Vandselskaberne betaler mere i skat end forventet. Det viser de seneste beregninger fra DANVA. Tallene dokumenterer, som ved tidligere beregninger, at de politiske intentioner med vandsektorloven ikke bliver efterlevet. I stedet bliver vandselskaberne brugt som malkekøer til at inddrive en ekstraskat, der gør vandregningen dyrere for kunder og virksomheder.

Ifølge et revisionsnotat fra Deloitte ender den samlede udskudte skat for vandselskaber på godt 24 mia. kr.

DANVA er af den opfattelse, at der i sagen er tale om lovsjusk, fordi skattelovgivningen ikke er udformet og implementeret, som det var ønsket og besluttet af forligskredsen bag vandsektorloven. Konsekvensen er betydelige stigninger på vandregningen både i private husholdninger og hos danske virksomheder. F.eks. kræver SKAT, at Silkeborg Vand betaler en ekstraregning på hele 450 mio. kr. i udskudt skat svarende til, at borgerne i Silkeborg skal betale 420 kr. ekstra i de kommende 50 år.

100 mio. kr. om året

Af lovbemærkningerne til vandsektorloven 2009 fremgår det, at vandselskabernes skattebetaling på lang sigt forventes at være i størrelsesorden 100 mio. kr. årligt. DANVA er med de seneste beregninger fra juni 2016 blevet bekræftet i, at det beløb er overskredet mange gange. Faktum er nemlig, at der har været et statsligt provenu lige fra år ”0” efter kravet om selskabsudskillelsen i 2010. De seneste provenubeløb vurderes til at være ca. 220 mio. kr. i 2014 og ca. 190 mio. kr. i 2015.

I revisionsnotatet fra 2014 blev det vurderet, at den samlede udskudte skat for vandselskaberne udgør godt 24 mia. kr. Beløbet har relation til forskellen mellem de regnskabsmæssige afskrivninger, som benyttes af regulator, Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og de skattemæssige afskrivninger, som anvendes af Skatteministeriet. Denne skat vil dog formodentlig ikke fuldt ud blive udløst, idet re- og nyinvesteringer kun i et vist omfang reducerer forskelsværdien over tid. Men der er ingen tvivl om, at der er implementeret en lovgivning, som resulterer i et provenu, der væsentligt overskrider det beslutningsgrundlag, politikerne har haft. Det skal tilføjes, at det ikke er, fordi Skatteministeriet har været uvidende om det faktum.

Undgå bundløs gæld

Forligskredsen besluttede for at undgå håbløs gældsætning af vandsektoren, at det som et tillæg til låntagning skulle være muligt for selskaberne at finansiere investeringer gennem opkrævning af såkaldte historiske afskrivninger over vandtaksten. Forligskredsen besluttede samtidigt, at denne finansieringsmulighed skulle håndteres, så det ikke medførte en utilsigtet skattebetaling. Dette hensyn er glemt i skattelovgivningen.

Det er DANVAs opfattelse, at Skatteministeriet ikke har kontrolleret, at den implementerede skattelovgivning/-model giver det forudsatte provenu. Udgiften til vandselskabernes skattebetaling er en indirekte beskatning af de danske borgere og virksomheder, idet selskaberne kun har ét sted at sende regningen videre til, nemlig familier og virksomheder.

DANVA har på vegne af vandselskaberne stævnet staten i sagen. Hovedforhandlingerne om principsagerne, der omhandler vandselskaberne fra Hjørring og Hvidovre, er flyttet til medio marts 2017. Begge sager ligger hos Østre Landsret. Sideløbende med domstolssagerne har 275 selskaber klaget over deres skatteansættelse til ankenævnet, Landsskatteretten. Landsskatteretten har meddelt vandselskaberne, at behandlingen af klagesagerne er stillet i bero, indtil principsagerne er afgjort.

Analyse på vej

Skatteministeriet blev i 2015 af forligskredsen bedt om at udarbejde en analyse af konsekvenserne af vandselskabernes skattebetaling. Den skal overfor forligskredsen redegøre for problematikken om beskatning af vandselskaber og vandværker, omfattet af vandsektorloven. DANVA har forud for redegørelsens udfærdigelse foreslået en særlig løsning med henblik på at sikre udmøntningen af modellen med dåbsgaven og samtidig løse konflikten omkring de igangværende skattesager.

Da beskatningen er besluttet i forligskredsen, skal det også som udgangspunkt være i forligskredsen, at en løsning findes. Forliget er gældende, indtil det bliver opsagt, eller der bliver udskrevet folketingsvalg.