Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har som noget nyt udviklet et interaktivt danmarkskort med vandpriser. Det betyder, at forbrugerne for første gang kan få et samlet overblik over, hvad man betaler for at få leveret drikkevand og afledt spildevand hos de selskaber, der er omfattet af vandsektorloven.

Vandsektoren arbejder for den størst mulige åbenhed om deres formål med at understøtte folke-sundheden og sikre miljøet. En ny kundetilfredshedsundersøgelse, som er udarbejdet af DANVA og offentliggjort i ”Vand i tal 2014”, viser, at 80 procent af de flere tusinde adspurgte forbrugere ikke ved, hvor meget de betaler for deres vand, ligesom en stor majoritet heller ikke kender navnet på deres vandselskab.

DANVA har nu udviklet et let tilgængeligt interaktivt danmarkskort, hvor alle kan klikke sig ind og se vandprisen. Man kan også finde ud af, hvor drikkevandet kommer fra og hvem, der renser spildevandet samt sikrer en mod oversvømmelser.

Åbenhed er en af vandsektorens grundlæggende værdier. Derfor søger vi at gøre den ensartethed og for-skellighed, der afspejler vandselskabernes vilkår, endnu mere transparent over for omverdenen,” siger næstformand i DANVA, Ango Winther.

DANVA ønsker med det grafiske overblik over vandprisen med tilhørende baggrundsinformationer desuden at sikre en korrekt og neutral fremstilling af forbrugernes betaling.”

Når man kører musen henover det digitale danmarkskort, vises en tabel, der angiver vandselskab og tilhø-rende spildevandsselskab med de respektive takster og udgiften ved tre forskellige årlige forbrug svarende til om man er enlig, en gennemsnitlig familie på 2,15 personer eller en storfamilie.

Vandpriserne svinger fra selskab til selskab. Det skyldes lokale strukturelle og politiske forskelle, der giver et stort spænd mellem de laveste og de højeste udgifter, som vandselskaberne har. Generelt udspringer forskellen i de samlede priser på vand af flere forhold.

Det kan være forholdsvist billigere at forsyne vandforbrugende virksomheder end små kunder, eksempel-vis sommerhuse. Geologiske forhold kan gøre det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder i forhold til andre. Andre steder kan forurening af grundvandet betyde, at der skal investeres i nye kildepladser til vandindvinding.

Der er desuden store forskelle i, hvor meget et selskab investerer i for eksempel kloakering og klimaløsnin-ger og hvor mange kunder, der er til at deles om betalingen for investeringen. I for eksempel et tyndt befolket forsyningsområde med mange sommerhuse kan forbrugerne komme til at skulle betale mere for vandet, fordi der ganske enkelt er færre kunder med et samlet mindre vandforbrug til at afdrage på den fælles investering.

Det interaktive danmarkskort viser:

  • Vandpriser fra 2013 for ca. 225 vandforsyninger. Kortet opdateres løbende/årligt.
  • Vandpriser for de drikkevandsforsyninger, som er omfattet af vandsektorloven og dermed producerer mere end 200.000 m3 om året. Den danske drikkevandsforsyning består af flere end 2200 vandværker/ forsyninger med individuelle priser. Kan man ikke finde sit vandværk på kortet, skyldes det, at det producerer mindre end 200.000 m3 om året.

Yderligere oplysninger:

Konsulent i DANVA, Thomas Sørensen, tlf. 4047 6540, e-mail: ts@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk