På IWA konferencen ”Embrace the Water” i Gøteborg den 12.-14. juni præsenterede danske vandselskaber gode eksempler på, hvordan klimatilpasning kan skabe blå-grønne byer. Handling giver forvandling, og processen drives frem bl.a. af IWA’s Principles for Water Wise Cities.

De 260 deltagere på ”Cities of the Future” konferencen blev klogere på klimatilpasning i København, da Jakob Møller Nielsen, chef for byens udvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, fortalte om samarbejdet med HOFOR og processen frem mod en klimasikker by gennem i alt 300 klimaprojekter. De skal realiseres over de næste 20 år i en kombination af store underjordiske skybrudstunneller og håndtering af regnvand på overfladen i multifunktionelle anlæg. De synlige løsninger gør byen endnu mere attraktiv og øger muligheden for rekreation i tæt kontakt med vand og natur og skaber gode rammer for et aktivt udendørs friluftsliv.

City og Utility Leaders Forum

Inspiration og erfaringsudveksling var i fokus på IWA’s forum for inviterede direktører og ledere, og i Gøteborg var Danmark repræsenteret af ledere fra København, Odense, Middelfart og Kalundborg, og Rambøll deltog i paneldebat og gruppearbejde. Danskerne var i dialog med ledere fra Gøteborg, Lyon, Amsterdam, Melbourne og Chicago.

I en keynote ved åbningen af City and Utility Leaders Forum fortalte Anders Bækgaard om VandCenter Syds rejse mod at blive en water-wise by, hvor medarbejdernes engagement og opmærksomhed i forhold til at implementere forsyningens vision er afgørende. På den måde kan der både være opmærksomhed på at levere kerneydelserne omkring drikkevand, spildevandshåndtering, afløb og klimatilpasning og på at udvikle nye arbejdsområder med innovative projekter og internationale aktiviteter. Et tæt partneskab mellem byen og forsyningen er også afgørende.

DANVA var medarrangører af IWA's forum. I gruppen her ses bl.a. Miriam Feilberg (tv) og Helle Katrine Andersen (th). 

Verdensmål i praksis  

Anders Bækgaard omtalte også VCS Denmarks arbejde med implementering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, som vandselskabet arbejder med under overskriften ”Business Driven Sustainability”. Som eksempel fortalte han, at skovrejsningsprojektet i Elmelund opfylder 9 af de 17 bæredygtighedsmål, og samlet set er 54 af de 169 delmål relevante for vandselskabets arbejde. SDG indgår også i den værdibaserede ledelse og CSR arbejdet. 

Samarbejde mellem forsyninger og kommuner

Jakob Møller Nielsen understregede, at Københavns Kommune har et rigtig godt samarbejde med HOFOR om klimatilpasningen og omdannelsen af byen, så den kan håndtere ekstremregn og skybrud. Han er enig i, at lovgivningen giver visse udfordringer, herunder muligheder for finansiering af klimatilpasning, og der er stadig brug for at få nedbrudt nogle siloer og optimere det tværfaglige samarbejde.

HOFORs planchef Brian Hansen delte også ud af sine erfaringer med at skabe ”liveable blue-green city”. Processen drives frem af tværfagligt samarbejde, god planlægning og konkrete redskaber, men der kan være udfordringer med silo-tænkning og finansiering.

En deltager spurgte, om processen går i stå, når politikere udskiftes undervejs i processen. Fra København og HOFOR er svaret nej, for projekterne er solidt forankret både i kommune og vandselskab. Desuden er klimatilpasning en god business case: Det er meget billigere at håndtere regnvand på overfladen, understregede Jes Clauson-Kaas fra HOFOR.

Klimalaboratorium

Direktør Allan Bruus fra Middelfart Spildevand deltog sammen med projektleder Helle Baker Norden og fortalte om Klimabyen, der realiseres i samarbejde mellem kommune, vandselskab og Realdania. Borgerinddragelse, samarbejde og samskabelse er vigtige elementer, og der udforskes nyt territorium i projektet, der også skaber grøn vækst og højere livskvalitet i byens rum.

I midten ses direktør Allan Bruus fra Middelfart Spildevand.

Symbiose

Kalundborg har 40 års erfaring med symbiose, hvor affald fra en virksomhed bruges som ressource i en anden, og direktør Hans-Martin Friis Møller fortalte både om perspektiverne ift. cirkulær økonomi og om byens udfordringer med at sikre vand nok til fremtidens industri. Sekundavand anvendes til procesvand og afkøling, og der indvindes overfladevand fra Tissø, som renses til høj kvalitet til Novo Nordisk.  Vandselskabets arbejde har stor værdi for byens virksomheder, og byen er stolt af symbiose-projektet.

Hans-Martin Friis Møller er her i dialog med Mark Fletcher, direktør i Arup.

Fælles visioner vigtige

Helle Katrine Andersen fra DANVA samlede op på dagen og understregede, at en fælles vision for byer er en afgørende faktor for implementering af konkrete projekter i samarbejde mellem de forskellige partnere. Processen kan være udfordrende, men det er vigtigt ikke at give op, når man møder modstand. Når man betræder nyt land, sker det ofte med 2 skridt frem og 1 tilbage, indtil man til sidst når målet.

Partnerskaber er omdrejningspunktet for samskabelse af vandintelligente byer. Det er vigtigt at fortælle sine vandhistorier og vise de gode eksempler frem.

Husk vedligeholdelse

Anders Bækgaard deltog i en paneldebat om roller og ansvar i Water Wise Cities. Han understregede, at det er vigtigt at indtænke vedligeholdelse af de overjordiske løsninger. Beton holder længe i jorden, men kortere tid i kontakt med vind og vejr. Han opfordrede til at samarbejde med borgerne om vedligeholdelse af klimaløsninger. Han er meget tilfreds med, at klimaprojekter har gjort vandsektoren mere synlig end dengang, regnvand kun blev håndteret under jorden. Han opfordrede til, at vandselskaberne ansætter mange forskellige typer medarbejdere og har meget fokus på kommunikation.

Fra venstre ses Ellen Kelder, Anders Bækgaard, Ulf Kamne, Richard Malm og Per-Arne Malmqvist.

Urban Labs

Konferencen indeholdt også en session om Urban Labs fra Gøteborg, Bodø og København. Trine Stausgaard Munk fra Rambøll var med til at arrangere klimalaboratoriet i København, hvor unge mennesker fra udlandet kom med forslag til udvikling af projektet ved Skt. Jørgens sø.

Trine Stausgaard Munk fortalte, at både HOFOR og Københavns Kommune var begejstret for de unges forslag, som blev præsenteret af Fumi Kikuyama. Du kan læse mere om Urban Labs i næste nummer af DANSKVAND.

Konferencen i Gøteborg var en vigtig ”stepping stone” på vej mod IWA kongressen i København i 2020, hvor danske eksempler kommer i fokus til inspiration for ”water professionals” fra hele verden.

Næste milepæl for Danmark er IWA World Water Congress & Exhibition i Tokyo i september 2018. 

 

Læs mere om IWA's Principles for Water Wise Cities på www.iwa-network.org/projects/water-wise-cities