Gruppefoto DANVA Bestyrelsen 2016 2.jpg

Anmeldelse af kandidatur til formandsvalget og/eller bestyrelsesvalget i DANVA

På DANVAs generalforsamling den 24. maj 2018 skal der gennemføres valg af bestyrelsesformand samt valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til foreningens bestyrelse. Generalforsamlingen afholdes på Comwell Kolding. Valgene gennemføres i henhold til DANVAs vedtægter (herunder sidedokumentet ”valgregulativ” og forretningsorden for generalforsamlingen).

Vedtægter, valgregulativ og forretningsorden for generalforsamlingen kan ses ved at klikke her.

Vedtægterne beskriver forhold vedrørende anmeldelse af kandidatur og selve valghandlingen samt organiseringen af DANVAs bestyrelse.

DANVAs bestyrelse skal i henhold til vedtægterne bestå af 15 medlemmer inkl. formanden. Valgbare til DANVAs bestyrelse er personer, der er valgbare som bestyrelsesrepræsentant efter § 30 (valggruppe I) eller som selskabsrepræsentant efter § 31 (valggruppe II). Af DANVAs samlede bestyrelse (inkl. formanden) skal 8 medlemmer være bestyrelsesrepræsentanter, og 7 medlemmer skal være selskabsrepræsentanter.

Hvis du vil vide mere om bestyrelsens mødefrekvens, arbejdsform, honorering m.v. kan du klikke her.

Adgang til DANVAs aktuelle strategi- og handlingsplan kan du få ved at klikke her.

Generalforsamlingen skal som det første vælge en bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden skal opfylde betingelserne for opstilling som selskabsrepræsentant, bestyrelsesrepræsentant eller begge dele. Om formanden er selskabsrepræsentant eller bestyrelsesrepræsentant er afgørende for besættelsen af de øvrige bestyrelsesposter. Hvis bestyrelsesformanden er fra valggruppe II skal der efterfølgende vælges 6 medlemmer fra valggruppe II og 8 medlemmer fra valggruppe I. Hvis bestyrelsesformanden er fra valggruppe I, skal der efterfølgende vælges 7 medlemmer fra valggruppe II og 7 medlemmer fra valggruppe I. Samtidig vælges der 8 suppleanter for hver valggruppe. Der kan således vælges op til 31 personer ved valgene; 16 personer fra valggruppe I og 15 personer fra valggruppe II.

Hvis du vil vide mere om selve valgprocessen kan du klikke her.

Alle stemmeberettigede medlemmer er via invitationen til DANVAs årsmøde og via medlemsmagasinet danskVAND blevet orienteret om kravet om anmeldelse af kandidatur. DANVAs vedtægter foreskriver, at en kandidat senest 14 dage før generalforsamlingen, hvor valghandlingen finder sted, skal anmelde sit kandidatur. Alle medlemmer har mulighed for via DANVAs hjemmeside at se alle kandidater, hvorfor det er besluttet, at kandidaterne ikke vil have taletid på generalforsamlingen umiddelbart før selve valghandlingen.

Du kan anmelde dit kandidatur til valget som bestyrelsesformand for DANVA og/eller til valget af øvrige medlemmer/suppleanter til DANVAs bestyrelse via DANVAs hjemmeside. Du skal i forbindelse med annonceringen af dit kandidatur oplyse følgende: Navn, navn på stemmeberettiget medlem, tilknytning til stemmeberettiget medlem (valggruppe I eller II) samt uploade foto. Du kan i tillæg som fritekst angive en begrundelse for dit kandidatur, særlige kompetencer og/eller interesser samt øvrige relevante tillidshverv.

Medlemmer fra DANVAs bestyrelse, der genopstiller, vil dog være anført på listerne ved offentliggørelsen den 1. april 2018. Disse kandidater vil indbyrdes være anført i alfabetisk rækkefølge (efter efternavn), dog med bestyrelsesformanden øverst Alle øvrige anmeldte kandidater vil blive noteret på kandidatlisterne i den rækkefølge kandidaturet anmeldes.

Kandidatlisterne på DANVAs hjemmeside indeholder: Én liste med kandidater til formandsvalget, én liste med kandidater til bestyrelsesvalget fra valggruppe I og én liste med kandidater til bestyrelsesvalget fra valggruppe II.

I ønskes alle et godt valg!

Fandt du det du søgte?