Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, præsenterer nu vandpriserne for 2015 på sit interaktive danmarkskort. Det betyder, at forbrugerne for første gang i begyndelsen af et år kan få et samlet overblik over, hvad man betaler for at få leveret drikkevand og afledt spildevand hos selskaber under vandsektor-loven.

Vandsektoren arbejder for den størst mulige åbenhed om deres formål med at understøtte folke-sundheden og sikre miljøet. En kundetilfredshedsundersøgelse, som er udarbejdet af DANVA og offentliggjort i ”Vand i tal 2014”, viser, at 80 procent af de flere tusinde adspurgte forbrugere ikke ved, hvor meget de betaler for deres vand, ligesom en stor majoritet heller ikke kender navnet på deres vandselskab.

”Åbenhed er en af vandsektorens grundlæggende værdier. Derfor søger vi at gøre den ensartethed og forskellighed, der afspejler vandselskabernes vilkår, endnu mere transparent over for omverdenen,” siger næstformand i DANVA, Ango Winther.

”DANVA ønsker med det grafiske overblik over vandprisen med tilhørende baggrundsinformationer desuden at sikre en korrekt og neutral fremstilling af forbrugernes betaling.”

DANVAs interaktive danmarkskort kan alle klikke sig ind og se vandprisen. Man kan også finde ud af, hvor drikkevandet kommer fra og hvem, der renser spildevandet samt sikrer en mod oversvømmelser.

I de tilfælde, hvor vandprisen er steget, kan det ud over den almindelige prisudvikling skyldes en ekstra pålagt skattebyrde eller/og investeringer i klimaløsninger.

Vandpriserne svinger fra selskab til selskab. Det skyldes lokale, strukturelle og politiske forskelle, der giver et stort spænd mellem de laveste og de højeste udgifter, som vandselskaberne har. Det kan være forholdsvist billigere at forsyne vandforbrugende virksomheder end små kunder. Geologiske forhold kan gøre det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder i forhold til andre. I andre egne kan forurening af grundvandet betyde, at der skal investeres i nye kildepladser til vandindvinding.

Der er desuden store forskelle i, hvor meget et selskab investerer i for eksempel kloakering og klimaløsnin-ger og hvor mange kunder, der er til at deles om betalingen for investeringen. I for eksempel et tyndt befolket forsyningsområde med mange sommerhuse kan forbrugerne komme til at betale mere for vandet, fordi der ganske enkelt er færre kunder med et samlet mindre vandforbrug til at afdrage på den fælles investering.

Datagrundlag:

Det interaktive danmarkskort viser vandpriserne for de selskaber, som er underlagt vandsektorloven. Kortet er bygget op omkring de ca. 225 vandforsyninger, som efterfølgende er blevet tilknyttet et spildevandsselskab.

Ved at køre musen henover prikkerne på danmarkskortet vises en tabel, der angiver vandselskab og tilhørende spildevandsselskab med de respektive takster og udgiften ved tre forskellige årlige forbrug.

Kan man ikke finde sit vandværk på kortet, kan det skyldes, at det ikke er omfattet af vandsektorloven.

  • 2015: Data stammer fra opslag på vandselskabrnes hjemmesider – dog var alle hjemmesider ikke opdateret med 2015 takster pr. 22. jan. Ultimo februar opdateres kortet med evt. flere takster.
  • 2013: Takster er oplysninger fra Forsyningssekretariatet i forbindelse med prisloft 2014 (med enkelte ændringer). Data er i forvejen tilgængelige via Forsyningssekretariatet.
  • Kortet omfatter ikke takster for 2014, da disse data ikke er frigivet fra Forsyningssekretariatet endnu.

Yderligere oplysninger:

Konsulent i DANVA, Søren Larsen, tlf. 8793 3568, e-mail: sl@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk