Dansk fosfornetværk samarbejder på tværs af brancher om udarbejdelsen af en fælles strategi for fosforgenvinding. Samtidig arbejder netværket sammen med nordiske og europæiske fosfornetværk for at udveksle viden og erfaringer.

Det overordnede formål med det danske fosfornetværk, hvor DANVA v. Helle Kayerød og DAKOFA v. Inge Werther i samarbejde har faciliteret netværket i 2016 og varetaget sekretariatsfunktionen for netværket, er at skabe grobund for øget genanvendelse af fosfor og eksport af dansk viden om og teknologier til fosforgenvinding.

I 2016 fortsatte det danske netværk om genanvendelse af fosfor fra spildevandsslam og organisk affald fra husholdninger og servicesektoren. Netværket blev oprettet i 2015 af Miljøstyrelsen, og på mødet i 2015 blev fosforværdikæderne identificeret og drøftet. Fortsættelsen af netværket i 2016 bygger videre på det materiale og de værdikæder, der blev identificeret på mødet i 2015. Udgangspunkt i værdikæder Mødet i fosfornetværket tog udgangspunkt i de 3 mest relevante identificerede værdikæder:

  • Fosforgenanvendelse på renseanlæg fra spildevand og spildevandsslam
  • Fosforgenanvendelse fra spildevandsslam ved udnyttelse i landbruget
  • Fosforgenanvendelse fra slamforbrænding.

Drøftelserne på mødet i netværket centrerede sig om de 3 værdikæder, og deltagerne gav blandt andet input til hvilke initiativer, der skal til for at lukke kredsløbene inden for de enkelte værdikæder. Deltagerenes input og drøftelserne på dagen resulterede i en række forslag til initiativer, som beskrives herunder. Drøftelserne i netværket vil desuden blive brugt som input til arbejdet i det nordiske fosfornetværk.

Anbefaling til det videre forløb

Det anbefales, at der udarbejdes en national fosforstrategi, som lægger op til, at der kan opnås lige gode muligheder og forretningsmodeller uanset hvilken fosforløsning, der vælges.

Formålet med at arbejde ud fra en fosforstrategi er at sikre, at fosfor ressourcerne ikke går tabt, og at en den størst mulige andel af den tilgængelige fosfor udvindes og indgår i kredsløbet. Samtidig vil det understøtte tankerne omkring cirkulær økonomi og Vandvisionen.

Med udgangspunkt i værdikæderne kan strategien indeholde retningslinjer for de forskellige løsninger for fosforgenanvendelse fra renseanlæg og spildevandsslam fx i form af struvit, fra spildevandsslam til udbringning direkte på landbrugsjord og fra slamforbrænding, hvor fosfor udvindes fra slamaske. Deltagerene i netværket var enige om, at det er vigtigt, at strategien er så bred som muligt, så den også inkluderer fosfor, som går tabt i kredsløbet.

Det blev foreslået, at strategien bygger på massestrømsbalancer for fosfor og analyser af miljøeffektiviteten og økonomi (MØK). Herudover anbefales det, at der udarbejdes et fosforhierarki (tilsvarende affaldshierarkiet), som kunne være en del af strategien.

Herudover blev der peget på en række initiativer og forslag til projekter, som blev inddelt efter de 3 værdikæder samt viden – behov og deling.

  • Fosforgenanvendelse på renseanlæg fra spildevand og spildevandsslam

Der er behov for at få udviklet nye teknologier til udvinding af fosfor på spildevandsstrømmen og restslam. Der eksisterer i dag en række teknologier, men det vil være en gevinst at få udviklet nye metoder, men også at få videreudviklet på de teknologier, der anvendes i dag, så en større andel af fosforen kan genanvendes.

  • Fosforgenanvendelse fra spildevandsslam ved udnyttelse i landbruget 

Det er et ønske, at der udarbejdes et klassificeringssystem for slam/biogødninger, for at sikre en ensartet kvalitet, og samtidig er der behov for at udvikle metoder til optimering af komposteringsprocesser.

  • Fosforgenanvendelse fra slamforbrænding

De teknologier, der indtil nu er udviklet til at udvinde fosfor fra slamaske, er ret omkostningstunge, så der er brug for at udvikle teknologier, der gør det billigere at udvikle fosfor fra slamaske. Flere af deltagerne pegede desuden på, at der kan være et behov for eventuelt at få tilrettet lovgivningen, så den lægger op til, at fosforen fra slamaske skal udvindes.

Behov for mere viden

Der er behov for at få opdateret fosformassestrømsbalance for Danmark. Herunder at få udarbejdet en kortlægning af fosformængderne i værdikæderne. Det vil være hensigtsmæssigt at få udarbejdet kortlægningen, så den kan indgå i et nordisk perspektiv. I den forbindelse vil der også være brug for at få lavet en vurdering af fosforforsyningen nu og i fremtiden, herunder at få identificeret de faktorer, som påvirker fosforforsyningen.

Desuden pegede flere af deltagerne på, at det vil være interessant at få undersøgt plantetilgængeligheden af fosforen i de forskellige biogødninger, så der på sigt kan laves en regulering af, hvordan fosforen anvendes som gødning. Herved reduceres den mængde af fosfor, der anvendes.

Det blev foreslået at få igangsat projekter, der kan bidrage til at øge tilliden til anvendelse af slam som gødning f.eks. gennem flere analyser.

Dansk, nordisk og europæisk videndeling

Netværket var enige om at videreføre og fortsætte samarbejdet i netværket fremadrettet. Det er vigtigt at mødes og udveksle viden, erfaringer og ideer og bære fosfordagsordenen videre. Desuden er det vigtigt at få profileret og synliggjort, at Danmark har et nationalt fosfornetværk.

Det blev derfor foreslået at etablere en dansk platform, hvor f.eks. eksisterende viden kunne samles. En dansk fosforplatform kunne tænkes som en hjemmeside, hvor links til fosforviden, undersøgelser, dialogforum, andre fosforplatforme, videnpersoner og institutioner mv. kunne placeres.

Fosforplatformen kunne f.eks. blive understøttet af det danske fosfornetværk. Der var generelt enighed om at samarbejde med andre internationale fosforplatforme og netværk som f.eks. det nye nordiske fosfornetværk, som blev dannet på nordisk fosforkonference, der blev afholdt for første gang i Malmø i slutningen af oktober, samt den europæiske fosforplatform ESPP.

Der er herudover brug for at samle de gode historier om fosforgenanvendelse og få dem formidlet, så budskabet om, at vi i Danmark kan fremstille fosforprodukter af genanvendt fosfor i en høj kvalitet, kan blive udbredt.