HOFOR_Brondby_Vand_blødgøring 220817_036_300ppi.jpg
HOFORs blødgøringsanlæg i Brøndby.

Miljøstyrelsen har udgivet vejledning. DANVA har deltaget i følgegruppen.

Vejledningen beskriver de juridiske og praktiske problemstillinger og afvejninger, der måtte opstå eller bør vurderes i forbindelse med beslutninger om etablering af videregående vandbehandling.

Der er arbejdet med vejledningen siden 2014, og den er kommet til verden i et bredt samarbejde mellem KL, DANVA, Danske Vandværker, Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Miljøteknologi.

Vandforsyningen i Danmark bygger på rent grundvand, der som udgangspunkt alene skal gennemgå en simpel vandbehandling for at kunne bruges til drikkevand. Nogle steder er ressourcerne af rent grundvand imidlertid under pres. Det kan for eksempel være på grund af forurening med miljøfremmede stoffer eller et for højt indhold af naturligt forekomne stoffer. I visse situationer kan en videregående vand-behandling således være den bedste løsning, når såvel tekniske, økonomiske som miljømæssige forhold tages i betragtning.

Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at videregående vandbehandling kun bør anvendes, når andre muligheder og alternativer er grundigt undersøgt, og da kun for en nærmere defineret periode. Miljøstyrelsen anbefaler ikke brug af permanent forbyggende vandbehandling med mindre konkrete forhold taler for det. Videregående vandbehandling kan ikke træde i stedet for beskyttelse af grundvandsressourcerne, herunder forpligtelsen til kommunale indsatsplaner efter vandforsyningsloven.

Valg af stofgrupper og teknologier

Der er udvalgt følgende stofgrupper og serviceparametre for videregående vandbehandling:

 • Ammonium (hvis fjernelsen ikke er tilstrækkelig ved traditionel vandbehandling)
 • Hygiejnisk barriere
 • Hårdhed (blødgøring af vand)
 • Klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf
 • Klorid
 • Naturligt forekommende organisk stof (NVOC/farvetal)
 • Nitrat
 • Pesticider og nedbrydningsprodukter heraf
 • PFAS (perfluorerede forbindelser)
 • pH (aggressiv kuldioxid, kalkovermætning)
 • Arsen
 • Nikkel

Vandforsyningerne kan have andre kvalitetsmæssige udfordringer, men Miljøstyrelsen har i samråd med følgegruppen vurderet, at disse har et begrænset omfang, som ikke berettiger et særskilt fokus.

Læs vejledningen

Du kan downloade vejledningen på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm på telefon 8793 3571 eller e-mail ds@danva.dk