Herningsholm å.jpg
Foto: Lennarth Skov Espersen Klimatilpasningen af Herningsholm Å skal sikre en større kapacitet i vandløbet og styre vandmængderne ved store regnskyl.

En større kapacitet i vandløbet, en lavere vandstand og mindre risiko for oversvømmelse ved store regnskyl. Det er de ønsker, som indgår i klimatilpasningen af Herningsholm Å. Sweco hjælper Herning Kommune og Herning Vand med en screening af mulige områder til vandparkering - en klimaløsning, der også skaber rekreative muligheder og øget biodiversitet.

De seneste år har årsnedbøren omkring Herning været stigende. Faktisk faldt der i 2019 mere end 1000 mm regn. Med så store vandmængder, som samtidig kommer mere koncentreret, stiger vandstanden i Herningsholm Å, og flere steder skabes der oversvømmelser.

Herningsholm Å løber fra den sydøstlige ende af Herning og nord om Herning for derefter at løbe ud af byen mod nordvest og ud i Storåen længere nedstrøms.

Hvor Herningsholm Å løber igennem golfbanerne, modtager åen vand fra et ca. 35 km2 stort opland, hvilket ofte har givet udfordringer med oversvømmelse på golfbanen og af rekreative områder syd for Herning samt de omkringliggende marker. Den stigende vandstand i åen i forbindelse med den øgede nedbør nødvendiggør også, at renseanlægget hyppigere må pumpe renset spildevand ud i åen for at kunne komme af med det.

Klimatilpasningen af Herningsholm Å skal derfor sikre en større kapacitet i vandløbet og styre vandmængderne ved store regnskyl samtidig med, at der er et ønske om at sænke vandstanden i Herningsholm Å ved Herning Centralrenseanlæg.

Forsinkelsen skal ske ved at parkere vandet på egnede områder i ådalen med fokus på samtidig at forbedre de rekreative muligheder og øge biodiversiteten.

Ved hjælp af en indledende screening af området har Herning Kommune og Herning Vand fået et indblik i mulighederne for til at træffe den løsning, der bedst imødekommer deres ønsker til klimatilpasningen.