Vand er blandt de højeste prioriteter for det slovakiske formandskab, og EU's miljøministre, der var samlet i Luxembourg, gentog sin støtte til EU's vandpolitik.

I lyset af den i 2019 ventede evaluering af Vandrammedirektivet gav også ministrene udtryk for, at beskyttelsen af vandressourcerne i EU bør ud over år 2027.

Ministrene understregede samtidig, at EU's mål med vandpolitik, herunder anvendelse og håndtering af vandressourcer, bør være bedre integreret i sammenslutningens fødevare-, landbrugs-, fiskeri-, energi-, transport, industri-, planlovs-, byudviklings- og turismepolitikker, samtidig med at det bør være en del af EU's finansielle mekanismer.

Miljørådet udtrykte sidst men ikke mindst interesse i, at Kommissionen i 2017 har til hensigt at præsentere et forslag til at fastlægge minimumskrav til kvaliteten af genanvendt vand.

Se debatten om bæredygtig håndtering af vand i EU her.

Kilde: EUREAU