Foto: Lisa Reschefski

Onsdag d. 16. november 2016 blev der for anden gang holdt møde i Dansk Fosfornetværk. Denne gang mødtes netværket, som består af repræsentanter fra flere forskellige forsyningsarter, myndigheder, rådgivere og uddannelsesinstitutioner, hos DANVA i Vandhuset i Skanderborg. Mødet var arrangeret af DANVA og DAKOFA.

Linda Bagge fra Miljøstyrelsen bød velkommen og fortalte kort om baggrunden og formålet for mødet, som er en opsamling på det første netværksmøde, som blev afholdt i november sidste år i København. Siden da har netværket udarbejdet en rapport, som snart vil være at finde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Derudover blev der d. 27.-28. oktober afholdt en fælles nordisk fosforkonference i Malmø og der er blevet afsat midler til to kommende projekter.

Peter Tychsen fra Krüger gik lidt mere i dybden med outputtet fra det første møde i netværket og den rapport, som er kommet ud af det.

Højt ambitionsniveau

Han understregede, at formålet med fosfornetværket er at skabe bedre overblik over værdikæderne, og sikre et højt ambitionsniveau på tværs af brancherne.

Helt konkret blev der i rapporten peget på fem forskellige fosforværdikæder til fosforgenanvendelse:

 • (A) På renseanlæg fra spildevand og spildevandsslam
 • (B) Fra spildevandsslam på landbrugsjord
 • (C) Fra forbrændingsaske
 • (D) Fra organisk affald fra husholdninger og servicesektoren
 • (E) Fra industriens organiske restprodukter

Rapporten konkluderede desuden:

 • Der er i dag ingen rammevilkår, der i sig selv fordrer genanvendelse af fosfor.
 • De nuværende værdikæder vælges ud fra andre kriterier end målsætningen om genanvendelse af fosfor.
 • Behov for en større forståelse af fosforværdikædernes styrker og udfordringer (økonomi og følsomhed).
 • Behov for en opdateret national fosfor massebalance.
 • Deklaration af fosforprodukter efterspørges.
 • Behov for indsigt i nyttiggørelse af forskellige P fraktioner på landbrugsjord.
 • Behov for tydeliggørelse af affaldshierarkiets funktion.

Se hele Peter Tychsens præsentation her

Gruppearbejde om værdikæder

Herefter fordelte netværket sig i grupper og gik i dybden med at diskutere tre udvalgte værdikæder:

 • Fosforgenanvendelse på renseanlæg fra spildevand og spildevandsslam
 • Fosforgenanvendelse fra spildevandsslam ved udnyttelse i landbruget
 • Fosforgenanvendelse fra slamforbrænding

Gruppearbejdet var centreret om tre temaer: Kvalitet, teknologi og marked, og sammen skulle deltagerne finde ud hvad man skal fokusere på og hvilke initiativer, der skal til for at lukke kredsløbet.

De livlige drøftelser resulterede i en lang række konkrete eksempler på projekter og initiativer, som blev præsenteret i plenum på plancher, hvor grupperne havde skrevet forslagene op på farvede post-it notes.

Der blev lagt særlig vægt på mere videndeling, lovmæssige barrierer og muligheder for udvikling og implementering af teknologier.

Vidensplatform og tema i danskVAND

Efter opsamlingen orienterede Linda Bagge kort om det nordiske fosforsamarbejde. Herefter kom deltagerne med input til hvilke projekter, der skulle igangsættes indenfor den pulje af midler, Miljøstyrelsen har afsat til arbejdet med fosforgenanvendelse.

Et ønske, der gentagne gange er blevet fremsat i netværket er ønsket om øget videndeling. Derfor blev der drøftet muligheden for at etablere en dansk pendant til den europæiske fosfor-platform, som er en hjemmeside, hvor brugerne har mulighed for at dele viden og erfaringer med fosforgenanvendelse.

DANVA og DAKOFA, der på vegne af Miljøstyrelsen er sekretariat for fosfornetværket, følger op på mødet og udsender mere information i løbet af de kommende uger.

Læs mere om emnet i februarnummeret af danskVAND 2017, hvor temaet er fosfor.

Læs også Fællesnordisk fokus på fosfor

Ønsker du at bidrage med en artikel til temanummeret, kan du kontakte redaktør Lisa Reschefski lr@danva.dk

Yderligere information

Ønsker du at vide mere om fosfornetværket kan du kontakte Helle Kayerød hkr@danva.dk