Konsekvenserne af landbrugspakken kan blive langt mere omfattende end forventet. Udvaskningen af kvælstof de seneste tre år er ifølge den nye NOVANA-rapport steget 11 procent. Dette står i skærende kontrast til Regeringens baseline-fremskrivning. Konklusionerne bekymrer vandsektorens branche-organisation, DANVA.

Det står værre til med nitratudvaskningen end forventet. Det viser resultaterne i den seneste NOVANA-rapport, der er en landsdækkende rapport over miljøets og naturens tilstand og udvikling samt tilførslen af forurenende stoffer. Rapporten offentliggøres i dag.

”De seneste tre år er nitratudvaskningen tilsyneladende steget med 11 procent. Dette står i skærende kontrast til Regeringens baseline-fremskrivning, hvor det var forventet, at udvaskningen fra rodzonen skulle være faldet 2,4 procent. Alt i alt medfører det, at der vil være et voldsomt behov for yderligere kompenserende tiltag, hvis blot status quo skal opretholdes – og endnu voldsommere, hvis de officielle måltal skal indfries,” siger seniorkonsulent i DANVA, Claus Vangsgård.

Konsekvensen af landbrugspakken rammer både eksisterende indsatser og fremtidige beskyttelsesprojekter.

”Hvis den øgede udvaskning, som det er rapporteret i NOVANA 2015, er udtryk for en generel tendens, så vil det alt andet lige betyde, at behovet for en indsats i forhold til beskyttelse af grundvandet vil stige. I bedste fald vil det som minimum kunne tage længere tid, inden tilstanden i berørte grundvands-forekomster opnår den ønskede tilstand i forhold til nitrat,” siger Claus Vangsgård.

På nuværende tidspunkt findes der intet nationalt overblik over, hvor stort omfanget af kompenserende tiltag bliver for landets vandforsyninger.

”Men ifølge regeringen, så vil regningen for drikkevandsbeskyttelsen hovedsageligt blive betalt af forbrugerne hos de forsyninger, der bliver ramt af den øgede nitratudvaskning. Og det vides ikke, hvor store prisstigninger, der kan forventes i de enkelte vandforsyninger,” siger Claus Vangsgård.

Overordnet vil effekterne af landbrugspakken ramme forsyningerne meget forskelligt efter dels lokal geologi dels arealanvendelsen i indvindingsområdet.

”Geografisk vil landbrugspakken især ramme det velkendte nitratbælte, der strækker sig over store dele af det nordlige Jylland, men lokalt kan det også give problemer for forsyninger i andre dele af landet, hvor den geologiske beskyttelse er lav og specielt, hvis der samtidig er høj dyretæthed,” vurderer Claus Vangsgård.

Det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) for overvågning af Danmarks natur, herunder Natura 2000-områder.

Yderligere oplysninger:

Seniorkonsulent i DANVA, Claus Vangsgård, tlf. 5168 1070, e-mail: cv@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk