_DSC4930.JPG

DANVA sætter stor pris på de aktive medlemmer, og den 16. januar var der samlet 60 deltagere fra 15 netværk til det årlige seminar.

Helle Kayerød bød velkommen til medlemmerne og viste en videohilsen fra DANVAs direktør Carl-Emil Larsen, der understregede, at medlemmer-nes indsats er af uvurderlig betydning for DANVAs arbejde med hørings-svar, vejledninger og politisk interessevaretagelse.

”I kender udfordringerne i den virkelige verden, og jeg vil gerne kvittere for den faglige hjælp, vi modtager fra jer,” sagde Carl-Emil Larsen.

Bruger vi hinanden optimalt?

DANVA har 25 netværk, der kører autonomt. Kristian Friis lagde op til en debat, om det kan give værdi for netværkene, at de bliver bredere, så der er flere at erfaringsudveksle med, og der måske kan komme et større perspektiv på løsninger. Han nævnte som eksempel samarbejde med mellem DK-Vand og netværk om distribution, vandkvalitet, ISO 22000 m.fl.

Deltagerne blev bedt om i grupper ved bordene at drøfte disse spørgsmål:

  • Hvordan har I samarbejdet med DANVA i jeres netværk?
  • Hvordan vil I gerne samarbejde med DANVA?
  • Har I input og holdninger til eventuelt samarbejde med andre netværk?

Der blev bl.a. foreslået et tættere samarbejde mellem DANVAs netværk for IT-sikkerhed og kortlægningsgruppen, der arbejder med persondata.

Videndeling

Et af de vigtigste formål med netværkene er videndeling, og her er der brug for bedre systemer til at understøtte. DANVAs IT-konsulent Jes Eriksen oplyste, at foreningen i 2019 skifter fra Dropbox (som flere vandselskaber ikke må bruge af hensyn til IT-sikkerhed) til Microsoft systemet Sharepoint. Interesserede medlemmer er velkomne til at melde sig til en Sharepoint-arbejdsgruppe. Målet er at skabe et bedre overblik – også over hvad der foregår i de andre netværk.

ÅRETS SUCCESHISTORIER

GIS og geodata

Lars Gadegaard Christensen fortalte om to aktuelle projekter, netværket arbejder med: ”Fokus på frie grunddata”, der munder ud i et inspirations-katalog om, hvad forsyningerne kan anvende de frie registerdata til, og projektet ”LER2” som munder ud i en ny datamodel til ledningsejer-registret. Netværket om GIS og geodata bruger værktøjet Yammer.com til kommunikation mellem møderne. Der er cirka 50 deltagere i netværket, som mødes 3-4 gange om året og derudover holder Skype-møder.

Vandkvalitet

Charlotte Schmidt Vesterlund fra TREFOR oplyste, at netværket holder to lukkede møder om året og et åbent møde, hvor leverandører også kan deltage. Netværket arbejder med aktuelle emner indenfor ny lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger, prøvetagning, analyseprogrammer, fund af stoffer, samarbejde med laboratorier, udbud, nye on-line målemetoder, sundhed samt forsknings- og udviklingsprojekter (VUDP og MUDP).

”Vi har et uvurderligt fællesskab og sparrer også med hinanden mellem møderne,” sagde hun.

Opkrævning og inddrivelse

Henriette Refstrup fra Herning Vand er tovholder på netværket om opkrævning og inddrivelse, der har 36 deltagere.

”Vi har mange udfordringer med inddrivelse bl.a. pga SKAT’s kuldsejlede system EFI, og det er virkelig godt at have nogen at sparre med for at løse hverdagens udfodringer. Vi skiftes til at fortælle, hvordan vi gør i vores vandselskaber,” sagde hun.
Netværket samarbejder med DANVA især ved at give input til arrangementer og leverer cases til DANVAs politiske arbejde og historier til pressen.

Brug af plastrør i vand- og afløbssystemer

Kristian Friis fortalte, at afløbsnetværket og distributionsnetværket arbejder med at opdatere DANVAs vejledning 54. Danske Vandværker deltager også i arbejdet.

Klimakogebog version 3.0

Kristian Friis fortalte, at hydraulikernetværket sammen med rådgivere er i gang med at lave en 3. udgave af DANVAs klimakogebog. Der sker rigtig meget på klimafronten, og den nye vejledning vil bl.a. tage afsæt i det nye Skrift 31 om vand på terræn. Der afholdes en workshop 7. februar på DANVAs nye kontor i København.

Arbejdsmiljø

Britt Cramer Dalén oplyste, at der nu kører netværk i både øst og vest, og der er tilsammen 50 deltagere.

”Der er kommet mere fokus på arbejdsmiljø, efter at Arbejdstilsynet meldte ud, at vandbranchen ligger i top med arbejdsulykker,” sagde hun og oplyste, at netværket arbejder med benchmarking for at finde mere troværdige tal for antal ulykker i branchen.
Netværket har købt en professionel tovholder fra NIRAS, der står for indkaldelse, afholdelse og referat fra møderne. Netværket er en god sparringspartner for DANVA ift. kurser og konferencer.

Vandforum

Helle Kayerød viste skitsen for DANVAs faglige arrangement den 24. april i Vandhuset, der kommer til at køre i fire parallelle spor.

”Vi skrev ud til alle netværk efter forslag til emner og oplægsholdere, og jeg vil gerne sige tak for den fantastiske opbakning til at få strikket et spændende program sammen,” sagde hun. Der kommer bl.a. fokus på pesticider, medicinrester, DDS, svovlbrinte og andre spændende emner. Se skitse til program her.

Inspiration og erfaringsudveksling

Deltagerne fik udvidet deres netværk, og DANVA lyttede til medlemmernes ønsker. En mulighed kan være at nedsætte Task forces med medlemmer fra forskellige netværk til at løse specifikke opgaver fx udfordringerne med EU’s drikkevandsdirektiv. Midt på dagen fik deltagerne et inspirerende foredrag af Mette Block, der har været verdensmester i roning og talte under overskriften ”God energi”.

Læs mere

Se oversigt over DANVAs netværk og kontaktpersoner her.

Yderligere information

Kontakt Kristian Friis på 4054 1538, kf@danva.dk eller Helle Kayerød på 8793 3511, hkr@danva.dk