Det fremtidige moderne danske renseanlæg vil have teknologier, der sikrer at fosfor kan genvindes i flere kvaliteter, og at driftsbesparelser betaler for produktionen af et rent og mobilt fosforprodukt.

De danske forsyninger har ansvaret for at administrere de lidt mere end ca. 5.000 ton fosfor, der årligt udledes fra husstandene til afløbssystemet. Mængden svarer til ca. 10 % af vores samlede fosforimport. Den primære opgave er at sikre, at fosforen i spildevandet ikke ender i vandmiljøet og gennem eutrofiering ødelægger de mangfoldige økosystemer, vi værner om i Danmark.

Når det kommer til at genvinde fosfor fra spildevand, har den danske regering fremsat følgende mål i den gældende ressourceplan for affaldshåndtering (Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2014): ”… 80 procent af fosforen skal genanvendes i 2018 ved udbringning på landbrugsjord eller ved udvinding af fosfor fra asken efter slamforbrændingen”. 

Med en udbringning af ca. 80 % af det danske spildevandsslam på landbrugsjord, og med en definition af at al udbringning af slam på landbrugsjord gælder som 100 % fosforgenvinding, er vores branche så heldig at opfylde miljømålet allerede før det blev fremsat i ressourceplanen fra 2014.

Regeringens ressourceplan definerer også to muligheder for fosforgenvinding. Det fosforholdige spildevandsslam kan enten udbringes på landbrugsjord – direkte eller via en bioforgasning, hvor fosforen i slammet optages af planterne. Eller fosforen kan, hvis slammet forbrændes, ekstraheres fra slamasken, så den ikke ender uudnyttet på deponi.

Muligheden for at landbrugs- og slamaske løsningerne kan suppleres med en fosforgenvinding via struvit, der foretages på selve renseanlægget, dvs. før slammet udbringes på landbrugsjord eller forbrændes, er ikke nævnt i regeringens ressourceplan. Struvit teknologien kan ikke stå alene, da den ”kun” kan genvinde ca. 30-40 % af fosforen. Dette er for lidt, hvis 80 % fosforgenvinding anvendes som målsætning.

Som situationen er i dag, findes ingen incitamenter i loven, der motiverer forsyningerne til at gøre fosforgenvinding mere miljørigtig. Også selv om det er muligt at producere et renere og mere mobilt fosforprodukt.

Struvitløsningen afprøvet hos flere danske forsyninger

Tilbage er det økonomiske incitament. Og her udgør en investering i et struvitanlæg absolut en mulighed for forsyningerne ti at reducere driftsomkostningerne og dermed opnå en tilbagebetalingstid ved en anlægsinvestering. Forsyningerne i Aarhus, Herning og Helsingør har været de første til at tage dette skridt, således at de nu producerer to typer af gødning i form af slam og struvit. Krüger har med leverancen af et Struvia™ anlæg i Helsingør været med til at bidrage til at opfylde dette ønske.

Idéen for udviklingen af vores Struvia™ teknologi startede i forbindelse med vores mange års gode samarbejde med den canadiske virksomhed, Ostara, der er førende indenfor produktion af højkvalitetsløsninger til ”høstning” af struvit på renseanlæg. Her blev vi opmærksomme på, at kun meget store renseanlæg kunne få en business case til at hænge økonomisk sammen. Også selvom struvitten kunne sælges til en høj pris. Eksempelvis kunne en sådan business case hænge sammen på et stort renseanlæg i Madrid, der nu producerer struvit i et Ostara anlæg.

Økonomisk attraktiv løsning også for mindre anlæg

Med de erfaringer i mente gik vi i gang med at udvikle vores eget anlæg. Anlægget skulle være billigt at etablere med fokus på fysisk kompakthed og lav højde. Det skulle være robust, enkelt og billigt at drive. Og det skulle være skalerbart, så også mindre renseanlæg kunne få gavn af denne supplerende fosforgenvinding. Vores business cases havde vist os, at den store besparelse lå på driften af renseanlægget og ikke så meget på salget af den producerede struvit. Derfor valgte vi at producere struvitkrystaller og ikke struvitgranuler. 

Vi var så heldige at kunne afprøve og teste vores design i forbindelse med et stort EU finansieret Horizon 2020 projekt, P-REX, der blev styret fra Berlin Wasser. Her kunne vi konstatere, at det var lykkedes os at udvikle et produkt, der var væsentligt billigere i både anlæg og drift end andre teknologier (se tabel).

Vores produkt blev navngivet Struvia™ og blev vinderen af det første danske udbud af et struvitanlæg hos Forsyning Helsingør i 2015. Et lille anlæg, der producerer ca. 100 kg struvit om dagen, og som er placeret i en kælder på Helsingør Centralrenseanlæg. Forventningen er, at anlægget er tilbagebetalt på ca. 5 år.

Info

Krüger har været involveret i fosforproblematikken i mange år og deltaget aktivt i forskellige danske og internationale initiativer, så som de igangværende danske forskningsprojekter, RecoverP og EDASK, den europæiske fosforplatform, ESPP, der blev etableret i marts 2013 mm.