Danskerne synes generelt, at det danske drikkevand er dyrt. Men 80 procent erkender, de ikke ved, hvad de selv betaler for vand. Det viser en kundetilfredshedsundersøgelse, som er udarbejdet af DANVA i forbindelse med indsamlingen af nøgletal til vandsektorens ”Vand i tal 2014”.

Der er generelt set stor kundetilfredshed med vandselskabernes kerneydelser. Det viser den kunde-tilfredshedsundersøgelse, som vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har foretaget. Den samlede vurdering i undersøgelsen ligger i gennemsnit mellem tilfreds og meget tilfreds.

For eksempel er kunderne tilfredse med den information og de fakturaer, de modtager fra selskaberne. Det samme gælder vandselskabernes håndtering af uregelmæssigheder, forsyningssikkerhed, vandtemperatur og kvaliteten på vandet.

Til gengæld er der generelt set størst utilfredshed med prisen på vand. Og det selvom de allerfleste svarer, at de slet ikke ved, hvad de betaler for deres vand.

Det faktum kommer ikke bag på DANVAs formand, Lars Therkildsen:

Det danske drikkevand bliver opfattet som værende både det bedste i verden men også det dyreste. Vi kan ud fra undersøgelsen konstatere, at kunderne mener, vand er kostbart, samtidig med at det åbenbart ikke er så dyrt, at forbrugerne har behov for at have fokus på det i husholdningsbudgettet. Og ser vi på, hvad husstande i Europa betaler for vand, så ligger Danmark et stykke nede på listen,” siger Lars Therkildsen.

Vi har på mange måder en succesfuld prispolitik, der understreger, at vand er værdifuldt, samtidig med at vi er med til at betale for forsyningen af det i fællesskab. Den model skal vi holde fast i.”

Den danske prispolitik

Danmark er et af de få lande i Europa, hvor vandydelserne er 100 % finansieret over taksten. Det giver en række fordele i forhold til investeringer i folkesundhed, miljøbeskyttelse, vandkvalitet, forsynings-sikkerhed og klimasikring. Beregninger fra DANVA, der bringes i ”Vand i tal 2014” viser, at den danske betalingsmodel for vand, der vækker misundelse ude i verden, er relativ billig og fornuftig. Således betaler danske hustande mindre for vand end i Østrig, Cypern, Storbritannien, Holland og Schweiz.

Når priserne fratrækkes skatter og moms og korrigeres for vandforbrug pr. familie, ligger vi på eller under niveau med lande, som vi typisk sammenligner os med. Også selvom vi har et investeringsniveau, der er en faktor 10 højere i Danmark end f.eks. i Italien, og selvom vi i Danmark har væsentligt højere energiafgifter og lønomkostninger,” siger Lars Therkildsen.

I ”Vand i tal 2014” kan man læse, at vandprisen for en gennemsnitlig dansk familie på 2,15 personer er 62,66 kroner per kubikmeter. Det er en stigning på 3,4 procent i forhold til året før. Prisen på drikkevand dækker udgifterne til grundvandsbeskyttelse, indvinding, og behandling samt distribution, mens prisen på spildevand betaler for drift og vedligehold, renovering og udbygning af kloakker. En tredjedel af den samlede betaling går til skatter og afgifter.

Kundetilfredshedsundersøgelsen, der er refereret i ”Vand i tal 2014”, er udformet på grundlag af svar fra 3400 kunder i 32 drikkevandsselskabers forsyningsområde og 4300 kunder i 41 spildevandsselskabers for-syningsområde.

Vand i tal 2014” viser desuden, at vand- og spildevandsselskabernes driftsomkostninger i perioden 2010-13 er faldet med knap 11 procent, mens investeringerne er steget med henholdsvis 32 procent på drikkevand og 49 procent på spildevand, hvor det sidste hovedsagelig skyldes investeringer i klima-løsninger.

Udgivelsen retter også fokus på vandsektorens næste generation af engagerede medarbejdere, der er i fuld gang med at føre de danske vandselskaber ind i fremtiden.

Fakta:

Benchmarking effektiviserer. Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere metoder og arbejdsprocesser ved at lære af ”best practice”. I alt har 137 drikke- og spildevandsselskaber deltaget i DANVA benchmarking i 2014 med data fra 2013. De dækker cirka 55 procent af Danmarks befolkning mht. rent drikkevand og renser spildevand fra 73 procent af befolkningen.

Nøgletal:

En liter drikkevand koster 6,3 øre.

Vandforbruget er i de danske husholdninger 107 liter per person i døgnet.

Drikkevandsselskabernes faktiske driftsudgifter var i gennemsnit 4,65 kroner per m3. De gennemførte investeringer var 5,43 kroner per m3.

Spildevandsselskabernes faktiske omkostninger var i gennemsnit 10,70 kroner per m3. De gennemførte investeringer var 19,44 kroner per m3.

Yderligere oplysninger:

Konsulent i DANVA, Thomas Sørensen, tlf. 4047 6540, e-mail: ts@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk