Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er overvejende positiv overfor anbefalingerne og initiativerne i forhold til grundvandsbeskyttelse fra henholdsvis Det Miljøøkonomiske Råd og miljøministeren. Samlet set kan udmeldingerne være med til at passe bedre på det danske drikkevand.

Den årlige rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd fremhæver blandt andet, at målene for reduktion af landbrugets brug af sprøjtemidler ikke er nået og at det går for langsomt med at udpege de pesticidfølsomme områder. Det imødegår miljøminister Kirsten Brosbøl med en række initiativer, som skal gøre det nemmere at værne om drikkevandet.

Det er meget positivt, at ministeren vil gennemføre udpegning af boringsnære beskyttelsesområder rundt om alle boringer hos landets vandværker. Efterfølgende er det så op til kommunerne at få etableret den nødvendige beskyttelse af disse områder,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

"Det er også positivt, at der endelig sker en udpegning af pesticidsårbare sandjorde. Men vi har endnu til gode at få en udmelding om, hvilken beskyttelse der skal pålægges arealerne, og hvordan man har tænkt sig at udpege resten af landets sårbare arealer.”

Miljøminister Kirsten Brosbøl har lanceret et drikkevandsinitiativ med ni indsatser. Blandt andet bliver der afsat 26 mio. kroner til at udpege beskyttelseszoner omkring alle vandboringer.  Her vil kommunerne dermed kunne kræve eller aftale, at lodsejerne begrænser sprøjtning eller gødskning.

I dag er der en lovpligtig beskyttelseszone på 25 meter omkring drikkevandsboringer, hvor der ikke må sprøjtes og gødskes. Men de fleste steder er det langt fra nok, viser beregninger, og derfor vil ministeren nu have regnet behovet ud fra sted til sted.

”Sprøjtemidler er en trussel for grundvandet. Initiativet er et vigtigt skridt på vejen til at beskytte vores drikkevand, som vi skal værne om, så der også er rent vand i hanerne til vores børn, børnebørn og generationerne efter,” siger Carl-Emil Larsen.

Derfor er det også godt, at ministeren vil støtte grundvandskortlægningen. Men for at den skal virke, er det afgørende, at indsatsen med at kortlægge grundvandet og vedligeholde data får lov at fortsætte efter 2020.”

Forebyggelse er et centralt element i indsatsen mod forurening, og de miljøøkonomiske vismænd slår i deres rapport i den forbindelse fast, at skovrejsning er en samfundsøkonomisk gevinst.

”Det er derfor meget positivt, at der i ministerens initiativ planlægges etablering af 1000 ha ny statsskov de næste fire år til beskyttelse af grundvandet. Skovrejsning kan især være en god måde at værne om drikkevandet på i nærheden af større byer,” siger Carl-Emil Larsen.

FAKTA

Miljøministerens initiativer er delt op i bedre beskyttelse af grundvandet og smartere benyttelse af vandet. De 9 initiativer er:

  • 227 mio. kr. til grundvandskortlægning
  • Bedre beskyttelse af følsomme sandjord mod sprøjtemidler
  • Bedre beskyttelse af grundvandet mod pesticider
  • Områder omrking drikkevandsboringer skal beskyttes bedre
  • 140 mio. kr. til skovrejsning
  • Nemmere at genbruge vand og bruge sekundvavand
  • Lettere for kommunerne at reducere kalkindhold i vandet
  • Reduktion af vandtab
  • Grundvand til køling og opvarmning

Læs Miljøministeriets publikation: Rent drikkevand - 9 initiativer til rent drikkevand i fremtiden.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk