model, er at få disse ”skyggepriser ud af skyggen”, så vi kan få et kvantificeret og retvisende billede af, hvilke samfundsøkonomiske gevinster vi taler om.”

Rent badevand

Kalundborg Forsynings samfundsøkonomiske model fokuserer på vandkvalitet i form af værdien af rent badevand. Modellen er generelt baseret sig på Miljøstyrelsens klimatilpasningsværktøj PLASK samt Husprismetoden for så vidt angår effekten på ejendomspriser. Når det gælder turister, baserer modellen sig på forbrugstal fra ”Turismens økonomiske betydning, 2017” fra Visit Denmark. Modellen kan videreudvikles til at tage andre væsentlige samfundsøkonomiske gevinster i regning f.eks. i tilknytning til erhvervsudvikling/arbejdspladser, byudvikling/bosætning og naturværdier.

Hans-Martin Friis Møller siger:
”Det har været vigtigt for Kalundborg Forsyning, at vores samfunds-økonomiske model tager udgangspunkt i generelt accepterede og afprøvede modeller og metoder, hvilket sikrer den nødvendige evidens og dermed den nødvendige troværdighed.”

Kalundborg Forsyning har foretaget en samfundsøkonomiske case-beregning på rensning af spildevand i Havnsø i Kalundborg Kommune.

Rensning af spildevand i Havnsø

Kalundborg Forsyning har indgået et samarbejde med en lokal virksom-hed i Havnsø om finrensning af spildevand. Dette samarbejde har reduce-ret udledningen af især organisk materiale til Nekselø Bugt med 80 %.

Før samarbejdet om finrensning af spildevandet var udledningen af organiske materialer (Chemical Oxygen Demand, COD), på 32,6 tons pr. år. Nu er udledningen nede på 6,8 tons pr. år. Dette giver en markant forbedring af badevandskvaliteten.

Tidligere udledte virksomheden sit spildevand direkte til Nekselø Bugt og stod selv for rensningen. Nu forrenses spildevandet på fabrikken og sendes herefter videre til forsyningens rensningsanlæg i Havnsø, der står for den mere komplekse rensning.

Kalundborg Forsyning har investeret 1,3 mio. kr. i anlægget til rensning af spildevandet fra virksomheden. Drifts- og vedligeholdelses-omkostningerne af anlægget er estimeret til 20.000 kr. pr. år.

Den samfundsøkonomiske beregning af rensningen af spildevand i Havnsø viser:

  • At ejendomspriserne stiger med 8,2 mio. kr. som følge af den forbedrede vandkvalitet i Nekselø Bugt.
  • At turisternes forbrug stiger med 1.071.000 kr. pr. år, og de kommunale skatteindtægter stiger med 268.000 kr. pr. år.

Formidabel god forretning

Når omkostninger og gevinster sammenholdes, viser beregningen, at Kalundborg Forsynings investering i finrensning af spildevand i Havnsø er en formidabel god forretning med en nettonutidsværdi på 22 mio. kr., en intern rente på 450 %. Nettonutidsværdien er udtryk for den tilbage-diskonterede forskel mellem investeringsprojektets omkostninger og indtægter.
I figuren nedenfor er grafisk illustreret de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved Kalundborg Forsynings investering i finrensning af spildevand i Havnsø.

Hans-Martin Friis Møller siger om resultatet:
”Resultatet for vores finrensning af spildevandet taler for sig selv. Der er betydelige samfundsøkonomiske effekter forbundet med vores investering. Det renere vand fører til flere turister i Havnsø, ligesom ejendomspriserne på sommerhusene stiger. Samlet set lander vores investering i en nettonutidsværdi på 22 mio. kr. hvilket betyder, at Kalundborg Forsyning bidrager til at Kalundborg Kommune kan tiltrække flere turister til Havnsø, ligesom sommerhusejerne begunstiges med ejendomsstigninger”.

Generelt om anvendelse af samfundsøkonomi i forsyningssektoren siger Hans-Martin Friis Møller:
”Samfundsøkonomien anvendes i dag i stor stil, når det handler om investeringer i infrastruktur som nye eller opgraderede veje, jernbaner m.v. Dette fordi infrastruktur er vigtig for samfundet. Men større investeringer i vand- og spildevand er også vigtige for samfundet, hvorfor samfundsøkonomien kan være en del af beslutningsgrundlaget i de fremtidige investeringer i forsyningssektoren, der ikke kun har betydning for selskab og forbruger, men også har betydning for samfundet”.

Fakta om Kalundborg Forsynings samfundsøkonomiske model

Modellens grundlag er baseret på: 

  • Miljøstyrelsens klimatilpasningsværktøj PLASK
  • Husprismetoden
  • Turismens økonomiske betydning for VisitDenmark

Kriterie for anvendelse

Investeringer skal have en samfundsrelevans – her forstået på den måde at en større gruppe mennesker skal blive påvirket. Det væsentligste kriterie er projekter, som har klare anlægsomkostninger og gevinster forbundet med hinanden.

Resultater

Resultaterne præsenteres med nettonutidsværdi, nettogevinst pr. offentlig omsætningskrone samt intern rente.

Omkostninger

Baseres på investeringens samlede omkostninger herunder drift- og vedligeholdelsesomkostninger.

Sammenfinansiering

Ved sammenfinansiering af investeringer vises fordelingen af omkostninger og gevinster mellem Forsyning, Kommune og private interessenter.

Værdien af ejendomme

Værdisætningen af ejendommene i en radius af 500 m fra investeringens lokalisering.

Værdisætningen er afhængig af vandkvaliteten baseret på:

  • Ændringer i sigtbarheden i vandet
  • Ændringer i udledningen af Oxygen Demand (COD) i vandet

Værdien af turister

Værdisætningen af turister baseres udelukkende på turister, der ikke er bosat i Kalundborg Kommune.  

Turister værdisættes på baggrund af deres forbrug jf. VisitDenmarks forbrugstal.

Figuren markerer det berørte område til lands og til vands i Havnsø.