Ozonering spildevand.jpg

Det Miljøteknologiske Udviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP) har bevilliget støtte til et nyt test- og demonstrationsprojekt til fjernelse af miljøfremmede stoffer ved flerpunktsdosering af ozon på et centralt renseanlæg. Projektet gennemføres af et samarbejde mellem Suez Water (projektleder), Samn Forsyning, universiteterne i Aalborg og Aarhus, KD-Maskinfabrik samt COWI.

Projektet, som påbegyndes til januar 2018, skal gennemføres på Brædstrup Centralrenseanlæg, som ejes af Samn Forsyning (tidligere Horsens Vand). Brædstrup Centralrenseanlæg har 2 parallelle spildevands-linjer, som gør det muligt at anvende den ene linje til test og den anden som referencelinje. Projektet vil blive rapporteret senest i maj 2019.

Det overordnede formål er at demonstrere, at organisk mikroforurening kan fjernes i eksisterende renseanlæg uden udbygning og dyr teknologi. Den anvendte teknologi vil muliggøre fuld rensning af organisk mikro-forurening for under halv pris af de bedste teknologier i dag og vil være et paradigmeskift i, hvordan man kan fjerne denne type forureninger – og hvor lidt det koster!

Verdenspremiere i fuld skala

Teknologien er allerede testet i pilotskala af SUEZ, men den skal nu testes i fuldskala. Dette projekt vil være ”verdenspremiere” for test og demonstration i fuld skala. Projektet vil dokumentere teknologiens effektivitet, og at lave omkostninger til fjernelse af mikroforureninger er muligt. Herved dokumenteres, at renseanlæg, som i dag ikke er designet til at fjerne mikroforureninger, alle kan ombygges til at opnå effektiv fjernelse til en forholdsvis lav omkostning. Det skyldes, at de eksisterende beholdere og infrastrukturen på renseanlæggene fortsat kan anvendes i den nye teknologi, og at der ikke skal foretages store ombygninger af renseanlægget.

Det forventes at den nye teknologi til spildevandsrensning efter succesfuld dokumentation ikke alene vil kunne anvendes på de fleste danske centrale renseanlæg, men ligeledes kan anvendes på decentrale udledningskilder for mikroforureninger såsom hospitaler m.v. Der er ligeledes identificeret et betydeligt markedspotentiale i hele Europa, hvilket bl.a. stimuleres af lovgivning i f.eks. Schweiz, Tyskland m.fl. og krav til efterlevelse af Vandrammedirektivets bestemmelser.

Yderligere information

Flere oplysninger om MUDP projektet og den anvendte renseteknologi kan fås hos direktør Per Krøyer Kristensen, Suez Water A/S på telefon +45 69156600 eller mail per.kroyer.kristensen@suez.com.