DANVA har i forbindelse med lanceringen af Regeringens forsyningsstrategi bedt DAMVAD Analytics om at udarbejde tre analyser om henholdsvis:

  • Vandsektorens samfundsbidrag
  • Måling af produktivitet/effektivitet (sammen med fjernvarme)
  • Bestyrelses- og direktionssammensætningen i DANVA’s medlemsselskaber

Læs rapporten: Vandsektorens samfundsbidrag

Læs rapporten: Måling af produktivitet i vand- og fjernvarmesektorerne

Læs rapporten: Bestyrelses- og direktionssammensætningen i DANVAs medlemsselskaber

Vandsektorens samfundsbidrag

DAMVAD Analytics har ud fra branchestatistik identificeret hvilke virksomheder, der er i Vandklyngen, og undersøgt effekten på beskæftigelse, bidrag til produktion, vækst i eksport m.m. Vandklyngen dækker over de virksomheder, der direkte eller indirekte arbejder med drikkevand og spildevand og består af to dele:

  1. Vandkernen – drikke- og spildevandsforsyningerne.
  2. Den øvrige vandsektor - underleverandører fra industrien og servicevirksomheder.

Bidrag til produktion

Vandklyngen bidrager samlet til 25.200 jobs i Danmark, som er forbundet med produktionen indenfor vandklyngen. Ca. 2.300 er beskæftigede i vandkernen, 11.600 i den øvrige vandsektor, mens 11.300 jobs er skabt i forbindelse med køb af varer og tjenester hos underleverandører.

Bidrag til BNP

Vandklyngen bidrager samlet med 28,1 mia. kr. til BNP, hvoraf de 10,7 mia. kr. er det direkte bidrag fra vandklyngen, mens de resterende 17,4 mia. kr. er et resultat af køb af varer og tjenester hos under-leverandørerne. Danmark havde i 2014 et samlet BNP på 1.942,6 mia. kr., hvilket betyder, at vandklyngen stod for 1,4 pct. af Danmarks samlede BNP.

Bidrag til eksport

Eksporten af vandteknologi i 2009 lå på 12,3 mia. kr. og var i 2015 steget til 16,8 mia. kr. Dette er en stigning på 36,5 %, eller hvad der svarer til en gennemsnitlig årlig eksportvækst på 5,2 %. Dette er noget bedre end stigningen i andelen af den totale eksport, som har været omkring 2,5 % årligt.

Bidrag til værdiskabelse

Værdiskabelsen for samfundet er mere vanskelig størrelse at sætte to streger under. Det er dog uden for enhver tvivl, forsyningssikkerheden og kvaliteten af vandselskabernes arbejde biddrager væsentligt til værdiforøgelsen i samfundet. F.eks. har spildevandsselskabernes indsats med at sikre rent badevand i byer betydning for øger priser på boliger beliggende i nærheden af vandet. De mere rekreative bymiljøer har en tiltrækkende effekt.

Måling af produktivitet i vand- og fjernvarmesektorerne

Udfordringerne ved at måle og analysere vand- og fjernvarmeselskabernes produktivitet bunder i, at både priser og leverancer er kraftigt reguleret. Det medfører blandt andet følgende:

  • Vand- og fjernvarmeselskabers priser fastsættes over tid.
  • Investeringer, der øger værdiskabelsen i form af fx øget forsyningssikkerhed, vil ikke medføre en højere målt produktivitet, da priserne kun kan hæves, så de dækker de øgede omkostninger.
  • Forsyningsselskaber er pålagt at operere i områder, som ellers ikke ville være rentable grundet geografiske og demografiske forhold.

Der er med al sandsynlighed et effektiviseringspotentiale i forsyningssektoren. Det gælder i øvrigt også for alle andre sektorer. Der er imidlertid betydelig usikkerhed forbundet med at beregne effektiviseringspotentialet for vand- og fjernvarmeselskaberne. Dette understreges af, at McKinseys resultater afviger markant fra tidligere analyser.

Bestyrelses- og direktionssammensætningen i DANVA’s medlemsselskaber

Størstedelen af vandselskabernes bestyrelsesmedlemmer har ledelseserfaring fra andre virksomheder. Det kan enten være som medlem af andre virksomheders direktion eller bestyrelse. Således har 8 ud af 10 ledelseserfaring fra andre virksomheder.

Næsten alle bestyrelser (99 pct.) har mindst ét medlem med ledelseserfaring fra andre virksomheder. De videre analyser viser endvidere at erfaringen i høj grad stammer fra en blanding af nuværende erfaring og erfaring inden for de seneste fem år, samt både fra store, mellemstore og små virksomheder. 80 pct. af bestyrelserne har desuden mindst et medlem med ledelseserfaring fra andre selskaber i forsyningssektoren.

Vandselskabernes direktions- og bestyrelsesmedlemmer har generelt et højt uddannelsesniveau relativt til den danske arbejdsstyrke. Således har mere end halvdelen af begge grupper en videregående uddannelse.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på telefon 8793 3575. mobil 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk