Foto: Grundfos Biobooster.

Rensning gavner både miljø og økonomi viser ny rapport fra DHI.

Hospitalsspildevand indeholder miljøfarlige lægemidler og er smittefarligt. Derfor ønsker miljø-myndighederne, at hospitalsspildevand kan blive renset inden udledning til kloak og vandmiljø. En ny type rensning viser, at alt spildevandet fra Herlev Hospital kan renses så effektivt, at vandet efter rensning kan udnyttes rekreativt ved at øge vandføringen i den lokale å. Samtidig kan vandet genbruges som kølevand på hospitalet.

På Herlev Hospital er spildevandet siden maj 2014 renset med en ny type renseteknologi. Nu efter to års drift er renseeffektivitet og økonomi blevet evalueret. Evalueringen viser, at spildevandet kan renses så effektivt for lægemiddelstoffer, at spildevandet ikke længere er giftigt overfor vandlevende organismer (fisk, krebsdyr osv.). Samtidigt er spildevandets bakterier fuldstændigt fjernet, så der heller ikke forekommer antibiotikaresistente bakterier i vandet.

Spildevandet før og efter rensning.

Herlev Hospital ejer renseanlægget og har delvist overtaget driften. Grundfos BioBooster A/S har leveret anlægget og har været overordnet ansvarlig for projektet. DHI har stået for tests, udvikling og evaluering.

Nu er det dokumenteret, at der findes en løsning til rensning af hospitalsspildevand, så nu kan kommunerne stille udledningskrav til hospitalerne", sagde Jakob Søholm, segmentdirektør for Grundfos Biobooster ved lancering af rapporten i sidste uge.

Miljøministeriet og kommunerne ønsker at fjerne de kritiske stoffer ved kilden, fordi de kommunale renseanlæg kun i begrænset omfang er i stand til at fjerne antibiotika, kræftmedicin, smertemedicin og andre lægemidler fra spildevandet. Konsekvenserne i vandmiljøet kan bl.a. være misdannelser hos fisk pga af hormonforstyrrende stoffer”, oplyste Ulf Nielsen fra DHI.

Renseprocessen består af en såkaldt membran bioreaktor (MBR), som gennemfører en biologisk rensning plus en fuldstændig rensning for bakterier. MBR-processen efterfølges af en kombination af polerings-teknologier, der renser for lægemiddelstoffer. Poleringsteknologierne består af ozon, aktivt kul og UV.

Økonomi

Økonomiopgørelserne viser, at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne udgør 10,87 kr/m3. Dette er inklusiv samtlige driftsudgifter herunder arbejdsløn, energi, slambehandling og bortskaffelse, luftrensning osv. Investeringsomkostningen til et renseanlæg som det på Herlev Hospital ligger på 25-35 mio kr.

Læs rapport og resumé

Læs DHI’s evalueringsrapport “Full scale advanced wastewater treatment at Herlev Hospital – Treatment performance and evaluation” her.

Download det danske resumé af rapporten ”Fuldskala avanceret spildevandsrensning på Herlev Hospital. Evaluering og af drift og effektivitet her.

FAKTA

Anlægget blev bygget i 2014 og er det største af sin art i verden.

Renseanlægget af en kapacitet på 600 m3/dag. Det svarer til 3000 personers udledning af spildevand.

Anlægget blev etableret i et offentligt-privat samarbejde mellem Region Hovedstaden, Herlev Hospital og Grundfos Biobooster.

(Kilde: Herlev Hospital).

Yderligere information

Kontakt projektleder Ulf Nielsen, DHI på uln@dhigroup.com eller direktør Jakob Søholm, Grundfos på jasoeholm@grundfos.com