Lars Therkildsen taler 012.jpg

Formand Lars Therkildsen orienterede om aktuelle sager på generalforsamlingen 24. maj i Kolding.

Kære medlemmer – kære gæster!
Det er en stor fornøjelse at byde jer velkommen til DANVAs årsmøde 2018 her i Kolding. Fra hele bestyrelsen skal lyde et velkommen til medlemmer, samarbejdspartnere, udstillere og ikke mindst foreningens gæster til DANVAs Årsmøde 2018.
En særlig velkomst skal der selvfølgelig traditionen tro lyde til vores fremmødte æresmedlemmer: Osvald Majland, Per Jacobsen og Anders Bækgaard, der alle 3 gennem mange år har gjort en stor indsats for DANVA. Min forgænger gennem mange år Tove Bakke Laursen har desværre måttet melde forfald i år. Tove har lovet at vende stærkt tilbage. Skal vi give dem en hånd?

Ny minister

Siden sidste årsmøde i Aarhus er der sket mange ting – ja ikke at der er besluttet meget – mere at embedsvældet har undersøgt og prøvet meget af.
Senest har vi fået ny miljøminister. DANVA har stadig til gode at mødes med Jakob Ellemann-Jensen, der i sine første udtalelser sætter miljø i fokus. Om det så betyder, at også vandsektoren kommer i ministerens fokusområde på en for sektoren god måde – ja det ved vi heller ikke noget om endnu.

Også i Finergiministeriet – ja altså det lille Finansministerium hos Lars Chr. Lilleholt har der været vagtskifte. Her har den tidligere departementschef valgt at søge nye udfordringer. Ny departementschef er Morten Bæk, tidligere direktør i Energistyrelsen, der har haft tilknytning til ministeriet i mere end 10 år. Vi ser frem til et forhåbentligt mere involverende samarbejde med Morten Bæk.
DANVAs mange indsatser gennem det seneste år fremgår i øvrigt i detaljer af den skriftlige beretning, som er sendt ud til alle medlemmer, og som ligger her på årsmødet i flotte, trykte eksemplarer. Jeg vil derfor ikke gå ned i de mange emner og resultater, som DANVA arbejder med. Jeg har i stedet valgt at koncentrere mig om fire emner.
Men før jeg tager hul på disse, er der to løbende sager, der ligger bestyrelsen meget på sinde, og som jeg vil berøre her.

Arbejdsulykker

Vandsektoren er sammen med affaldssektoren den branche, der i 2016 havde det højeste antal af anmeldte arbejdsulykker set i forhold til medarbejdertallet. Det er naturligvis en uacceptabel situation. Vi ved at forebyggelse og ledelsesfokus er det, der bedst kan være med til reducere antallet. DANVA har derfor sammen med flere partnere iværksat en række aktiviteter, der skal medvirke til at antallet af arbejdsulykker reduceres. DANVAs bestyrelse vil følge dette nøje, ligesom jeg vil opfordre medlemsvirksomhederne til at give denne sag det nødvendige ledelsesmæssige fokus.

Fremtidens drikkevand

Den anden sag jeg kort vil sætte fokus på er beskyttelsen af vores grundvand og tilliden til vores drikkevand.
Vores analyser konstaterer oftere og oftere fund af forskellige kemiske stoffer i vores grundvand og drikkevand. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi skal indgå i et tæt samarbejde med vores venner i Danske Vandværker, myndighederne og andre aktører så som landbruget for at udarbejde en national strategi, der skal have det mål, at tilliden til det danske drikkevand kan bevares på et højt niveau. Alle aktører står som tabere, hvis det ikke lykkes.

Overblik

De fire emner, som jeg vil folde mere ud er:

 • Regeringens forsyningsstrategi og hvad deraf følger
 • Vandsektorens skattesag
 • Medlemsvirksomhedernes bidrag til samfundsudviklingen
 • Og til sidst et par interne DANVA-emner

Regeringens Forsyningsstrategi

Regeringens Forsyningsstrategi har undergået et forsvindingsnummer det seneste år – nu forklædt som h.h.v. Investerings- og Forsyningssikkerheds-analyser.
Men inden jeg graver mig ned i analyserne vil jeg omtale et andet emne fra forsyningsstrategien.

Kodeks for god selskabsledelse

DANVA offentliggjorde i juni en række anbefalinger om god selskabs-ledelse i kommunalt ejede forsyningsselskaber. Anbefalingerne blev til på baggrund af en række medlemsworkshops, hvor også EFKM, KL og Finansministeriet deltog. Det lykkedes som ønsket at undgå hård lovgivning på området ved at etablere frivillig soft law.
Det er vores opfattelse, at anbefalingerne er blevet drøftet flittigt i medlemskredsen og anvendt af en række selskaber. DANVA forventer sidst på året af igangsætte et projekt, der mere kvantitativt skal belyse anvendelsen af kodekset i medlemskredsen og herunder afdække behovet for tilpasninger.

Og nu til analyserne!

I tilknytning til Investeringsanalysen har EFKM bedt Copenhagen Economics om at udføre en ny konsulentrapport, der ligger i en foreløbig udgave. DANVA har deltaget i en følgegruppe.
Det har desværre ikke været muligt at få en præsentation af analyserne her på årsmødet, men Forsyningsministeriet har venligst indvilliget i at give et indlæg senere i dag. Temaet er ”I hvilken retning bevæger den økonomiske regulering sig?”
Den indsigt DANVA har fået via følgegruppemøder og drøftelser tyder på:

 • at der igen lægges op til et opgør med hvile i sig selv i form af udlodning af overskud til ejeren
 • at der lægges op til en markant gældsætning af sektoren og reel fjernelse af opkrævningsretten til de historiske afskrivninger (dåbsgaven) og dermed afvikling af egenkapitalen
 • at man postulerer at selskabernes manglende økonomiske rammer ikke er et problem, da det kan løses ved gældsætning – i hvert fald til gælden skal betales tilbage
 • at der er enighed om, at usikkerhed omkring reguleringen – f.eks. korrektion for ekstraordinære effektiviseringsgevinster (luftkorrektion), kan resultere i samfundsøkonomiske tab
 • at miljø og kvalitet skal integreres i den økonomiske regulering

Den anden analyse udføres af Miljø- og Fødevareministeriet med Rambøll som konsulent. Status er som for investeringsanalysen, at arbejdet er forsinket, og der foreligger ikke noget officielt.

Det foreløbige udbytte af arbejdet tyder på:

 • At det er meget vanskeligt at afgrænse eller definere begrebet ”forsyningssikkerhed”, men de foreløbige resultater tyder på, at det faktiske niveau for forsyningssikkerhed er på et tilfredsstillende niveau
 • At der ved en situation med udlodning lægges op til et væsentligt forøget kontrolprogram og en bureaukratisk administration af ukendte proportioner for selskaberne. Tilsvarende vil det kommunale tilsyn skulle forøges markant.
 • At det virker absurd, at vurdere behov for forsyningssikkerhedsniveauer for en situation med udlodning, når der så mange gange er sagt nej fra politisk hold
 • At der muligvis vil ske ændringer i kommunalbestyrelsens mulighed for at kunne fastsætte mål for vandselskabet

Hvad en politisk aftale kommer til at indeholde, ved ingen på nuværende tidspunkt, men spændende bliver det, og vi ser frem til at blive inddraget i arbejdet. Alle medlemsvirksomheder vil naturligvis blive holdt orienteret, når det er relevant og muligt.

Vandsektorens skattesag

Vi tabte som bekendt desværre skattesagen ved Østre Landsret i januar måned. Dommen var dog tilpas tvetydig til, at vores rådgivere anbefalede os at anke sagen til Højesteret. Jeg vil ikke gennemgå dommen her men henvise til den information, som løbende er blevet udsendt til jer.
Vi har tidligere besluttet at arbejde i to spor; et politisk og et domstols-spor. Dette er uforandret efter anken til Højesteret.

I det politiske spor havde DANVA og Danske Vandværker i februar måned møde med Skatteminister Karsten Lauritzen og Forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt om skattesagen. Mødekredsen var begrænset til de to ministre og én topembedsmænd fra hvert ministerium. Ministrene var lyttende og løsningsorienterede i forhold til de udfordringer, vi præsenterede dem for, og det blev aftalt, at der skulle gennemføres de nødvendige møder på embedsmandsniveau, så de forskellige opfattelser af de faglige udfordringer kunne identificeres og udbores.

Det blev aftalt at afholde en møderække på ”teknikerniveau”, hvor foreningerne kunne medtage eksterne skatte- og økonomieksperter. Når disse møder havde afdækket de faglige udforinger, blev det aftalt at holde et møde med topembedsmændene, ligesom DANVA ønsker et nyt dobbelt ministermøde.

Det første møde blev afholdt den 15. maj altså ca. 3 måneder efter ministrene har igangsat arbejdet. Og det er så nu at det absurde teater starter. Det kunne være instruereret af Dario Fo, eller Skatteministeriet kunne sammenlignes med Monty Phytons ”Ministry of Silly Walks” eller gakkede gangarter.

Vi vidste inden mødet, at Skatteministeriet ikke ville drøfte domstols-sagen, men på mødet blev det tydeliggjort, at de heller ikke ville drøfte konsekvenserne af den valgte skattemæssige værdiansættelsesmetode. Dette forløb er i et klart misforhold til aftalerne med de to ministre.

I den kommende uge har vi aftaler med flere af forsyningsordførerne for at drøfte skattesagen og vi vil arbejde på at få møderækken med embedsmændene tilbage på det rette spor.
I forhold til domstolssporet er der mange nyheder. I dommen fra Østre Landsret kan man næsten læse en drejebog til at føre sagen ved Højesteret. Vi har haft to brainstorm-møder med vores rådgivere samt Hvidovre Vand og Hjørring Vandselskab med henblik på få de rigtige argumenter på plads. Der udestår nu - sammen med Dansk Vandværker og KromannReumert - at få snittet argumenterne til.

Hovedforhandlingerne ved Højesteret er berammet til 25. og 26. oktober i år med forventet dom i den første uge af november måned. Frist for indsendelse af replik i sagen er 28. juni.
Vores advokat fra KromannReumert har til brug i forbindelse med højesteretssagen bedt os om at indsamle supplerende oplysninger fra de 273 sager, der er sat i bero i Landsskatteretten. Vi håber at I vil være behjælpelig med hurtigt at få indsendt de efterspurgte oplysninger.
I vil naturligvis løbende blive orienteret om udviklingen i skattesagen.

Medlemsvirksomhedernes bidrag til samfundsudviklingen

Jeg vil nu adressere vandselskabernes værdi for samfundet og bidrag til lokal udvikling, der er belyst sammen med h.h.v. DAMVAD Analytics og PLUSS.
Vandsektoren står for mere end 28.500 fuldtidsjobs i Danmark. Hos os i vandsektorens kerne er der beskæftiget ca. 3.400 personer. I industrien er der fra 2012-2017 sket en stigning på 25 % i antal ansatte.
Vandsektoren bidrager til BNP med 29 mia. kr., hvilket svarer til 1,4 % af Danmarks samlede BNP.
Omsætningen i vandsektoren er i vækst og er i det seneste år steget til 85 mia. kr. I industrien er omsætningen de seneste 5 år steget med ca. 46 %, hvilket bl.a. skyldes efterspørgsel fra vandselskaberne og deres villighed til at deltage i innovation.

Vi har i undersøgelserne også spurgt kunderne.
Danskerne siger nej til forringelser af drikkevandet til fordel for en økonomisk gevinst. Hele 90 % vil ikke gå på kompromis med indholdet af nitrat, klor eller bakterier, antallet af afbrydelser i forsyningen eller miljøhensyn, hvis de fik en lavere vandregning.
Danskerne rangerer gennemsnitligt reduktionen af sundhedsskadelige stoffer højest, når de bliver spurgt om, hvad der er vandselskabernes vigtigste opgave. Hele 85 % er villige til at betale mere for et lavere indhold af pesticider.
Danskerne er villige til at betale for at undgå en upålidelig vandforsyning.

I tilknytning til kommunalvalget sidste år har DANVA udarbejdet en oversigt over vandselskabernes bidrag til udvikling i lokalområder.
Denne viser, at 85 % af vandselskaberne er involveret i aktiviteter til by- og lokalområdeudvikling, og selskaberne vurderer, at de bidrager til at gøre lokalområdet attraktivt. Samtidig med og delvist som konsekvens af, at de forsyner borgerne med vand og håndterer spildevand og regnvand, spiller vandselskaberne en stor rolle i forhold til bosætning og lokal udvikling.
Tre ud af fire vandselskaber har i 2017 demonstreret løsninger for erhvervsdelegationer. To ud af tre vandselskaber har ligeledes deltaget i innovations- og udviklingsprojekter sammen med eksterne parter.

DANVAs medlemsloyalitetsprogram

DANVAs sekretariat har det seneste år implementeret det, vi kalder DANVAs medlemsloyalitetsprogram. Programmet omfatter en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, medlemsbesøg med et kvalitativt interview og et mindre fordelsprogram.
Langt hovedparten af DANVAs medlemmer har udtrykt stor tilfredshed med besøgene, der giver mulighed for en tættere dialog.

Tilfredshedsundersøgelserne viser, at DANVAs medlemmer overordnet set er meget tilfredse med DANVAs arbejde.
81 pct. af selskaberne angiver at være meget tilfredse eller tilfredse med DANVA, mens 84 pct. angiver, at DANVA lever op til selskabernes forventninger.

Spørger man medlemmerne, hvad der især har betydning for deres medlemskab, fremhæver de først og fremmest DANVAs arbejde med synlighed og interessevaretagelse. Det er samtidig et af de områder, hvor medlemmerne er mest tilfredse. Derefter følger rådgivning og vejledning, hvor tilfredsheden dog er mindre. Faglige aktiviteter er det område, der tillægges relativt mindst betydning.
83 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs varetagelse af medlemmernes interesser, og 83 pct. er enige eller meget enige i, at DANVA er en offensiv og synlig aktør i forsyningssektoren. Dermed er langt størstedelen af selskaberne meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs varetagelse af medlemmernes interesser. Samtidig angiver helholdsvis 40 pct. og 51 pct., at interessevaretagelsen har meget stor eller stor betydning for deres medlemskab af DANVA.

Det er ressourcekrævende at drive et sådant program, men vi vurderer, at det skaber stor værdi for DANVA, hvorfor vi har besluttet at fortsætte med programmet i de kommende år. En mere fyldestgørende dokumentation for tilfredshedsundersøgelserne er udsendt i DANVAs Medlemsnyt i sidste uge.
Modtager du ikke allerede Medlemsnyt kan du kontakte Lars Fischer på DANVAs sekretariat.

Kontingent

I forhold til interne foreningsforhold vil jeg til sidst kvittere for opbak-ningen til DANVAs nye kontingentmodel. Bestyrelsen håber og tror, at vi med den ændring medlemskredsen gav bred opbakning på general-forsamlingen i december med ikrafttræden den 1. januar 2019, har en model, der kan være levedygtig i en årrække og gerne mere end 5 år.

Persondata

Før jeg overlader pladsen til en af jer for en kommentar eller et spørgsmål, vil jeg tilføje tre ting:
For det første: I morgen er det den 25. maj 2018. Det er GDPR dag, der er skæringsdatoen for at have styr på sine forpligtigelser i henhold til persondataforordningen. Hele Europa er i gang med at forberede sig på dette. Jeg håber, vi er klar?

IWA 2020

For det andet: DANVA og Nationalkomiteen for DK har nu skrevet kontrakt med IWA om at være værter for den internationale IWA verdenskongres i 2020. Herved får DANVAs medlemmer mulighed for at deltage i verdens største vandkonference.

Kunder

For det tredje: Lars Christian Lilleholt har ved mange lejligheder udråbt sig selv som ”kundernes minister”, fordi han arbejder for lave priser til Hr. og Fru Jensen. DANVAs helt nye undersøgelser viser, som tidligere nævnt, at det ikke er prisen, der er ”top of mind” hos Fru Jensen. Hvis man derfor skal tale om et kundeministerium må det vel være DANVA, der sætter ”Kunderne i centrum”, og så kan man passende samtidig slå mig til ”Kundernes formand”.

Tak 

Jeg mangler kun at sige tak til alle vores samarbejdspartnere, vores medlemmer og særligt de aktive medlemmer, mine bestyrelseskolleger og selvfølgelig DANVA´s sekretariat.
Tak for opmærksomheden og så er jeg klar til at svare på spørgsmål – også i tilknytning til den skriftlige beretning, hvis det skulle være aktuelt.