Erfaringer fra det svenske REVAQ system, som hvert år genvinder næsten 3.000 tons fosfor fra spildevandet.

Erfaringer fra Sverige viser, at man ved systematisk tilgang kan recirkulere næringsstoffer som fosfor i stor stil og samtidig undgå ophobning af metaller eller uønskede organiske stoffer.

Systemet hedder REVAQ og er et certificeringssystem, der skal sikre en høj kvalitet af det slam, som produceres ved anaerob nedbrydning af spildevandsslam.

REVAQ drives af den svenske vand- og spildevandsorganisation Svenskt Vatten, Sammenslutningen af svenske landmænd (LRF), Den svenske fødevareorganisation og de svenske fødevareforhandleres forbund i tæt samarbejde med den svenske miljøstyrelse.

I dag er mere end 50 % af den svenske befolkning tilsluttet et spildevandsanlæg (renseanlæg), der er certificeret gennem REVAQ, og antallet er støt stigende. Arbejdet, der udføres af de certificerede renseanlæg, fokuserer på at fjerne kilderne til tungmetaller og andre forurenende stoffer, allerede før de når frem til renseanlægget, for at sikre en sikker genanvendelse af næringsstoffer til landbrugsjord.

Målene for REVAQ arbejde er at:

  • Undgå uacceptabel ophobning af metaller eller uønskede organiske stoffer på landbrugsjord på lang sigt.
  • Ingen akkumulering af cadmium fra 2025.
  • Reducere ophobning af ikke-essentielle stoffer til maksimalt 0,2% om året fra 2025.

REVAQ certificeret renseanlæg

I 2008 blev de første 14 renseanlæg certificeret gennem REVAQ i Sverige. I dag er antallet steget til 42, og hvert år kommer flere med i ordningen.

Spildevandsanlæg, der er certificeret gennem REVAQ bør sikre, at:

  • kvaliteten af det indkommende spildevand løbende bliver forbedret
  • gøre oplysninger om de behandlingsmetoder, der anvendes, samt kvaliteten af slammet tilgængelige
  • kvaliteten af det fermenterede opfylder de specificerede krav.

Når spildevandsslammet er produceret i renseanlægget, er det vigtigt at holde styr på den tidsperiode, hvor det er blevet produceret, samt oplysninger om dets oprindelse og indhold af næringsstoffer og metaller. Denne information lagres i et webbaseret GIS-system.

Spildevandsslam – en fremragende fosforkilde

En af de vigtigste drivkræfter bag oprettelsen af REVAQ er at øge recirkulering af næringsstoffer i vores samfund. Særlig fokus er der på den begrænsede ressource fosfor, men også på kvælstof, mikronæringsstoffer og organisk stof, som er vigtige elementer i gødning, og som bidrager til jordens kvalitet.

I den svenske landbrugssektor anvendes der i dag mineralsk gødning, der indeholder 10.000 tons fosfor og husdyrgødning, som indeholder 26.000 tons fosfor. I 2015 genvandt REVAQ certificerede anlæg slam indeholdende næsten 3.000 tons fosfor, hvoraf de 1.300 tons blev brugt i landbruget.

Hvis hele den svenske befolkning blev tilsluttet REVAQ certificerede renseanlæg, og mulighederne for brug af slam i landbruget blev udvidet, kunne mere end 50% af konventionel kunstgødning erstattes af slam fra renseanlæg. Dertil kommer, at prisen på fosfor og indholdet af forurenende stoffer som f.eks. cadmium forventes at stige som følge af aftagende tilgængelighed og kvalitet af fosforressourcerne. Derfor er det af afgørende betydning at øge recirkulation af fosfor i vores samfund for at sikre en bæredygtig fødevareproduktion til den voksende verdensbefolkning i fremtiden.

Cadmium – en af de største udfordringer

Frem til år 2025 er målet, at cadmiumindholdet i slammet bør reduceres til 17 mgCd / kg P (= 7mgCd / kg P2O5). Dette er et meget udfordrende mål, men det er nødvendigt at undgå ophobning af cadmium på landbrugsjord. Målet vil kunne nås ved at eliminere cadmium ved kilden – før den kommer ind i kloaksystemet.

Eksempler på cadmium kilder, der er blevet identificeret og elimineret, er spildevand fra lossepladser, lufthavne og kraftværker. At finde og fjerne kilderne til cadmium kræver ikke blot en masse undersøgelser og analyser, men også informationskampagner rettet mod husholdninger for at fremme en bedre adfærd – eksempelvis hvad man må og ikke må skylle ud. Et eksempel herpå er en særlig form for maling, der anvendes af kunstnere, som indeholder cadmium. Gennem oplysningskampagner over for kunstnere, der bruger denne type maling, er de nu bevidste om problemet og hælder ikke længere malingsrester i vasken og videre ud i kloaksystemet.

I dag har omkring 75% af renseanlæggene niveauer under 30 mg Cd / kg P = 13 Cd / kg P2O5, og næsten 20% af renseanlæg er under 20 mg Cd / kg P = 9 Cd / kg P2O5.

Fjernelse af organiske forureninger

Den mest effektive måde at fjerne uønskede organiske stoffer fra kloaksystemet er at arbejde for nedsat anvendelse af specifikke forbindelser ved kilden, f.eks. i industrier og tjenester. På længere sigt er det vigtigt at påvirke ændringer i love og regler, der regulerer, hvilke stoffer det er tilladt at bruge i forskellige industrier, og som i sidste ende ender i renseanlæggene. De certificerede renseanlæg identificerer, hvor der anvendes uønskede forbindelser, og i samarbejde med de identificerede industriaktører, fjernes disse forbindelser fra deres proces, og som følge heraf også fra kloaksystemet.

Det svenske kemikalieagentur, der guider renseanlæg i deres arbejde, har en liste med over 2.500 stoffer, som anvendes og bør udfases af svensk industri. Renseanlæggene har også ret til at udtrykke deres mening, når nye

virksomheder starter deres aktiviteter i deres område, for at undgå etablering af virksomheder, der vil forurene spildevandet. I løbet af 2015 blev de fleste af disse 2.500 stoffer udfaset, og det generelle indtryk fra arbejdet med REVAQ er, at samarbejdet med de brancher, der forårsager forureningen, er villige til at gå langt for at løse problemerne.

REVAQ giver øget tillid

REVAQ certificeringssystem har vist, at ved at gennemføre systematisk, gennemsigtig og målrettet samarbejde mellem de centrale aktører, såsom landmænd, fødevareindustrien og dagligvarebutikker, er det muligt at:

  • reducere farlige forureninger fra det urbane vandkredsløb
  • øge slamkvalitet
  • øge genanvendelsen af næringsstoffer og organisk stof
  • opbygge tillid mellem centrale interessenter og miljømyndigheder