Dryp Aarhus Vand.JPG
Ved underskrivelsen af aftalen om etablering af Dryp ses fra venstre: CFO Mads Bayer, Aarhus Vand, partner i MONTEM, Christian Østergaard Laursen, CEO Lars Schrøder, Aarhus Vand, CPO Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand, fagspecialist Malte Kristian Skovby Ahm, Aarhus Vand.

Aarhus Vand, MONTEM og InforMetics har sammen dannet firmaet Dryp, som udvikler automatiserede, smarte sensorer i en integreret løsning, der vil gøre det økonomisk muligt at overvåge vandkredsløbet med hundredvis af sensorer.

Det kan spare vandselskaberne for et stort millionbeløb til drift og vedligeholdelse af drikke-, spilde- og regnvandssystemer og sikre et renere vandmiljø.

Samfundet investerer hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vores infrastruktur til vand. Så selv få procents effektivisering vil resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede mio. kr. årligt. Derudover er effektive drikke-, spilde- og regnvandssystemer essentielle for vores høje le-vestandard, da disse systemer sikrer høj folkesundhed, beskytter mod oversvømmelser og reducerer byernes belastning af det omgivende vandmiljø.

Aarhus Vand har sammen med MONTEM og InforMetics dannet firmaet Dryp, som har til formål at ud-brede de løsninger, som udvikles i DONUT-projektet støttet af Innovationsfonden og i samarbejde med Aalborg Universitet, VandCenter Syd og Aarhus Kommune. Det er det første produkt fra dette udvik-lingssamarbejde, som lanceres i firmaet Dryp. Selskabssamarbejdet sikrer, at teknologien kan spredes hurtigere til flere vandselskaber og give potentiale til besparelser i millionklassen på deres vandinfrastruk-tur og er et effektivt redskab til at undgå for eksempel overdimensionering og overløb fra kloaksystemet.

Dryp udvikler automatiserede, smarte sensorer i integrerede løsninger, som kan hjælpe vandselskaber med at danne overblik over vandets komplekse samspil med vandledning, kloakker og vandløb. Løsnin-gerne vil gøre det økonomisk muligt at overvåge hele vandkredsløbet proaktivt og i realtid med hundred-vis af sensorer.

Der findes allerede i dag sensor-, hardware- og softwarekomponenter på markedet, men det nye er, at Dryp har udviklet en samlet løsning til vandbranchen, hvor Dryps egne IoT-basede sensorer nemt kan in-tegreres og samstilles med andre datakilder, så vandkredsløbets komplekse interaktioner kan belyses. Samstillingen af disse data vil gøre det muligt for vandbranchen at bruge avanceret data-processering og kunstig intelligens til at omsætte de store datamængder til brugbar og holistisk beslutningsstøtte for in-vesteringer i vand-infrastrukturen.

Peter Skovgaard Rasch, direktør i InforMetics, siger om Dryp: ”Med Dryp fokuserer vi på at øge udbud-det af målinger med sensorer i afløbssystemet til glæde for hele branchen. Vi fokuserer på åbenhed af data og inviterer til bredt samarbejde på tværs af vandsektoren, og netop derfor er det en bonus, at Aar-hus Vand er en aktiv medspiller i selskabet og dets ledelse.”

Partner i MONTEM, Christian Østergaard Laursen, fortæller om den nye løsning: ”I udvikling af Dryps eg-ne sensorer har vi stor fokus på at simplificere og automatisere håndtering af sensorerne helt fra installa-tion, vedligeholdelse til anvendelsen af observationsdata for at bringe den samlede levetidsomkostning drastisk ned for den enkelte sensor. Dette giver vandbranchen mulighed for at sprede sensorer ud i en hidtil uset skala i vandkredsløbet og øge værdiskabelsen uden at øge omkostningen. Dette har vi blandt andet opnået gennem en fleksibel hardwarearkitektur, edge-processering og en effektiv dansk produkti-onskæde.”

CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, supplerer: ”Vi er gået med i Dryp, fordi vi har en stor ekspertviden om drift og vedligehold i hele vandets kredsløb – fra regnen bliver til grundvand, til det rensede spilde-vand ledes ud i havet. De løsninger, vi udvikler i Dryp, vil komme både os selv og hele den danske vandsektor til gode.”

Yderligere information

Kontakt Malte Kristian Skovby Ahm, fagspecialist i Aarhus Vand, tlf. 8947 1143, mail: msa@aarhusvand.dk