H+©rsholm 25.jpg

EurEau har netop offentliggjort en opdatering af arbejdet med at kortlægge finansieringen af vandsektoren i Europa. Dette skal bl.a. bruges til videndeling med OECD til inspiration i udviklingslandene.

Det er sket ved anvendelsen af en model, der bygger på de 3 T’er: Tariffs, Taxes and Transfers. Den europæiske vandsektor er i varierende grad finansieret af takster på forbrug, via skatterne og/eller tilskud fra støtteordninger, puljer, fonde el. lign.

Kortlægningen viser en stor variation i måden hvorpå vandsektoren i Europa er organiseret og finansieret. For eksempel er vandsektoren i Danmark stort set 100% takstfinansieret medens dele af vandsektoren i Holland er skattefinansieret og tilskud fra EU’s støtteordninger kan udgøre en væsentlig finansieringskilde i andre EU-lande.

EurEau har i forbindelse med undersøgelsen meldt følgende anbefalinger ud:

  • Alle omkostninger i vandselskaberne skal dækkes af de 3 T’er for at sikre økonomisk bæredygtighed. Dette er i overensstemmelse med tankerne om ”Full Cost Recovery” i vandrammedirektivet og OECDs modeller.
  • Den rette balance mellem de 3 T’er skal danne grundlaget for en bæredygtig omkostningsdækning, som skal afspejle omkostningsstrukturen for den enkelte forsyning.
  • For at finde den rette balance er det vigtigt at have fokus på dilemmaet mellem et stigende behov for reinvesteringer og fornyelse, kombineret med faldende indtægter som følge af et faldende forbrug.
  • De nationale regeringer skal selv vurdere, i hvilket omfang de ønsker - via skatter - at hjælpe individuelle forbrugere i forhold til taksterne. Dette må dog samlet set ikke påvirke forsyningens samlede indkomst.