Vand-i-tal-forside-2017.jpg

Vandselskaber agerer effektivitet og skaber værdi for husholdninger og industri. Samtidig er danskerne bedre end nogensinde til at spare på vandet. Det viser vandsektorens nøgletal, der er samlet af DANVA i ”Vand i tal 2017”, som udkommer i dag.

De danske vandselskaber agerer af egen drift efter de højeste idealer og leverer deres kerneydelser til stabile priser, der er en minimal udgift i danske familiers husholdning. Og danskerne er samtidig bedre end nogensinde til at spare på vandet.

Vandsektorens nøgletal fra 2016 viser en minimal udvikling i vandprisen, et fald i vandselskabers driftsudgifter og en klar tendens til en opbremsning i forhold til deres investeringer. Desuden er danskerne så gode til at spare på vandet, at de nu er nede på et historisk lavt forbrug. Sidste år brugte hver dansker i gennemsnit nemlig kun godt 104 liter vand i døgnet, hvilket er knap to liter mindre end året før.

”Det er positivt, at danskerne bakker op om at passe på vores vandressource. Langt de fleste vandselskaber har gennem mange år via deres oplysningstjeneste leveret viden om vand til skoleklasser og forbrugere, ligesom de har givet spareråd direkte til kunderne. Den indsats slår nu for alvor igennem,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen og fortsætter:

”Det er for den enkelte kunde nyttigt at gennemgå sit vandforbrug både i forhold til vaske- og opvaskemaskine, ligesom man kan være opmærksom på familiens bade, hvor der bliver brugt mest vand ud af de 104 liter i døgnet per person i gennemsnit.”

En liter vand koster 7 øre. Almindeligvis vil et lavere forbrug medføre det paradoksale, at taksten stiger. Det skyldes, at der kun er de samme kunder til at betale for de fælles investeringer. Køber de mindre, stiger prisen. Men i 2016 steg vandprisen i gen-nemsnit kun med 1,84 procent til 66,93 kr. m3, hvilket er på samme niveau som pris-udviklingen i samfundet i øvrigt.

Trods den politiske beslutning om at give stadig større rabatter på spildevandstaksten til storbrugere som mejerier, slagterier, raffinaderier og bryggerier, er vandudgiften i husholdningsbudgettet faldet til et gennemsnit på under 5500 kroner årligt.

Udgiften til rent, frisk, kontrolleret drikkevand direkte fra hanen, sikker afledning af spildevand og forebyggelse mod oversvømmelse samt beskyttelse af grundvand udgør kun 1,3 procent af en gennemsnitsfamilies årlige forbrug. Til sammenligning udgør elektricitet 2,1 procent, mens forsikringer tegner sig for 6,0 procent af husholdningens udgifter.

Vandselskaberne reducerede i 2016 yderligere driftsudgifterne til det laveste niveau siden 2010, og DANVAs medlemmer bestræber sig hele tiden på at blive bedre og billigere til glæde for kunderne.

Danmark er stadig en klar verdensmester i at passe på vandressourcen fra den hentes op af jorden, og til den tappes i glasset ude hos kunderne. Kun 7,6 procent af drikkevandet
bliver tabt under transporten. For seks år siden var det tal 9,48 procent. Det lave vandtab vækker stor opmærksomhed internationalt, hvor rent drikkevand bliver en stadig mere
kostbar ressource. Vandteknologien til at reducere vandtab er også en del af den danske eksport af vandløsninger, der i 2016 var på 19,8 mia. kr. mod 16,9 mia. kr. i 2011.

Vandselskaberne er et af de vigtigste grundlag for vores samfunds-struktur. Det ansvar bliver ikke mindre i fremtiden. DANVAs benchmarking beviser, at vandselskaberne med den målrettede, effektive styring fuldt ud lever op til forventningerne fra kunder, myndigheder og lovgivere.

Vandselskaberne understøtter folkesundhed, miljøbeskyttelse samt lokal og national vækst. DANVAs medlemmer tager ansvar for vores samfund.

Læs ”Vand i tal 2017”.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542, kbj@danva.dk eller konsulent Thomas Sørensen på 8793 3565, ts@danva.dk