COLOURBOX6115286.jpg

Sammenhæng mellem ejerskab og ansvar, fokus på risikostoffer, bedre beskyttelse af drikkevandsressourcerne, fokus på lækagetab og krav til materialer, der kommer i kontakt med drikkevandet. Det er nogle af de positive resultater, vi kan se i forslaget til det nye drikkevandsdirektiv, som Europaparlamentet har stemt om.

Når DANVA ser på det forslag til drikkevanddirektivet, Europaparlamentet har stemt om den 23. oktober 2018, er vi meget tilfredse. Det er lykkedes DANVA tidligt i processen at gå ud med et overordnet hovedbudskab, og efter et godt samarbejde med medlemmer, den europæiske vandforening (EurEau), danske organisationer og beslutningstagere kan vi konstatere, at forslaget indeholder flere af de elementer, som DANVA har arbejdet for at sikre.

Her er et kort overblik:

Ejerskab og ansvar

DANVA er tilhænger af, at der med direktivet skal implementeres en risikobaseret tilgang til vandforsyningssystemer, hele vejen fra indvindingsområde til forbrugssted. Det indbefatter også en risikovurdering af vandressourcerne, forsyningssystemet og forbrugerinstallationerne.

Det har i den sammenhæng været vigtigt for DANVA, at bestemmelser i direktivet udtrykker en sammenhæng mellem ejerskab og ansvar. Det giver ikke mening, at vandselskaber skal stå for risikovurderingen af f.eks. forbrugsinstallationer, da de ikke ejer disse. Men det giver mening, at selskaberne skal sikre forsyningssystemet, da ejerskabet netop ligger her.

Med det nye direktiv er ansvaret fordelt således, at det er medlemsstaterne, der skal sikre risikovurderingen af vandressourcen, vandforsyningen skal stå for risikovurderingen af forsyningssystemet, og medlemsstaterne skal sikre risikovurderingen af forbrugerinstallationer.
Derudover er der indsat en bestemmelse om, at medlemsstaterne ved fordeling af ansvar internt skal afspejle den institutionelle og lovgivningsmæssige ramme. Det betyder, at det er medlemsstaterne, der skal sikre risikovurderingen af vandressourcerne, men at risikovurderingen skal ske i samarbejde med den relevante vandmyndighed, hvilket oversat til danske forhold f.eks. kunne være kommunerne.

Analyseparametre og analysefrekvens

I modsætning til Kommissionens udkast, hvor prøvefrekvensen var sat op, og parameterlisten ændret, så man skulle måle for alle parametre hver gang, har DANVA arbejdet for, at opdelingen i A og B parametre og den nuværende prøvefrekvens skulle overføres fra det gældende drikkevandsdirektiv. På den måde sikrer man, at der er fokus på risikostoffer, og at der analyseres oftere for disse problematiske stoffer end for andre, mindre problematiske. Direktivet i sin nuværende form fastholder både opdelingen i A og B parametre og den nuværende prøvefrekvens fastholdes.

Ressourcebeskyttelse og forsigtighedsprincippet

DANVA har været fortaler for, at beskyttelse af drikkevandsressourcerne indarbejdes direkte i direktivet. Herudover har vi arbejdet for, at såvel forsigtighedsprincippet som forureneren betaler princippet er vigtige principper, der skal fastholdes i direktivet.
Forsigtighedsprincippet nævnes flere steder i den nuværende udgave af direktivet, fx i forhold til hormonforstyrrende stoffer, ligesom princippet også betyder, at der opereres med en overvågningsliste for de stoffer, hvor der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at de ikke udgør en sundhedsfare. I sin nuværende form indeholder direktivet også en henvisning til forureneren betaler princippet, og forureneren er indskrevet i forhold til forbyggende foranstaltninger

Ressourceeffektivitet, lækagetab og bæredygtighed

DANVA mener også i international sammenhæng, at forvaltningen af drikkevandforsyning skal ske ud fra en cirkulær tankegang med vægt på ressourceeffektivitet og bæredygtighed. Derfor har vi også været fortaler for, at medlemsstaterne forpligtes til at opstille lokale, bæredygtige mål for lækagetab, hvilket vi med tilfredshed kan konstatere, at forslaget pt. indeholder.

Materialer i kontakt med drikkevand

For at undgå, at vandkvaliteten forringes, er det vigtigt, at der er styr på de materialer, der kommer i kontakt med drikkevandet. Derfor mener DANVA, at der bør opereres med færdigvaretests af den enkelte, komplette byggevare, og krav til materialer der indgår i den færdige komponent og deres afsmitning til drikkevandet. I direktivet er der lagt op til, at der skal udarbejdes lister over stoffer, der må bruges i materialer i kontakt med drikkevand inkl. specifikke afsmitningsgrænser.

De næste skridt

Efter at Europakommissionen i februar 2018 udsendte sit forslag til et nyt drikkevanddirektiv kom det inkl. ændringer til afstemning i Europaparlamentet den 23. oktober 2018. Næste skridt er, at direktivet skal igennem Ministerrådet, hvilket ikke forventes at ske før tidligst februar 2019.