Svanesøen-Skanderborg-.jpg

Med et markant øget budget til projekter inden for både vandforsyning og spildevand i 2021 styrker Skanderborg Forsyning kerneforretningen og skærper sit fokus sikker drift, som skal imødegå den store befolkningstilvækst i kommunen og de øgede regnmængder fra klimaforandringer.

Skanderborg Forsyning har taget et strategisk gearskifte, der betyder øget fokus på sikker drift af kerneopgaverne, og det afspejler sig i budgettet for 2021, som forsyningens bestyrelse netop har godkendt.
Budgettet giver plads til øget aktivitet på begge forsyningens to hovedområder – Skanderborg Vand og Skanderborg Spildevand.

På to-do-listen er blandt andet et forøget tempo i separatkloakeringer i de dele af kommunen, der stadig er fælleskloakeret, og realisering af en mere fremtidssikker struktur for drikkevandsforsyningen til Skanderborg Forsynings flere end 6300 vandforbrugere.
Sideløbende med det styrkede fokus på kerneforretningen vil forsyningen fortsat drive de udviklingsprojekter, der skal til for at sikre gode løsninger på kerneopgaverne i fremtiden.
Bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen glæder sig over at forsyningen nu bakker de strategiske intentioner op med konkrete planer og budget.
”Skanderborg Forsyning skal sikre drikkevandsforsyning, spildevandshåndtering og klimatilpasning, der matcher udviklingen i kommunen. Det går hurtigt i disse år og derfor skal opgaverne også løses hurtigt, men med respekt for den unikke natur, vi har. Det kræver god planlægning og et blik for nye løsninger og det afspejler den udvikling, forsyningen er inde i,” siger bestyrelsesformanden.
Ny struktur for vandforsyningen

Godt 6300 husstande får deres rene vand fra Skanderborg Vand, primært i og omkring Skanderborg. Byen vokser løbende mens vandværker, kildepladser og en del af ledningsnettet er af ældre dato.
Bestyrelsen godkendte derfor på det seneste møde, at Skanderborg Vand går i gang med at realisere en strukturplan for den fremtidige drikkevandsforsyning i Skanderborg, Stilling og Gram. Planen skal sikre sammenhæng mellem kildepladser, vandværker og ledningsnet og dermed en stabil og sikker drikkevandsforsyning, der tager højde for både befolkningstilvækst og perioder med spidsbelastning, f.eks. under Skanderborg Festival.
Budgettet for Skanderborg Vand i 2021 vokser samlet med 13 mio. kroner til drift og investeringer og kommer især til at gå til udbygning og renovering af ledningsnettet og til projektering af nyt vandværk.

Flere separeringer skal gavne borgere og miljø

Skanderborg Spildevand renser afledt vand for alle borgere og virksomheder i kommunen, og har i flere år haft fokus på kloakseparering, hvor regnvand og spildevand fra husstande bliver adskilt og renset i to separate systemer.
Arbejdet med separering bliver yderligere accelereret og samtidig sætter Skanderborg Spildevand fokus på sanering af det eksisterende system. Budgettet til drift og investeringer på spildevandsområdet stiger i 2021 samlet med 20 mio. kroner.
Separering er afgørende, fordi øget regn fra klimaforandringer presser det ældre, fælleskloakerede system, og giver risiko for oversvømmelser, hvor spildevand blandet med regnvand løber op i huse eller ud i vandmiljøet. Derfor investerer mange danske forsyninger massivt i udbygning og renovering af ledningsnettet i de kommende år, og således også i Skanderborg, der med et unikt vandmiljø i form af Gudenåen og sammenhængende søer er underlagt nogle af landets skrappeste miljøkrav.

Udvikling af fremtidens opgaveløsning

Ud over investeringer i forsyningsnettet fortsætter Skanderborg Forsyning også arbejdet med at udvikle fremtidens løsninger på kerneopgaverne inden for vand, spildevand og klimatilpasning sammen med lokalsamfundet og partnere på tværs af vandbranchen.
Skanderborg Forsyning fungerer som et levende laboratorium for udvikling af fremtidens vandløsninger og har i de senere år været med til at udvikle nye metoder til bl.a. fosforfjernelse sammen med private aktører. I 2021 har forsyningen fortsat fokus på nye løsninger, der kan være med til at løfte kerneforretningen, bl.a. nye former for rensning af regnvand for miljøfremmede stoffer som mikroplast.
Martin Frausing Poulsen ser frem til at se forsyningens projekter tage form i efteråret 2020 og i hele 2021 og lægge grunden for en sikker forsyning af drikkevand og afledning af spildevand i Skanderborg Kommune.
”Der venter nogle spændende år for forsyningen med mange vigtige projekter, der får stor betydning for hele Skanderborg Kommune. Det vil godt nok betyde, at der bliver gravet og lavet anlægsarbejde rundt om i kommunen med midlertidige gener som omkørsler og lignende, men det er nødvendigt med de rigtige investeringer, så Skanderborg Kommune også i fremtiden er attraktiv at bygge, bo og arbejde i,” siger bestyrelsesformanden.