Justitia.jpg
Konkurrenceankenævnet har hjemvist 3 sager til fornyet behandling og afgørelse. Det betyder at disses selskaber og selskaber med samme forhold i deres afgørelser vil få en ny økonomisk ramme for 2017.

Se her en oversigt over de enkelte elementer i klagesagen.

Konkurrenceankenævnet har den 16. marts 2018 afsagt kendelse i den principielle klagesag over de økonomiske ramme for 2017. 

Individuelt effektiviseringskrav til selskab, der ikke er ineffektivt iht. benchmarkingen

Konkurrenceankenævnet har ikke fundet, at Forsyningssekretariatet har godtgjort, at selskabet er ineffektivt, og kriteriet for et individuelt effektiviseringskrav jf. vandsektorlovens § 6 stk. 5 er dermed ikke opfyldt. Konkurrenceankenævnet har derfor hjemvist afgørelsen til fornyet behandling og afgørelse.

Individuelle effektiviseringskrav på omkostninger til miljø- og servicemål

Konkurrenceankenævnet har ikke fundet, at Forsyningssekretariatet har været berettiget til at undlade at tage hensyn til selskabernes omkostninger til miljø- og servicemål ved fastsættelse af bl.a. det individuelle effektiviseringskrav. Konkurrenceankenævnet har derfor hjemvist afgørelserne ift. miljø- og servicemål til fornyet behandling og afgørelse.

Individuelle effektiviseringskrav og særlige omkostninger

Konkurrenceankenævnet har fundet, at Forsyningssekretariatets fremgangsmåde ift. særlige omkostninger er i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen og ligger inden for det skøn som Forsyningssekretariatet er tillagt. Konkurrenceankenævnet har på baggrund heraf stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse på dette punkt.

Indhentningsperioden for effektiviseringspotentialer

Konkurrenceankenævnet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte Forsyningssekretariatets skøn og har derfor stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelser på dette punkt.

Finansielle omkostninger og garantiprovision:

Under henvisning til Bekendtgørelsens § 16 stk. 5-7 og muligheden for supplerende investeringstillæg efter bekendtgørelsens § 11 stk. 6 har Konkurrenceankenævnet ikke fundet, at det var hensigten, at de faktiske renteomkostninger og garantiprovisioner skulle indregnes i de økonomiske rammer uden særlig ansøgning, når de ikke fremgår af selskabernes regnskaber for 2015.  Konkurrenceankenævnet har på baggrund heraf stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelser på dette punkt.

Afgift til Forsyningssekretariatet

Konkurrenceankenævnet har fundet, at da afgiften først blev opkrævet den 27. april 2016 og dermed efter selskabernes indberetningsfrist den 15. april, så skal den ”nye” afgift ikke indgå i grundlaget for fastsættelsen af 2017 rammen. Konkurrenceankenævnet har på baggrund heraf stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse herom.

Korrektion for ikke opkrævet tillæg fra 2013

Konkurrenceankenævnet har ikke afvist, at Forsyningssekretariatet kunne have taget højde for de tilfælde, hvor selskabet har opkrævet eller forsøgt at opkræve tillægget. Men i det konkrete tilfælde fandt Konkurrenceankenævnet ikke, at selskabet havde godtgjort, at det havde opkrævet eller forsøgt at opkræve tillægget. Konkurrenceankenævnet stadfæstede på denne baggrund Forsyningssekretariatets afgørelse.

Det forvaltningsretlige begrundelseskrav

Konkurrenceankenævnet finder, at Forsyningssekretariatets henvisninger til benchmarkmodellen, resultater og øvrige relevante dokumenter gør, at forvaltningslovens begrundelseskrav er opfyldt.

Som det fremgår, hjemviste Konkurrenceankenævnet 3 sager til fornyet behandling og afgørelse. Det betyder at disses selskaber og selskaber med samme forhold i deres afgørelser vil få en ny økonomisk ramme for 2017.

DANVA har september 2017 orienteret Energistyrelsen om behovet for en ændring af bekendtgørelsen om økonomiske rammer, sådan at nye afgørelser om økonomiske rammer for 2017 kan håndteres. Energistyrelsen har bekræftet, at de arbejder på en løsning heraf.

DANVA vil selvfølgelig vurdere kendelsen og dens rækkevidde yderligere i den nærmeste fremtid.

Såfremt du har spørgsmål til DANVAs klagesag, er du velkommen til at kontakte Hannah Scheel Andersen, hsa@danva.dk