Ango-Winther-taler-28.02.2018.jpg

DANVA var aktiv på debatmøde i Aarhus.

Pesticider er den største trussel mod grundvandet, og flere kommuner har udstedt påbud om sprøjtefri drift hos både landbrug og haveejere.

DANVA og andre vandeksperter holdt oplæg på et aftenmøde 28. februar hos Aarhus Vand. Initiativtageren til debatmødet, Lillian Sørensen, havde inviteret disse oplægsholdere:

 • Claus Vangsgård, DANVA
 • Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU
 • Walter Brüsch, DN
 • Ango Winther, Aarhus Byråd (S), bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand og næstformand i DANVA

”Det virker som om, myndighederne kryber i skjul i denne her sag. Jeg har forgæves forsøgt at få fat i repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Sundheds-styrelsen, Aarhus Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed, men ingen ville komme i aften”, fortalte Lillian Sørensen, der har været byråds-medlem i Horsens og er tidligere formand for DN’s afdeling i Horsens.

Forbud mod pesticider

Egedal Kommune har fået Miljø- og Fødevareklagenævnets opbakning til forbuddet mod brug af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder, men Landbrug & Fødevarer har indledt en retssag, der giver opsættende virkning i to år.
Aarhus Kommune har givet påbud til 9 lodsejere i Beder-Malling, men sagen er stillet i bero, fordi den er anket til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, og der kan stadig sprøjtes, indtil der kommer en afklaring fra nævnet - og måske en retssag.

”Jeg kæmper for det rene drikkevand,” sagde Ango Winther, som de seneste otte år har været aktivt bestyrelsesmedlem hos både DANVA og Aarhus Vand.
Beder-Malling er et sårbart område, og der indvindes meget drikkevand til borgerne i Aarhus Kommune, og derfor skal vandet beskyttes.

”Vi vil ikke spille hasard med drikkevandet, og derfor har kommunen udstedt påbud,” sagde Ango Winther .

Han undrede sig over, at samfundet skal betale nogen for ikke at forurene. Han har på møder med landmændene forsøgt at finde konstruktive løsninger – fx at kommunen opkøbte jorden og lavede skovrejsning på arealerne, men hans opfattelse er, at landboforeningerne har spændt ben, fordi frivillige aftaler kan stille dem dårligere i en eventuel retssag.

”Der er forskellige politiske holdninger til den her sag, men jeg holder fast og kæmper videre for det rene drikkevand,” sagde Ango Winther.

DANVA deltager jævnligt i debatmøder om rent drikkevand – både hos miljøforkæmpere og hos landboforeninger.

Status fra DANVA

Seniorkonsulent Claus Vangsgård oplyste, at grundvandet er truet fra tre fronter:

 • Naturlige stoffer (fx arsen, nikkel, saltvand)
 • Byerne (fx organiske opløsningsmidler og pesticider)
 • Det åbne land (pesticider og nitrat)

”Der er lukket mange små vandværker pga. for dårlig vandkvalitet, men det er svært at svare på, hvor mange vandboringer, der lukkes, fordi nogle boringer skifter status eller blot tages ud af drift i en periode. Men jeg vil anslå, at der årligt lukkes 20-30 boringer pga. pesticider, 5 boringer pga. byforureninger og 1-2 boringer pga. nitrat,” sagde Claus Vangsgård.

”Pesticider er klart den største trussel mod grundvandet, og ansvaret ligger både hos landbrug, haveejere og andre der bruger sprøjtegift,” understregede han.

Fundet af stoffet Desphenyl-chloridazon (DPC), der har lukket flere vandboringer i den seneste tid, skaber bekymring for, at vandforsyningen også kan blive udfordret af andre kemiske stoffer, som vi slet ikke er begyndt at lede efter endnu.

”DPC er et mindst ligeså alvorligt et problem som BAM, og stoffet er allerede fundet i mere end 200 boringer og hos flere end 100 vandværker. Mange steder er indholdet 10 gange grænseværdien, og på Fyn er der fundet indhold på 90 gange grænseværdien,” sagde Claus Vangsgård. Han understregede, at folk ikke skal gå i panik, for det er ikke akut giftigt at drikke vandet, men det svækker forbrugernes tillid til drikkevandet – og befolkningen ønsker ikke gift i deres drikkevand.

(Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet DCP for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn, oplyser Miljøstyrelsen – læs mere  her).

”Der er behov for en bedre overvågning og screening for trusler mod grundvandet,” sagde Claus Vangsgård, der sidder i Miljøstyrelsens vandpanel, der rådgiver om, hvilke stoffer, der skal måles for.
Nedbrydningsprodukter som DPC og BAM er lige så skadelige som moderstofferne.

Professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU viste grafer med udviklingen af indhold af pesticider i grundvandsovervågningen og vandværksboringer og en top 20 liste for pesticider.

”BAM er topscorer, men bentazon, glyphosat og nedbrydnings-produkterne AMPA og MCPA er også med på Top 20. Det er ikke kun fortidens synder, vi finder, men også godkendte stoffer, som stadig anvendes i stor stil,”, understregede han.

Hans-Jørgen Albrechtsen oplyste, at der sker en vis nedbrydning af pesticider i vandværkernes sandfiltre gennem mikrobiologisk aktivitet.

