Penge og plante i haand COLOURBOX5437283.jpg

Det er en succesforretning, når man investerer en krone og får tre igen. En ny evaluering fra NIRAS og DAMVAD om støtten til miljøteknologisk udvikling viser, at pengene kommer næsten tredobbelt tilbage. Alligevel vælger regeringen at beskære indsatsen. Vandsektoren undrer sig over forringelsen af muligheden for at gøre en succesforretning og skabe grøn udvikling.

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, MUDP, er en kæmpe forretningssucces, der kommer forbrugere og samfund til gode. Støtten fra programmet går til udvikling af nye, bedre løsninger, der gør håndteringen af blandt andet vand mere effektiv til glæde for forbrugerne.

Resultaterne af en ny evaluering af programmet viser, af investeringerne til MUDP kommer tilbage til det danske samfund næsten tre gange i form af arbejdspladser og eksport. Det til trods skæres der nu markant i støtten, som blandt andet giver vandselskaberne mulighed for sammen med samarbejdspartnere at udvikle bedre og billigere løsninger til gavn for forbrugerne. Næsten halvdelen af de projekter, der har glæde af programpengene er inden for vandteknologi, de øvrige fordeler sig på 5 andre temaer.

”Det er almindelig sund forretningssans, at hvis man investerer en krone og får tre igen, så er investeringen anerkendt. Jeg har endnu til gode at få forklaret, hvorfor man fra politisk hold vælger den gode investering fra. Ville den gode forretningsmand gøre det? Det er nødvendigt med de statslige midler til at løfte projekterne, da vandselskaberne har begrænsede muligheder for at anvende takstmidler til udviklingsformål. Men når nu evalueringen viser, at MUDP er en kæmpe gevinst for samfundet, så er det sund fornuft at opprioritere området i stedet for det modsatte,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Regeringen har valgt at skære i MUDP, så det i år ikke disponerer over 100 millioner kroner som sidste år, men kun cirka 87 millioner kroner.

”Pengene understøtter udvikling af nye løsninger, der giver vand-selskaberne endnu et værktøj til at agere billigere, præcis ligesom forligskredsen har ønsket det i aftalen om vandsektorloven. Men der er ingen tvivl om, at hvis ikke der bliver mulighed for at udvikle nye metoder hele tiden, så bliver det alt andet lige sværere at effektivisere de beløb, som det er politisk bestemt. Det bliver samtidig problematisk for vandselskaberne at understøtte udviklingen af nye løsninger til gavn for stabile, lave priser til vandfor-brugerne, løsninger, som de privatejede samarbejdspartnere efterfølgende kan markedsmodne til eksport. Alt dette skaber beskæftigelse og et stadig større bidrag til BNP,” siger Carl-Emil Larsen.

NIRAS og DAMVAD har analyseret effekten af MUDP siden dets begyndelse i 2007. Resultaterne er overordentlige positive. Det viser sig nemlig, at hver mio. kr. i støtte har genereret en årlig omsætning på 2,9 mio. kr. For hver en mio. i støtte forventes tre nyansættelser to år efter projekt-afslutning. Tre år efter projektafslutning forventes 56% øget omsætning pga. eksport.

Evalueringen svarer fint til vandsektorens egen fonds, Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU-Fonden), innovationsregnskab fra 2015. Udviklings- og demonstrations-projekter giver afkast i form af højere omsætning, højere skatteindtægter, større bidrag til BNP, flere arbejdspladser, mere eksport foruden miljøeffektive løsninger.

FAKTA

Evalueringen viser at de afledte effekter for demonstrations- og udviklingsprojekter:
Er inden for vandområdet (193 projekter og 229 mio. kr. i bevillinger ud af 728 projekter ud af 688 mio. kr. siden 2007). Vandbranchen er god til at identificere miljøteknologiske udfordringer og behov, men også god til at skrive ansøgninger til MUDP.
167 projekter (55% af projekterne) har haft fokus på vand og klimatilpasningseffekter, dernæst drivhuseffekter, affald og genanvendelse.

Under temaet vand og klimatilpasning, er det især emnerne: ressourcegenindvinding, energibesparende tiltag, rensning af spilde- og ballastvand, vandeffektivitet i industrien samt reduktion af spildevand, som har påvirket dansk forskning – og hermed også international forskning – mest.

Miljøteknologier, som har lettest ved at komme på markedet har en kobling til ny miljøregulering eller miljøteknologi demonstreret i fyrtårnsprojekter.

Virksomheder, der deltager i MUDP projekter har generelt en høj produktivitet og 57 % eksporterer. Eksporten udgør en højere andel af omsætningen for deltagere i MUDP projekter end generelt i det danske erhvervsliv.

Læs rapporten

Læs evalueringen fra NIRAS og DAMVAD af MUDP her.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk