Den aftale, som forligspartierne bag den gældende vandsektorlov indgik 29. april 2015, skal i den kommende tid udmøntes i lov og bekendtgørelser.

DANVA arbejder selvfølgelig for, at udmøntningen kommer til at ligge tættest muligt på branchens ønsker og giver branchen de bedst mulige vilkår fremadrettet. Arbejdet pågår, selv om udskrivelsen af valg betyder en midlertidig opbremsning i mulighederne for dialog med centraladministrationen.

Som en del af DANVAs arbejde med vandsektorlovsforliget vil vi etablere en række task forces med medlemmer fra Rådgivende Udvalg, der kan bistå sekretariatet med arbejdet. På baggrund af forligsteksten oprettes følgende taks forces.

  • Task Force Performancebenchmarking
  • Task Force TOTEX Benchmarking
  • Task Force Prisloft
  • Task Force Teknologiudvikling og tilknyttede aktiviteter
  • Task Force Kommunens rolle som myndighed

Herunder kan du læse en lille beskrivelse af de enkelte task forces: 

Task Force Performancebenchmarking

I forligsaftalens pkt. 5 ”Høje krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed” stilles der krav til et obligatorisk performancebenchmarking system, som skal synliggøre vandselskabernes performance indenfor miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. Performancebenchmarkingen skal give kommunerne et bedre grundlag for deres styring af vandselskaberne samt et gennemsigtigt sammenligningsgrundlag på tværs af vandsektoren. I forligsteksten er stadig anført, at performance benchmarkingen i størst muligt omfang skal baseres på eksisterende data. En arbejdsgruppe i efteråret konkluderede dog, at det ikke er muligt, at udarbejde et system, der ikke vil kræve ekstra data fra selskaberne.

Miljøministeren iværksætter udarbejdelsen af et performance benchmarkingmodel med tæt inddragelse af kommunerne og branchen.

Første møde er planlagt til 8. juni, hvor DANVA selvfølgelig deltager. Det efterfølgende forløb kendes ikke pt.

TF Performance Benchmarking gruppen skal bidrage med input til ovennævnte forløb, herunder med faglige vurderinger og input til performanceparametrene, samt gerne input i forhold til implementeringen.

Tidsrum: pt. forventning juli 2015 – august 2016.

Første møde: Ikke fastlagt

Kontaktperson: Thomas Sørensen, ts@danva.dk, 8793 3565 eller 4047 6540.

Task Force TOTEX Benchmarking

Som følge af forligsaftalen, skal der udarbejdes en totaløkonomisk benchmarkingmodel. DANVA deltager sammen med en række forsyninger og FVD i en arbejdsgruppe under Miljøministeriet om udvikling af modellen. Denne arbejdsgruppen forventes at holde møde 4 gange frem mod december 2015. Op til møderne forventer DANVA, at udsende modtaget materiale til kommentering i DANVAs Task force TOTEX benchmarking, ligesom DANVA også mellem møderne kan få brug for Task Forcen.

Opgaven for Task Force TOTEX Benchmarking bliver at give input til høringer og anden aktivitet ift. udviklingen af den kommende TOTEX benchmarking. En allerede identificeret opgave bliver, at kommentere materiale m.m. udsendt fra Copenhagen Economics, der udvikler modellen pt.. I 2016 forventes høring på en endelig model og den regulatoriske anvendelse af denne.

Møder i Task Forcen vil i et vist omfang blive forsøgt afholdt som videomøder, suppleret af fysiske møder ved behov, fx i forbindelse med høringen i 2016.  

Tidsrum: pt. forventning juli 2015 – medio 2016.

Første møde: 23. juni kl. 10-12 i Vandhuset Skanderborg.

Kontaktperson: Bertel Ifversen, bi@danva.dk, 8793 3567 eller 2343 3857.

Task Force Prisloft

Prisloftsregulering og forholdet mellem benchmarking og prisloft bliver centrale elementer i udmøntningen af forliget. Derfor ønskes en Task force, der kan give input til høringer og anden aktivitet i forhold til det kommende prisloft. Dette indbefatter bl.a. identifikation af de vigtigste elementer for DANVA i det kommende prisloft og initiativer, der kan fremme fremdrift i forhold til disse.

Indledende skal Task Forcen bl.a. se på luftfjernelse og kommende indeks for generelt effektiviseringskrav til kapitalomkostninger, hvor DANVA aktuelt har behov for input.

Tidsrum: pt. forventning juli 2015 – december 2015.

Første møde: 23. juni kl. 13-15.30 i Vandhuset Skanderborg.

Kontaktperson: Bertel Ifversen, bi@danva.dk, 8793 3567 eller 2343 3857.

Task Force Teknologiudvikling og tilknyttede aktiviteter

Teknologiudvikling er en væsentlig del af forliget. Derfor ønskes en Task force, der kan deltage i arbejdet med rammerne for teknologiudvikling (TU) og tilknyttede aktiviteter (TA) under forliget og i forhold til den efterfølgende udmøntning. Som en del heraf forventes arbejde med anvendelse af eventuelt overskud på TU og TA og loftet for TU i forhold til i TA reglerne.

Task forcen involveres i forhold til data og erfaringer, der kan underbygge DANVAs eksterne arbejde, herunder dialog med relevante eksterne parter – eksempelvis DI og Dansk Miljøteknologi - med henblik på at nå til en fælles forståelse omkring vandselskabernes muligheder for TU og TA. Branchens egen teknologiudviklingsfond, der blev etableret på generalforsamlingen på DANVAs Årsmøde, d. 28. maj 2015, skal tænkes ind.

Tidsrum: pt. forventning august 2015 – december 2015.

Første møde: 12. august i Vandhuset.

Kontaktperson: Jens Plesner, jpl@danva.dk, 8793 3560 eller 2033 7810.

Task Force Kommunens rolle som myndighed

Klar adskillelse mellem myndighed og drift og den medfølgende gennemsigtighed i ansvarsfordelingen mellem vandselskaber og kommuner skal efter forliget fastholdes og styrkes. Task forcen skal give input til, hvorledes dette kan opnås, når der også fremgår af forliget, at kommunernes styringsmuligheder overfor vandselskaberne skal sikres. DANVA sender et oplæg om rollefordelingen mellem vandselskaber og kommuner til task forcen til inspiration.

Et andet emne bliver, hvorledes rammerne for vandselskabernes hovedaktiviteter kan gøres mere fleksible i forhold til den gældende vandsektorlov, således at en kommende vandsektorlov er mest mulig fleksibel i forhold til den kommende implementering af vandselskabernes roller som vandoperatører. Der arbejdes aktuelt i en anden Task force – TF vandoperatører – på at lave en beskrivelse af vandselskabernes rolle som vandoperatører i DANVA regi. Den her beskrevne Task force orienteres til inspiration om TF vandoperatørers arbejde.

Endelig påtænkes Task forcen inddraget i forhold til at løfte det politiske ønske om at sikre, at vandselskabernes bestyrelse er fagligt kompetente og har tilstrækkelig viden til at løfte bestyrelsesansvaret herunder sikre, at selskabet drives i overensstemmelse med lovgivningens krav i enhver henseende.

Tidsrum: juli 2015 – ultimo 2015

Første møde: 19. august i Vandhuset.

Kontaktperson: Jens Plesner, jpl@danva.dk, 8793 3560 eller 2033 7810

Deltagelse i arbejdet

Såfremt du eller en i din organisation ønsker at deltage i en taks force bedes I give kontaktpersonen for den pågældende task force meddelelse herom senest 18. juni. Du skal samtidig give tilsagn eller melde afbud til første møde i task force i fald dette er fastlagt.

DANVA har sendt orientering om etableringen af task forces ud i medlemskredsen som en del af vores informationsaktiviteter. Dermed opnås samtidig mulighed for, at kapaciteter fra selskaber, der ikke har plads i Rådgivende Udvalg, melder sig til at deltage i arbejdet.

Efter 18. juni vil sekretariatet samle op på tilmeldingen til de enkelte task forces.

Arbejdet i øvrigt

Sekretariatet vil ud over task forces benytte mindre arbejdsgrupper og inddragelse af netværk og DANVA benchmarking, hvor det findes hensigtsmæssigt. 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål omkring de enkelte task forces, svarer kontaktpersonen meget gerne herpå.

Hvis du har i øvrigt har spørgsmål eller input til arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte Hannah Scheel Andersen, hsa@danva.dk, 8793 3562.