Det blev oplyst, at der bruges ca. 200 kemiske stoffer, og selvom stoffer bliver forbudt i Danmark, er det stadig muligt at købe dem i Tyskland eller på nettet.

Hans-Jørgen Albrechtsen understregede, at punktkilder også udgør en stor trussel for grundvandet.

Forskellige grænseværdier i vand og mad

Hans-Jørgen Albrechtsen fortalte, at der er meget stor forskel på grænseværdien for pesticider i drikkevand og grænseværdierne i mad. Drikkevandet må højst indeholde 0,1 mikrogram pr. liter, men der tillades meget højere koncentrationer i fødevarer.

Det lovlige indhold af Chloridazon er:

 • Mælk: 300 mikrogram pr. liter
 • Rødbeder: 500 mikrogram pr. kg (= liter)
 • Salat, porrer og asparges: 5.000 mikrogram pr. kg

Det lovlige indhold af Glyphosat er:

 • Mælk: 50 mikrogram pr. liter
 • Te: 2.000 mikrogram pr. kg (= liter)
 • Sukkermajs: 3.000 mikrogram pr. kg
 • Hvede, rug: 10.000 mikrogram pr. kg
 • Byg, havre: 20.000 mikrogram pr. kg

Grænseværdien for vand er politisk besluttet ud fra et ønske om helt rent drikkevand og ikke fastsat ud fra toksikologi eller sundhedsrisiko.

Seniorrådgiver Walter Brüsch, DN, har tidligere arbejdet som geolog hos GEUS og arbejdet med grundvandsovervågnings-programmet GRUMO og Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand, VAP. Han sagde, at de nye trusler bl.a. er de stoffer, vi ikke har målt for endnu.

”Siden 1956 er der i Danmark brugt 590 aktivstoffer, og i øjeblikket er der godkendt 171 aktivstoffer. Men i GRUMO bliver der kun analyseret for 36 pesticider og 26 nedbrydningsprodukter. Vi ved ikke, om de andre stoffer er der,” sagde Walter Brüsch og understregede, at det er utrolig vigtigt at beskytte indvindingsområderne.

Skovrejsning er en effektiv metode til at fjerne indholdet af nitrat i grundvandet og beskytte mod pesticider.

”Det er utilstedeligt, at kravet om kontrol af vandkvaliteten hos enkelt-indvindere er fjernet,” mente han og oplyste, at der er ca. 50.000 små anlæg i Danmark. Det svarer til, at ca. en halv million mennesker får deres drikkevand fra egen boring eller små vandværker.

Nitrat og mave-tarmkræft

Claus Vangsgård fortalte også om den nye undersøgelse fra Aarhus Universitet, der har påvist en sammenhæng mellem mave-tarmkræft og indholdet af nitrat i drikkevandet.

”Der er en risiko helt nede fra 4 mg/l, og ved et indhold over 9,3 mg nitrat pr. liter er der 16 % øget risiko for at udvikle mave-tarmkræft. Grænseværdien er på 50 mg/l, og det er nødvendigt, at politikerne ser på, om den skal sættes ned af hensyn til folkesundheden,” sagde Claus Vangsgård og oplyste, at den vejledende grænseværdi tidligere var på 25 mg/l.

”Spørgsmålet er, hvor mange kræfttilfælde, man vil acceptere,” sagde Claus Vangsgård.

Han er meget bekymret over, at politikerne med den nye drikkevands-bekendtgørelse ikke længere stiller krav om kontrol af vandkvaliteten hos enkelt-indvindere – på trods af, at vandkvaliteten erfaringsmæssigt er dårlig hos dem, fordi der indvindes fra de øverste grundvandsmagasiner.

Læs mere i DANVAs pressemeddelelse ”Grænseværdi for nitrat er under pres” her.

Konkrete forslag

På mødet blev der efterlyst flere konkrete handlinger, og en af deltagerne opfordrede til at gå ind i kampagnen om giftfri haver. En anden opfordrede til at købe aktier i den økologiske jordbrugsfond.

Richard Thomsen, fhv. statsgeolog og nuværende medlem af Vandgruppen i Beder-Malling, foreslog at sætte grænseværdien for pesticider ned til den nuværende detektionsgrænse på 0,01 mikrogram pr. liter.
”Stoffer kan have stor effekt på kroppen selv i mikrogram-doser,” understregede Richard Thomsen og henviste til vitamin B12.

Skovrejsning er ikke kun en løsning, men kan også være et problem, fordi træerne sluger op til halvdelen af vandet, der hvor de vokser, understregede Jørn-Ole Andreasen fra Aarhus Vand.
”Det er bedre med økologisk jordbrug og sprøjteforbud i nye boligområder,” sagde han.

Walter Brüsch understregede, at monokultur i det konventionelle landbrug kræver meget gift.
”Vores sundhed er på spil. Det kan vi se i sagen om resistens over for svampemidler,” sagde han.

Hans-Jørgen Albrechtsen opfordrede til også at tænke hensynet til natur og miljø ind i debatten.
”Hvis der er pesticider i grundvandet, kommer der også pesticider ud i vandløbene,” sagde han og opfordrede politikerne til at afsætte flere midler til oprydning af punktkilder, der kan udgøre en alvorlig trussel mod grundvandet.

Lillian Sørensen og Ango Winther i samtale i kaffepausen.