Skybrud Kgs Have 3. juli2011 Louise Risør.jpg
Et af projekterne handler om risiko for smitte ved oversvømmer i parker ved skybrud. Her ses oversvømmelse i Kongens Have ved skybrud i København i 2011. Foto: Louise Risør.

DANVA har i år modtaget 20 VUDP (Vandsektorens- Udviklings- og Demonstrationsprogram) ansøgninger fra vandselskaber om støtte til spildevands-, drikkevands- og klimatilpasnings-projekter.

Vurderingspanelet har bedømt projekterne over flere omgange, og bestyrelsen har godkendt støtte til ni projektforslag på i alt 8,4 mio. kr.

De udvalgte projekter adresserer aktuelle udfordringer og skal bidrage med løsninger inden for vandbranchen. Via medfinansiering af projekterne forener og forstærker VUDP vandselskaber for at fremme udvikle og demonstrere vandteknologi til gavn for en effektiv vandsektor.

I alt har VUDP uddelt 33,7 mio. kr. til 32 projekter siden 2016.

Nedenfor ses en kort beskrivelse af hvert af de ni projekter.

Stimulering af co-metabolsk pesticidfjernelse i eksisterende sandfiltre på danske vandværker

Ved Hjørring Vand - i samarbejde med Verdo Vand, Frederikshavn Vand, TREFOR Vand og Teknologisk Institut.
I projektet fokuseres hovedsageligt på fjernelse af N,N-dimethylsulfamid (DMS) i sandfiltre på danske vandværker. Der udvikles styringsmodeller målrettet vandværker med pesticidproblemer ved at kombinere vand fra forskellige boringer med det formål at opnå en maksimal pesticidfjernelse ved naturlig, mikrobiologisk manipulering af sandfiltret.
Tildelt beløb: 823.000 kr.

Guide for implementering af bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper

Ved Aarhus Vand – i samarbejde med Aarhus Kommune (Teknik og Miljø), Aarhus Universitet (WATEC), Rambøll og Aarhus Havn.
Projektet vil udvikle en guide, der hjælper vandselskabernes kunder ved kort og præcist at beskrive den proces, man skal igennem for at opnå tilladelse til genanvendelse af regnvand og forskellige former for sekundavand.
Tildelt beløb: 470.000 kr.

Merkur: National web-baseret dataplatform til drikkevandsbehandling

Ved Energi Viborg Vand – i samarbejde med VIA University College, DIN Forsyning, Hjørring Vandselskab, Ikast Vandforsyning, Djurs Vand, TREFOR Vand, Skanderborg Forsyning, Syddjurs Kommune, Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune
Projektet udvikler en levedygtig, national, web-baseret dataplatform med vandbehandlings-data til at fremme en evidens-baseret tilgang til design- og driftsaktiviteter inden for vandselskabernes drikkevandsbehandling.
Tildelt beløb: 999.956 kr.

Elektrokoagulering til separation af spildevand (ELEKTROSEP)

Ved Grindsted Renseanlæg - i samarbejde med DIN Forsyning, BlueKolding, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og AL-2 Teknik.
Projektet undersøger mulighederne for en metode til separation af tørstof og fosfor i spildevand ved hjælp af elektrokoagulering via en litteratur-gennemgang og laboratorieforsøg.
Tildelt beløb: 500.000 kr.

Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb i byer (GRAVA)

Ved Aalborg Vand Holding – i samarbejde med Niras, Aalborg Kommune og Aalborg Universitet (Institut for Byggeri og Anlæg).
Projektet vil kortlægge samspillet mellem de forskellige vandsystemer i byen og dermed skabe et overblik over det samlede vandkredsløb på tværs af administrative barrierer samt under forskellige belastninger og driftssituationer. Vandselskabets kunder (borgere) inddrages i dataopsamlingen, som anvendes i de i projektet udviklede modeller.
Tildelt beløb: 1.500.000 kr.

Valide analyser af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger

Ved Mariager Fjord Vand - i samarbejde med Hedensted Spildevand A/S, VandCenter Syd A/S, Aage Vestergaard Larsen A/S, Teknologisk Institut, Lemvig Forsyning A/S og Aalborg Universitet.
Med projektet etableres et grundlag for kvalificeret at kunne måle og vurdere de regnvands-betingede udledninger af mikroplast/-gummi og på baggrund heraf pege på de bedste løsninger til at begrænse denne miljøbelastning.
Tildelt beløb: 1.362.700 kr.

VÆRDI – VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens klimatilpassede af-løbssystemer

Ved Novafos - i samarbejde med Spildevandskomiteen, HOFOR A/S, KLAR Forsyning, DTU, AAU, DHI, HydroCONSULT, Birgit Paludan, Krüger, Rambøll, Just Business, m.fl.
Projektet tager udgangspunkt i værktøjerne fra Spildevandskomiteen og videreudvikler dem, så de kan bringes til at dække nogle af de problem-stillinger, der ikke kan håndteres i dag. Desuden genereres i projektet landsdækkende syntetiske regnserier med to forskellige metoder og der udvikles et evalueringsværktøj, der skal hjælpe forsyninger og rådgivere med at vælge den bedste regnserie til dimensioneringen af et specifikt spildevandsanlæg.
Tildelt beløb: 1.499.942 kr.

Den miljøeffektive ressourceanlægsmodel

Ved Aarhus Vand A/S – i samarbejde med VandCenter Syd A/S, BIOFOS A/S og DTU Miljø.
Udvikling af operativ beslutningsstøttemodel til vurdering af miljømæssig og økonomisk konvertering af renseanlæg til ressourceanlæg.
Tildelt beløb: 670.000 kr.

Skybrudsvand i parker, risikovurdering for smitte

Ved HOFOR A/S – i samarbejde med Københavns Kommune, Novafos A/S, DTU Fødevareinstituttet, VandCenter Syd, Aalborg Kloak, og DTU Veterinær Instituttet. DHI er rådgiver for projektet.
Projektets formål er bestemmelse af baggrundskoncentrationer for patogener i grønne områder og beskrivelse af patogenafsætning fra spildevand til græs og overførsel til mennesker.
Tildelt beløb: 569.969 kr.

Om VUDP

Vandselskabernes eget støtteprogram, VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram), er oprettet i henhold til Vandsektorloven. VUDP er etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.
VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne projekter og står for offentliggørelse af resultater, erfaringsudveksling mv. Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandselskaberne, forskningsverdenen, industrien og rådgivende virksomheder med særligt henblik på at understøtte innovation i vand-sektoren og eksport af vandteknologi. Der skal være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af bæredygtig-hed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

Der er ca. 7-8 mio. kr. årligt til uddeling i programmet. Næste ansøgnings-runde foregår fra februar 2020.

VUDP vurderingspanel

Vurderingspanelet vurderer ansøgningerne og indstiller udvalgte ansøgninger til tilsagn til DANVAs bestyrelse. Panelet sammensat af en række udvalgte fagfolk og repræsentanter fra forsyninger, forsknings-verdenen og Dansk Miljøteknologi:

 • Formand Michael Brandt, Administrerende direktør, Fors A/S
 • Claus Møller Pedersen, Afdelingschef, Aarhus Vand A/S
 • Helle Strandbæk, Produktionschef, Aalborg Forsyning
 • Per Holm, Direktør BlueKolding
 • Marianne Thomsen, Professor, Aarhus Universitet
 • Hans Jørgen Henriksen, Seniorrådgiver GEUS
 • Jørgen Magner, konsulent Dansk Miljøteknologi

Vurderingskriterier

Udvælgelse af projektideer sker på baggrund af en vurdering af, hvorledes projektet opfylder følgende kriterier:

 • Relevans for vandbranchen
  - Grad af tilførsel af kvalitetsforbedringer, effektivitetsforbedringer, miljøforbedringer, bæredygtighed og bedre forsyningssikkerhed til vandbranchen
  - Grad af anvendelse i vandbranchen
 • Grad af nyhedsværdi for vandbranchen
 • Grad af samarbejde mellem forskellige parter

Læs mere

Læs folder med beskrivelse af projekterne her. 

Læs mere om VUDP her.  

Yderligere information

Kontakt projektleder Tanja Nielsen på 2035 1971, tn@danva.dk eller kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk