Deltagere lytter til Lars Therkildsen.jpg

Medlemmerne mødtes traditionen tro til Nytårstaffel i Vandhuset, og deltagerne fik både overblik over DANVAs aktiviteter og inspiration fra tænketankene Axcelfuture og Cevea.

Der er en afprivatiseringsbølge i gang i Europa, og Cevea har lige udgivet en rapport om ”Kommunernes comeback som forsyningsselskaber” med cases fra Europa. DANVA havde derfor inviteret Ceveas politik- og kommunikationschef Kasper Fogh som oplægsholder.

Kasper Fogh med Ceveas nye rapport.

”I udlandet er der kun dårlige erfaringer med privatisering af vandsektoren, og nu bliver selskaberne købt tilbage, fordi udliciteringen gav prisstigninger. Der er ingen tvivl om, at offentligt ejerskab både er det mest effektive og giver de laveste priser for forbrugerne,” sagde Kasper Fogh.

Han fortalte, at prisen på drikkevandet i Paris steg 270 % efter privatiseringen, og i England er vandet steget 40 % mere end inflationen og har skabt en kæmpe gældsbyrde. Nationalisering af vandforsyningen i England var et emne i valgkampen. Og i Berlin er vandselskabet også købt tilbage. Det kostede berlinerne 4 mia. kr. at lave eksperimentet med privatisering.

”I Danmark har vi en høj vandkvalitet og forsyningssikkerhed, og det vil være meget dumt at ændre på ejerskabet af vores kritiske infrastruktur,” understregede Kasper Fogh.
”Vi har billigt vand i Danmark, fordi vandselskaberne deler viden med hinanden og ikke er i konkurrence med hinanden”, tilføjede han.

Joachim Sperling.

Axcelfuture lavede forløberen for McKinsey-rapporten om effektivisering i vandsektoren, og direktør Joachim Sperling understregede, at branchen stadig kan vinde meget gennem konsolidering og ved at have de rigtige kompetencer i bestyrelserne.
Han er ikke tilhænger af Hvile-i-sig-selv princippet, fordi det ikke altid er omkostningseffektivt.

”Non-profit regulering beskytter ikke mod dårlig ledelse og fejl-investeringer”, sagde han. Desuden mente han, at lån i KommuneKredit kan resultere i forkerte investeringer, fordi det er for billigt at låne penge.

”Men personligt synes jeg, ejerskabet i vandbranchen skal være som nu,” sagde han.

Joachim Sperling roste DANVA for at have udarbejdet kodeks for god selskabsledelse.

DANVAs formand Lars Therkildsen konstaterede, at tiden går hurtigt, og at det føles, som om man lever halvdelen af sit liv fra 0-20 år. Resten af tiden flyver tiden afsted, og der er altid travlt i DANVA.
Formanden takkede for opbakningen til foreningen og den nye kontingentstruktur.

”Vi har en stærk sammenhængskraft i foreningen – både store og små og øst og vest for Storebælt. Vores sammenhold giver tyngde i forhandlinger med politikere og embedsmænd,” sagde formanden og nævnte skattesagen som et eksempel på en vigtig sag, hvor branchen har stået sammen i kampen mod håbløse rammevilkår.

Han nævnte også, at foreningens DNA har ændret sig fra at være faglig-teknisk til en brancheorganisation, hvor jura og økonomiske spørgsmål bruger mange ressourcer hos både DANVA og vandselskaberne.

”Vandbranchens betydning for samfundet er blevet meget synlig, og vand var også et tema i kommunalvalget. Branchen er kommet til orde nu og fortæller gode historier”, sagde Lars Therkildsen.

Fokus på kunder

I 2018 har DANVA valgt at sætte kunder i centrum.

”I HOFOR har vi det mantra, at vi skal behandle kunderne, som om de kunne gå et andet sted hen,” fortalte Lars Therkildsen.

Formanden nævnte også foreningens andre vigtige arbejdsområder: Udmøntning af vandsektorloven, grundvandsbeskyttelse, drikkevandskvalitet, persondata, vejbidrag, inddrivelse og restancer.

I 2018 skal der være valg til DANVAs bestyrelse, og formanden opfordrede deltagerne til at opstille sig som kandidater til DANVAs bestyrelse. Valget foregår på generalforsamlingen i maj og er en konsekvens af kommunalvalget og de nye medlemmer i vandselskabernes bestyrelser.

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen fortalte, at baggrunden for årets tema om kunder er, at det kan være med til at sætte den politiske dagsorden.

”Lars Chr. Lilleholt siger, han er kundernes minister, men han er ikke deres talerør. Det er DANVA,” sagde Carl-Emil Larsen og understregede, at kunderne ikke primært ønsker at spare penge.

”Vandselskabernes arbejde er en forudsætning for det gode liv, og vi skal væk fra den ensidige fokusering på pris og se mere på vandselskabernes værdi for samfundet,” sagde Carl-Emil Larsen og henviste til DANVAs ny rapport om vandselskabernes positive betydning for lokalsamfundene.

Direktøren kom desuden ind på disse emner:

  • Kodeks for god selskabsledelse
  • Medlemsloyalitetsprogrammet
  • Arbejdsulykker
  • Lønstatistik
  • Visionen ”Vi forsyner Danmark”
  • Skattesagen
  • Teknologiudvikling
  • Grundvandsbeskyttelse
  • Drikkevandskvalitet
  • Regnvand og problemer med stigende grundvandsspejl

Carl-Emil Larsen sluttede af med at fortælle, at DANVA får et nyt kontor i København sammen med Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening.

Vandhuset summede af liv den 11. januar til Nytårstaffel.

Læs mere

Ceveas rapport ”Kommunernes comeback som forsyningsselskaber” kan downloades her.
Download Kasper Foghs præsentation her. 
Download Joachim Sperlings præsentation her. 
Download Carl-Emil Larsens præsentation her.

Se flere fotos herunder

Der var god stemning i Vandhuset.
Direktøren kalder forsamlingen ind i kursuslokalet efter morgenkaffen.
Der blev både lyttet, klappet og snakket.